Treverk kåret til det beste byggematerialet i materialpyramiden
28. juli 2022
Jan Erik Kørra er NORTØMMERs ferskeste skogkulturkoordinator 
3. august 2022

Lovendringsforslag skal skjerme grunneier for skatt på grunn under kraftlinjer 

Tidligere i år førte en rettskraftig dom fra Borgarting lagmannsrett til at grunneiere må betale eiendomsskatt for grunnen under kraftlinjer. Dette var noe NORSKOG fant urimelig. – Når arealet etter kraftlinjebygging går fra verdirikt til verdiløst, mens skatten går fra null skatt til skatt, så har dette vært en ulogisk utvikling som gjør grunneier til taper, sier Kristine Jacobsen, jurist hos NORSKOG. 

 

Også regjeringen fant dette urimelig, og varslet en lovendring. Et forslag til endringer i eigedomsskattelova er nå ute på høring for å rette opp urettferdigheten. Denne endringen går ut på at netteier skal betale skatt også for sin fremføringsrett. 

 

NORSKOG synes det nye forslaget er en forbedring av dagens situasjon, men ser at den foreslåtte lovteksten kan gi skatt på restverdi av grunnen som grunneier fortsatt må betale. 

 

– Å eiendomsskattelegge fremføringsrett slik departementet foreslår, er en ny måte å skattlegge på, som strider mot det etablerte grunnsystemet vi har for skattlegging av fast eiendom, sier Kristine Jacobsen. – Når fremføringsretten ikke er total, slik retten definerer at den ikke er, vil man bli sittende igjen med en restverdi av grunnen som grunneier fortsatt skal svare skatt for. Dette er problematisk fordi grunneier ikke får noe gevinst for verdiskaping som følge av kraftlinjer. Skatt for verdier man ikke har er klart urimelig. 

 

Nå er det ikke grunn til å tro at restverdiene er store. I så måte blir beskatningen også lav, og kommunene står også fritt til å la være å kreve dette inn. Likevel, prinsipielt bør ikke akkurat dette spørsmålet være opp til hver enkelt kommune. Det skaper ikke god forutsigbarhet for grunneier. 

 

Dersom lovforslaget skal bli stående slik det nå er, må det presiseres at restarealet i grunnen under linene i anlegget vil sortere under ikke-skatt alternativet i eigedomsskatteloven § 5, bokstav h, for de eiendommene som før tiltaket sorterte under dette alternativet 

 

Dette vil imidlertid ikke fjerne problemet for alle grunneiere, og vårt prinsipale ønske er at departementet finner en lovtekst som ikke påfører grunneier noen form for eiendomsskatt for disse arealene. 

 

Les hele NORSKOGs høringssvar HER.