Forhåndsgodkjenning av skogsbilvegvedlikehold, er det grunnlag for endring?
9. juni 2020
Transport av flis flyttet fra vei til bane
10. juni 2020

Midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 er fastsatt

NORSKOG er svært fornøyd med at denne midleridige forskriften nå er på plass. Dette vil være et viktig bidrag i å holde skogsmaskinene i gang i en krevende og usikker tid.

 

Departementet understreker at denne ordningen ikke innebærer ny skogpolitikk. De fleste tiltakene er fra tidligere omfattet av gjeldende ordninger, men samlet i denne midlertidige forskriften av hensyn til en mest mulig praktikabel forvaltning der
fylkesmannen er vedtaksmyndighet. Det stilles de samme kravene til miljøregistreringer og ivaretakelse av miljøverdier ved gjennomføring av tiltak etter denne midlertidige ordningen som for andre skogbrukstiltak i en normalsituasjon.

 

Forskriften kan leses her.

 

Fastsettelsesbrevet kan leses her.