Statskog vil sette ny standard for skogsdrift
1. desember 2020
Det er gode nyheter at Regjeringen foreslår å forlenge ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket!
3. desember 2020

LUF-midlene for 2021 er klare

NORSKOG er fornøyd med at det blir en økt satsing på skogkultur i 2021. Dette er svært viktig når vi nå  skal gjøre en ekstra innsats for å øke bl.a. ungskogpleien.

 

Landbruks- og matdepartementet har drøftet fordelingen av disse midlene på ulike skog- og kompetansetiltak med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag der også Norges Skogeierforbund og NORSKOG har vært med. Den endelige fordelingen bestemmes av landbruks- og matministeren – se tabell under.

 

– Skogbruk er en viktig og fornybar næring som har gode forutsetninger for å bidra i det grønne skiftet framover. Den fordelingen av skogmidler over LUF som jeg nå har foretatt mener jeg vil legge til rette for dette, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

 

Tabell: Fordeling av LUF-midler til skogbruk for 2021

Tiltak Mill. kroner
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket  204
Vegbygging, taubane og hest 109
Skogkultur og andre tiltak 87
Øremerkede miljøtiltak 8
Kystskogbruket 6
Skogbruksplanlegging med miljøregisteringer 32 
Kompetansetiltak 15
Skogkurs 14
Velg Skog 1
SUM 257

 

 

Kilde: regjeringen.no