Verdikjeden Skog og Tre advarer mot EU-forslag
6. september 2017
Dette mener FrP om skogbruk
8. september 2017

Dette mener Venstre om skogbruk

Det offentlige skal spille på lag med skogbruksnæringen for å legge til rette for enkel transport av tømmer og utvikling av nye produkter. Skognæringen spiller en sentral rolle når Norge nå går over til miljøvennlige løsninger.

Infrastruktur

Det må være enkelt for skogbruksnæringen å frakte tømmer til fabrikker og markeder. Derfor har Venstre og regjeringen sørget for en dobling av bevilgningene til kaianlegg og en økning på 25% i bevilgningene til skogsveier. Venstre går inn for prøveordninger med 74 tonns tømmervogntog, og vi har også sørget for at «flaskehalser», sånn som broer som ikke tåler stor vekt, skal forbedres i neste periode av nasjonal transportplan.

Forskning og utvikling

Statlig kapital skal spille en rolle i skognæringen, spesielt på de områdene der skogindustrien kan gi mer miljøvennlige løsninger. Derfor har Venstre og regjeringen økt bevilgningene til næringsrettet forskning med 2,8 milliarder siden 2013. Regjeringen foreslo å legge ned trebasert innovasjonsprogram under Innovasjon Norge, men Venstre opprettholdt ordningen med en økt bevilgning på 50 millioner kroner. Klimateknologifondet og andre forskningsfond kan også investere i skognæringen, det er en av grunnene til at Venstre har styrket disse ordningen betraktelig i budsjettforhandlingene. Vi har også styrket skatteincentivene for forskning og utvikling i privat sektor gjennom økning av rammene til skatteFUNN.

Vern

Vern av skog er viktig for å sikre områder der det finnes utrydningstruede arter. Derfor har Venstre stemt for vedtaket om at 10% av skogarealet i Norge skal vernes. Dette er gjort under forutsetning om at skogvern skal være frivillig og at alle typer skog skal inngå i målet. Det er viktig at skogeiere blir godt nok kompensert ved vern, derfor har Venstre har sørget for mere penger til skogvern i budsjettforhandlingene.

Biodrivstoff

Venstres gjennomslag i budsjettforhandlingene sikrer 7% innblanding av biodrivstoff i 2017 og 20% innblanding i 2020. Det er viktig at biodrivstoffet så fort som mulig blir avansert biodrivstoff, og her spiller norsk skogbruksnæring en veldig viktig rolle. Venstres gjennomslag for å fjerne avgiften på biodrivstoff har ført til nye biokraft-anlegg på for eksempel Skogn. Venstre har også sørget for at det settes mål om avansert biodrivstoff skal trappes opp til 8% i 2020 – dette vil gi store muligheter for norsk skogsindustri.

Bruk av treprodukter

Det er viktig at det offentlig bruker norsk tre. I 2016 ble det vedtatt en ny lov om offentlige anskaffelser, som pålegger det offentlige å ta hensyn til klima- og miljøhensyn ved innkjøp av tjenester – dette er definitivt krav som kan føre til mer bruk at norsk tre i offentlige byggeprosjekter. Venstre mener det brukes for lite norsk tre i offentlige byggeprosjekter, og derfor har vi bedt regjeringen utarbeide en plan for å øke bruken av norsk tre i infrastrukturprosjekter. Det bør også gis incentiv for privat bruk av tre, for eksempel gjennom Innovasjon Norge, Enova og Fornybar AS.