Nytt prosjekt om klimasmart skogbruk i Norge
19. desember 2019
Utlegging av åte reguleres i ny forskrift
19. desember 2019

LUF-midlene til skogbruk er fordelt – satser på skogkultur

Til neste år fordeles 15 millioner mer enn i år. Summen er på 257 millioner kroner samlet for hele landet. Størst økning er gitt til tiltak for skogkultur, nemlig ekstra syv millioner kroner, tilsammen 83 millioner.

Til neste år fordeles 15 millioner mer enn i år. Summen er på 257 millioner kroner samlet for hele landet. Størst økning er gitt til tiltak for skogkultur, nemlig ekstra syv millioner kroner, tilsammen 83 millioner.

 

Et innspill fra NORSKOG på drøftingsmøtet om LUF(landbrukets utviklingsfond) var å legge på ekstra midler til skogkultur, for å gjennomføre en kampanje med økte tilskudd for økt aktivitet.

 

Skogkultur er viktig for å etablere gode bestand med godt og foredlet frømateriale som med ungskogpleie vil bli så sunn og sterk som mulig, når fremtidstrærne får anledning til å utvikle seg optimalt. Å sørge for skogens helse blir mer og mer viktig i en tid med klimaendringer som utsetter skogen for et ytre press. Det er tørke, storm, snøbrekk og billeangrep, så langt.

 

– Man bør ha stormsterk skog for øyet allerede i hogstklasse to, sier markedskonsulent i NORTØMMER Knut Melum i siste NORSKOGs INNSIKT Marked. Han konstaterer at det er altfor stort etterslep på ungskogpleie i enkelte områder. Statistikken viser også en generell nedgang i denne aktiviteten siste ti årene, se figur 1. – Tidlig nok ungskogpleie vil gjøre skogen din mer stormsterk. Det er en billig investering som gir god avkastning, tipser Melum.

 

At ungskogpleie øker verdiskapningen i skogen, er heller ingen hemmelighet. Når fremtidstrærne får utvikle seg optimalt uten for mye konkurranse, produseres tømmer av høyere kvalitet og dermed høyere verdi. Beregninger gjort av Even Bergseng på NIBIO i 2016 viser en forskjell i rotnetto etter skatt på over 2000 kr pr dekar på pleide bestand til forskjell fra der man ikke har tatt seg bryet med ungskogpleie (se tabell 1). Reduserte kostnader ved tynning og hovedhogst, samt bedre lønnsomhet gjennom økt arealavkastning, bør også gi skogeierne et godt økonomisk insitament til å gjennomføre bestandspleie. Overtette bestand med mange små dimensjoner, mye lauv, vanskelige og kostbare driftsforhold både under tynning og ved hovedhogst gir som regel unødvendig lav arealavkastning for skogeier. Alt i følge en rapport fra Skogkurs på temaet.

Alt dette er god betaling for en relativt liten investering, som det i tillegg gis tilskudd til, mener NORSKOG. Og nå satses det altså enda mer på dette – gjennom mer LUF-midler.

 

 

Kilde: Nibio og prosjektrapport fra Skogkurs, – «Tiltak i tett eller forsømt skog»