Kronikk: Kutt i formuesskatten sikrer og skaper arbeidsplasser
8. juni 2020
Jegere får vitnemål for skyteprøven på mobilen
8. juni 2020

Markedskommentar juni 2020

Nå gjenstår bare konkurransetilsynets godkjenning.

 

 

Juni 2020

Avvirkningen i Norge av industrivirke for salg endte på 3.787 mill. m3 i første tertial, en nedgang på 6 % fra 4.015 mill. m3 i tilsvarende periode i 2019. For april isolert ser vi som forventet en nedgang på hele 17%, mye som følge av volumreduksjonene til industrien grunnet koronakrisen; 798.000 i 2020 mot 959.000 i 2019.

 

Sagbrukene

Etterspørselen etter norsk trelast er i midlertidig bedre enn ventet, og tilnærmet alle sagbruk produserer nå for fullt igjen. Vi erfarer at flere sagbruk har kjøpt «tilbake» volum i mai som ble kuttet i mars/april. Samtidig er det fokus på ikke å bygge for mye tømmer- eller trelastlager med bakgrunn i usikkerheten for andre halvår. Om situasjonen vedvarer kan en se for seg en utflating av sagtømmerprisen i høst, etter en nedgang på ca. 15kr/m3 i mai.

 

Treforedlingsindustrien

Det er generelt mye massevirke og flis i markedet, og overutbudet kombinert med sviktende sluttmarked, særlig for papirindustrien, fører til et press på massevirkeprisen for andre halvår. Papirmarkedet faller årlig med om lag 5%, men har så langt i år falt hele 20% som følge av koronakrisen. Selv om situasjonen er vesentlig bedre for produsenter av tissue, emballasje, trekjemiske produkter og tremasse, er også sluttmarkedene her svært ulikt rammet. Per i dag er det avsetning på massevirke som er den skalerende faktoren for avvirkningen på Østlandet. Det forventes i midlertidig at papirmarkedet vi hente seg noe inn igjen utover året, noe som vil bidra til å stabilisere massevirkesituasjonen på Østlandet.

 

Eksport

Eksporten av sagtømmer har vært under press siden koronakrisen brøt ut, og det er særlig eksporten til Tyskland som har fått seg en knekk. I skyggen av koronakrisen må en heller ikke glemme at det er et enormt overutbud av billig barkbillevirke i Tyskland og Sentral-Europa som vil henge over markedet i flere år fremover. I tillegg brøt det ut brann på Ilim Timbers sagbruk i Nord-Tyskland i slutten av mai, en hendelse som vil redusere avsetningen av sagtømmer ytterligere på kort sikt. Samtidig viser markedene i Sør-Sverige og Baltikum en positiv trend som følge av gjenåpning og stabilisering av markedssituasjonen i viktige land som f.eks. Storbritannia, samt fortsatt økning i trelastvolumer til USA.

 

Kort markedskommentar primo juni 2020