Lokal forvaltning av motorferdsel er ønskelig!

13. mars 2013
NORSKOG har støttet et felles opprop om motorferdsel som har ført til at organisasjonen tillegges standpunkter som det ikke er grunnlag for. La det være helt klart at NORSKOG hele tiden har arbeidet for økt lokal forvaltning av motorferdsel, slik Høyre og FrP foreslår.

En demonstrasjon av kunnskapsløshet fra partiet Venstre

12. april 2013
Venstre samler nå kanonene til ildskur mot skogbruket. Klimautfordringenes innvirkning på artsmangfold har gått partiet hus forbi, noe som resulterer i et forslag om å stanse skogreising som klimatiltak. Som om det ikke var tilstrekkelig innsiktsløst, topper partiet oppvisningen av manglende faglig substans med å ville hindre bygging av skogsbilveier, drift i vanskelig terreng, utplanting av fremmede treslag og samtidig innføre meldeplikt. Her er bakgrunnen for forslagene fra Trine Skei Grande og Borhild Tenden:

Fornyelse av miljøpolitikken?

12. september 2013
Nå starter forhandlingene mellom de borgerlige partiene om en felles plattform. Vannprøven på den nye regjeringens annonserte satsing på grønt næringsliv blir blant annet forholdet til miljøarbeidet. Vil de klare å jage dinosaurene ut av miljøpolitikken og ta steget inn i den moderne og helhetstenkende bærekraft-generasjonen?

Skog må brukes for å ha klimaeffekt

21. januar 2014
Kunnskap er makt. Når det gjelder akkurat skog og klima gjør imidlertid bløff samme nytten.

Frykter ikke karbon-bakrusen

26. mars 2014
«De Grønne», med Rasmus Hansson i spissen, mener landbruks- og matministeren tar feil når hun hevder intensivert bruk av skogressursene gagner klimaet. Hansson sier til Aftenposten at det tar 20 – 30 år før karbonutslippet etter hogst er kompensert av den nye skogen og at det er tiden fram til 2050 som er kritisk for karbonnivået. – Petro-holikere lar seg ikke skremme av bakrus, fastslår Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Miljøhensyn i skog virker etter hensikten

17. juni 2014
NORSKOG har i samarbeid med NINA forsket på relativ betydning av naturreservater, nøkkelbiotoper, livsløpstrær og kantsoner. Resultatene fra prosjektet kan du lese i en ny rapport som ble ferdigstilt i mai i år.

Brev til statsministeren om regnereglene for skog i en ny klimaavtale

23. januar 2015
NORSKOG har sammen med andre organisasjoner i verdikjeden skog og tre, sendt et brev til statsministeren og en rekke andre statsråder vedr. regnereglene for skog i en ny klimaavtale.

Innspill vedrørende praktiseringen av Naturmangfoldloven

24. mars 2015
NORSKOG sendte forrige uke over innspill vedr. praktisereringen av Naturmangfoldloven til Klima- og miljødepartementet. Punktene kan du lese her.

Klimaskog: Hvor mye karbon binder en byråkrat?

8. mai 2015
2012 inneholdt et såkalt oppfølgingspunkt som innebærer tilplanting av skog på nye arealer for å øke karbonbindingen. Det er allerede lagt ned et omfattende arbeid for å beslutte hvilke typer arealer som kan beplantes, etter avveininger mellom miljø og klima. Nå starter den treårige pilotfasen som skal avdekke hvilken effekt klimaplanting har.

Karbonavtrykket for bygget starter med materialene

18. mai 2015
NORSKOG ber Direktoratet for Byggkvalitet lage standarder for karbonavtrykket fra byggeindustrien der også byggematerialene er en del av regnestykket. Mange vil se bort fra dette og kun se på klimapåvirkningen fra det ferdige bygget. Helt feil, mener NORSKOG.

Hva gjør man når miljøvernet selv er en klimautfordring?

20. august 2015
Klimaendringer er den antatt fremste årsaken til endringer av artssammensetningen i Norge og verden, men til tross for dette er miljøvernet i Norge motstandere av aktivt arbeid for å bremse klimaendringene. Miljøvernminister Tine Sundtoft vil eksempelvis unngå bruk av norsk gran i klimaplantinger på Vestlandet. Dermed blir effekten av Stortingets vedtak om planting for klima svært begrenset.

Stortingsmelding om naturmangfold lagt frem i dag

18. desember 2015
For skogbrukets del har den bombastiske kritikken av næringen stilnet noe, som følge av at miljøtilstanden i norsk skog beviselig er i positiv utvikling. Dette har allikevel ikke ført til noen direkte anerkjennelse av skogeiernes egen innsats, og fortsatt virker det som om offentlige tiltak er de eneste fungerende verktøy for miljøet.

Mener hjorteviltforvaltningen truer artsmangfoldet

16. mars 2016
Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener dagens hjorteviltforvaltning truer artsmangfoldet i Norge. Dette kom frem under et foredrag under årets Hjorteviltseminar. Her kan du lese hvorfor han mener dette.

Høring – Natur for livet

8. april 2016
NORSKOGS syn på Meld. St. 14 (2015-2016) "Natur for livet" : Grunnpilaren i norsk naturforvaltning ligger i en god og balansert avveining mellom bruk og vern. I verneområdene får bevaringshensynene komme foran alle andre hensyn. Utenfor verneområdene skal det drives en bærekraftig bruk av naturen.

Klima- og miljødepartementet og skogen

12. oktober 2017
I proposisjonen fra Klima- og miljødepartementet (KLD) skrives det om «føre-var-prinsippet» som et bærende element i miljøforvaltningen under ledestjernen at ingen arter eller naturtyper skal gå tapt. Dette samtidig som naturindeksen viser at kulturbetingede landskap er truet. Ikke spesielt rart siden ulven slik de ser det i KLD rangerer over våre nasjonale ansvarsarter og landskapstyper. At kulturlandskapet, med høy andel rødlistede og potensielt ukjente ansvarsarter, er i forfall burde ikke forundre KLD. Det er ikke mye som minner om kunnskapsbasert forvaltning på dette området.

Kurs i Norsk PEFC Skogstandard

26. oktober 2017
NORTØMMER arrangerer igjen kurs i Norsk PEFC Skogstandard 2016. Gjennomført kurs er obligatorisk for alle entreprenører og maskinførere som har hogstoppdrag der tømmeret leveres til sertifiserte tømmerkjøpere.

NORTØMMERs kurs i PEFC Skogstandard avholdt med god deltagelse

22. november 2017
NORTØMMER har holdt flere kurs for entreprenører og skogeiere de siste ukene.

Skog til nytte og nytelse

14. desember 2017
Hvor mange bruker skogen og naturen i Norge? Løping, skitur, naturopplevelser, bær- og sopp-plukking, er bare noen få eksempler på hvordan vi nyter vår fantastiske skog hver dag. Men hvor mange av oss vet hvilken ressurs skogen er? Ikke bare for trivsel og friluftsliv, men for hele vårt samfunn. Ikke minst fra et miljømessig perspektiv.

Blir sopp og insekter utryddet i norske skoger?

19. april 2018
I en artikkel på nrk.no i går forteller Sabima og WWF igjen at det står elendig til med norske skoger. Delvis omstridte tall og brokker fra virkeligheten settes sammen til et bilde av at norsk skog er på vei mot avgrunnen.

Regjeringen gjør kursendring om frivillig vern

15. mai 2018
Etter en svært konfliktfylt og lite fremdriftsrettet fredningsprosess på 80- og 90-tallet lyktes skogeierorganisasjonene å finne sammen med myndighetene om å etablere Frivillig vern. Prosessen er et samarbeid mellom skogeiere og myndigheter der skogeierne selv kommer frem med arealer som er egnet til fredning etter naturmangfoldloven.

Artsdatabanken erklærer krig mot sitka

7. juni 2018
Det å holde oversikt over fremmede arter og deres påvirkning og effekt på naturen, er en viktig oppgave. I Norge er denne oppgaven tillagt Artsdatabanken.

Nasjonalpark i Østmarka

28. september 2018
Hva vil det bety for friluftslivet? Kan man fortsatt fiske, telte og gå på ski?

Kunnskapsløst korstog mot sitka

21. november 2018
I et oppslag på nrk.no i dag tar Helge Kårstad opp problematikken med å innføre et evt. forbud mot sitkagran. Fra skogbrukets side kan man selvsagt velge et pragmatisk synspunkt på dette og si at sitka betyr minimalt for norsk skogbruk. Men for de eierne som har områder som egner seg og for bygdene som kan gå glipp av lokal verdiskaping, er dette mer alvorlig.

Økt satsing på skogkultur og infrastruktur!

5. desember 2018
Fordelingen av midler fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk for 2019 er nå fastsatt etter samråd med avtalepartene og skogbruks-organisasjonene. God infrastruktur i skogbruket er nødvendig for en effektiv og konkurransedyktig skog- og trenæring. For 2019 avsettes det 110 millioner kroner til veibygging og taubane.

«Supplerende vern» innstillingen fra Miljødirektoratet foreligger

13. mai 2019
Etter en svært lang periode med nokså lav konfliktgrad i prosjektet om vern (fredning) av arealer, ser vi nå at iveren etter å ta i bruk myndighetsstyrte prosesser øker.

Utenlandske treslag: – Bruk «karbonstøvsugeren» optimalt

26. mai 2019
Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har konkludert med å ikke forby planting av fremmede treslag.

Svar fra Bollestad på hugst i hekketiden

27. juni 2019
I spørsmålet fra Bastholm vises det til statistikk fra Landbruksdirektoratet. Denne statistikken er basert på tidspunkt for innmåling av tømmer og ikke hogststidspunkt. Ifølge Landbruksdirektoratet hogges det desidert mest i vintermånedene, og hogstnivået er betydelig lavere i månedene mai, juni og juli. Innmålingen og transporten av tømmer fram til industrien foregår normalt flere uker etter hogsten. Innmålingen i juni blir ofte ekstra stor fordi veiene er åpnet igjen etter telerestriksjoner i vårløsningen.

Skognæringen slår tilbake: Industrien trenger tømmer hele året

27. juni 2019
Skognæringen tilbakeviser at de ikke tar nok hensyn til fugler i hekkeperioden. De avviser også at det hogges mest i juni.

Opp til regjeringen å hindre at nytt vern blir konfliktfylt

30. juni 2019
Klima- og miljødepartementet har satt i gang arbeidet med en ny omfattende verneplan som kan skape store konflikter dersom de gjennomføres som tradisjonelt tvangsvern uten vilje til å gi erstatning til grunneierne for vernet.

Merkelig røre av skogvernkritikk

11. juli 2019
I artikkelen «Verneverdig skog hogges, uinteressant skog får stå» i Resett, rører NTB sammen frivillig skogvern-ordningen og MiS-registreringer for etablering av nøkkelbiotoper i skog, basert på en rapport fra Biofokus som omhandler MiS-registreringer.

Østmarka – et flott vindu å vise næring gjennom

2. august 2019
Diskusjonen rundt nasjonalpark i Østmarka skaper engasjement. Forslaget er å verne et større skogområde som også brukes mye til friluftsliv av Oslo bys innbyggere. Men skogbruket i Østmarka har lange tradisjoner og har gjennom generasjoner gitt råstoff og verdiskapning til landet vårt.

Skogen må brukes – FNs klimapanel

9. august 2019
Rapporten styrker og videreutvikler slik vi ser det, klimapanelets tidligere budskap på skogsiden, nemlig det at skogen må brukes og at vi må plante mer.

Østmarka: – «Never change a winning team»

18. september 2019
Skal vi bruke skogvernet vårt på å verne noe som ikke er verneverdig? Og skal vi forkaste vår unike sjanse til å bruke Østmarka til et mer aktivt «naturbruks-museum» og en læringsarena for sirkulær økonomi og bærekraftig verdiskapning? Vi syns ikke det.

Skogforum i Oslo: Skog og klima ble diskutert på Litteraturhuset

27. september 2019
Et mål med dette forumet var å utfordre alle til å løfte blikket med en åpen holdning, der målet må være å finne gode praktiske løsninger. Vi er kanskje et bittelite steg videre?

Nytt om kapitaliseringsrenten

30. september 2019
Kapitaliseringsrenten er en sentral faktor når man skal omberegne årlige beløp om til et engangsbeløp. Jo høyere rente man legger til grunn, jo lavere blir engangsbeløpet.

NORSKOG om Statsbudsjettet: Om vern og bruk av skog

7. oktober 2019
Regjeringen øker bevilgningen til skogvern med 10 mill kr. Det viktigste for NORSKOG er at det er stabilitet og forutsigbarhet i bevilgningene til skogvern.

NORSKOG på høring: Alle arealer har en verdi

22. oktober 2019
For NORSKOG er det viktig å understreke at for å få fart i det grønne skiftet, må politikere akseptere betydningen av et aktivt skogbruk kombinert med full erstatning for klausuleringer.

Skogforum på Honne: – Miljødirektoratet vil spisse vernet fremover

1. november 2019
Seniorrådgiver i Miljødirektoratet Pål Klevan snakket om det representative vernet som er vedtatt politisk og hvilken strategi Miljødirektoratet har nå fremover for å oppnå vern av rette arealer og varsler en liste over prioriterte regioner og skogtyper før jul.

Skogforum på Honne: MiS-kritikken fra Biofokus til debatt

1. november 2019
I sommer kom Biofokus med en rapport som ga flengende kritikk av skogbrukets miljøregistreringer i skog (MiS-systemet). Der man ble beskyldt for å vokte havresekken og underrapportere miljøverdier. Biofokus Terje Blindheim møtte til debatt på Skogforum. Der blant annet Hans Asbjørn Sørlie i Skogeierforbundet hadde foreberedt et godt fundert og dokumentert forsvar. Med i debatten var også NORSKOGs Yngve Holth og miljødirektoratets Pål Klevan.

NORTØMMER arrangerer PEFC kurs

13. november 2019
Norsk Skogmuseum, Elverum, 21. januar kl. 09:00-15:30.

Nasjonalpark i Østmarka: Foregriper politisk seier?

14. november 2019
Utspillet om at det nå nærmest er ugjenkallelig at det blir nasjonalpark i Østmarka, synes politisk. Faglig sett spriker dagens uttalelser fra Miljødirektoratets konklusjoner basert på Naturmangfoldloven.

Naturtypekartlegging og konsekvenser for skogeiere. – Møte 2. des i Vestfossen

27. november 2019
Naturtypekartlegging og konsekvenser for skogeiere. – Møte 2. des i Vestfossen

Skogvernet runder 5% i dag

20. desember 2019
Med de 46 nye skogområder som ble vernet i statsråd i dag, runder norsk skogvern 5%.

Hvorfor må det hete nasjonalpark?

23. desember 2019
Diskusjonen om Østmarka bør bli nasjonalpark går. Noen mener skogen blir ufremkommelig, andre argumenter for friluftslivets kår. Og det snakkes om biologisk mangfold.

Øremerkede midler til miljøtiltak i skog for 2020

15. januar 2020
Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.

Klimakur 2030

1. februar 2020
Rapporten Klimakur 2030 ble i dag presentert og overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Bollestad fremsnakker aktivt skogbruk for klimaet

19. februar 2020
I naturskjønne omgivelser i en veldreven skog som Losby i Østmarka, fremsnakket statsråden et aktivt skogbruk i klimasammenheng i både entusiastiske og positive ordelag.

Lukket hogst og skogproduksjon – vi tar debatten på Litteraturhuset!

20. februar 2020
Kan man drive et skogbruk med fleraldret skog som kan gi god økonomi og binde like mye karbon som det vi gjør i dag?

Høyre åpner for «karbonstøvsugeren» sitka

5. mars 2020
Høyre-landsmøtet i mars skal ta stilling til et forslag om å tillate storstilt planting av trær med høy evne til CO2-opptak for å berge klimaet. Det betyr å endre naturmangfoldloven. Det betyr at sitkagrana blir høyaktuell som «karbonstøvsuger» på de rette områdene.

Skogforum i Oslo: Debatten om plukkhogst engasjerte

5. mars 2020
Salen var stappfull da debatten om lukket hogst og skogproduksjon gikk på NORSKOGs Skogforum på Litteraturhuset. Dette engasjerer.

Kartlegging av natur skjer med god kvalitet

10. mars 2020
Kritikken fra nettmagasinet Pan består derimot mer av spissformulerte påstander enn realiteter.

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2020 – nasjonal ramme

11. mai 2020
På samme måte som i fjor, så er det for 2020 også bevilget og øremerket 8 mill. kr. til miljøtiltak i skogbruket.

Er dette fornuftig bruk av skattebetalernes penger?

22. mai 2020
Menon Economics har levert en rapport til Klima- og miljødepertementet som NORSKOG mener er svært unyansert. De tar utgangspunkt i en verden uten mennesker.

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2020

15. september 2020
For 2020 er det øremerket 8 millioner som skal fordeles til miljøtiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier gjennom den nasjonale ordningen. NORSKOG ønsker å minne om søknadsfrist 1. november.

Statsbudsjettet 2021: Klimatiltak i skogbruk, og styrking av Landbruksdirektoratets budsjett

8. oktober 2020
NORSKOG synes det er positivt at Regjeringen satser på klimatiltak i skog og at Landbruksdirektoratet tilføres ekstra ressurser.

Innspill til nytt globalt rammeverk for naturen

13. oktober 2020
NORSKOG sendte i går over innspill vedr. nytt globalt rammeverk for naturen til Klima- og miljødepartementet. Hovedbudskapet til NORSKOG er at de globale utfordringene må løses nasjonalt – med målsettinger som passer i Norge. Les brevet her.

Hva kan norsk næringsliv og industrien bidra med for å nå klimamålene?

24. november 2020
Nobio, Norges Skogeierforbund og NORSKOG har skrevet et notat om hvordan norsk næringsliv generelt og industrien spesielt kan bidra med for å nå klimamålene.

NORSKOG sitt innspill til oppstart av Østmarka nasjonalpark

15. desember 2020
I tilfellet Østmarka ser vi med stigende bekymring på at man søker å tilpasse terrenget til kartet ved at man forsøker å utfordre tidligere praksis ved å tvinge Østmarka inn i en verneform arealet ikke hører hjemme i.

Miljøbevegelsen tapte på alle punker i Høyesterett

23. desember 2020
Greenpeace sammen med Natur og ungdom tapte søksmålet mot staten basert å brudd på grunnlovens paragraf 112 (miljøparagrafen).

Skogbruk, – en viktig brikke i Regjeringens klimaplan!

8. januar 2021
Regjeringen la i dag fram sin klimaplan for 2021-2030. " Klimaplanen er eit historisk taktskifte i norsk klimapolitikk", sier Klima- og miløminister Sveinung Rotevatn.

2021 blir et år hvor viktige skogpolitiske prosesser avgjøres i EU

26. januar 2021
I 2021 skal EU revidere sin skogstrategi. Det er 8 år siden forrige revisjon og siden den gang har man fått både Parisavtalen, FNs bærekrafts mål, EUs bioøkonomistrategi og EUs Green Deal.

Klima- og miljødepartementet gjeninnfører tvangsvern

4. februar 2021
Sommeren 2020, uten å orientere organisasjonene, sendte departementet et oppdrag til Miljødirektoratet der de bes om å starte opp en prosess til gjennomføring av det supplerende vernet. Prosjektet har nå fått nytt navn: «Bevaring av verdifull natur» heter det nå. Og alle antydningene til frivillig gjennomføring eller kontakt med grunneierne, er som fordampet.

NORSKOGs innspill til KLD om økosystemet våtmark

5. februar 2021
NORSKOG mener at systemet med «helhetlige forvaltningsplaner» er svært uhensiktsmessig og at økosystemet våtmark hensyntas på en god måte i Norsk PEFC skogstandard.

Frp vil at skog skal inngå i det norske klimaregnskapet

22. februar 2021
Frp vil at skogen skal regnes inn i de norske klimamålene. Jon Georg Dale (Frp) mener at Norge bør trekke inn skog etter samme beregningsmetodikk som EU gjør i sitt klimaregnskap.

Norge på nær jumboplass med hensyn til koronapakkenes klima og miljøeffekt.

13. april 2021
Norge havner på 25. plass blant 30 land.

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet foreslår retningslinjer for avveining mellom skognæringens bidrag til det grønne skiftet og skogvern.

15. april 2021
Ny rapport foreslår retningslinjer for hvordan myndighetene skal vurdere hvordan områdets verneverdi og verdien for skogbruket og leveringssikkerhet til industri skal vektes mot hverandre ved vurdering av nye frivillig vern-områder.

Miljøsiden krever en skogpolitikk kun på naturens premisser

11. mai 2021
Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Sabima og WWF har henvendt seg til politikerne i anledning høsten valg. I fellesskap krever de omfattende endringer i skogpolitikken som de hevder er nødvendige for å redde naturmangfoldet og sikre naturlig karbonlagring.

Økt hogst til besvær og lukket hogst er bra. Men stiller noen de gode spørsmålene?

8. juni 2021
Nyhetsoppslag blir ofte plaget av smale formater og forenklinger. Men uansett om forkortet informasjon kan forklares, er det fort lett å skape et feilaktig inntrykk og presentere løsninger som enklere enn de er.

Skogbruk gir klimagevinst på kort og lang sikt

14. juni 2021
En ny svensk rapport har undersøkt skognæringens helhetlige påvirkning på klimaet på kort og lang sikt. Rapporten kom frem til at skogbruket i Sverige har en positiv effekt på karbonmengden i atmosfæren.

Danner det noen mening i å klassifisere naturens tilstand som «god» eller «dårlig» etter en enkel skala?

23. juni 2021
Politikk er vanskelig. Politikk handler om å legge til grunn best mulig kunnskap, foreta avveininger og deretter ta beslutninger. Svært få avgjørelser er 100 % gode eller 100 % dårlige og som regel vil avgjørelser være kompromisser mellom ulike hensyn. Men mange mener at man kan løfte kunnskapen opp til et opphøyd nivå der man slipper avveininger og la ekspertisen overta. Det er en farlig utvikling.

Ny dokumentasjon av den eldste skogen i Norge

5. juli 2021
Rapporten «Den eldste skogen og nøkkelbiotopene» viser at mengden gammelskog i Norge øker. Rapporten anbefaler også en rekke tiltak for å bevare nøkkelbiotoper. Disse tiltakene er i hovedsak allerede iverksatt eller i ferd med å bli iverksatt.

Lekkasje av EUs nye skogstrategi skaper store reaksjoner

7. juli 2021
Det lekkede utkastet til EUs nye skogstrategi ønsker å endre skogbruket i Europa. I skrivet et det blant annet foreslått å forby flatehogst til fordel for lukkede hogstformer. Dette har fått mange til å reagere, særlig i nabolandene våre skognasjonene Sverige og Finland.

Skog gir et kjølere lokalklima viser en ny rapport fra ESA

18. august 2021
Skog binder ikke bare karbon, men gir også lavere skydekke, noe som gir mer regn og kjøligere lokalklima.

Klimautvalget satser på faglig kompetanse

18. august 2021
Det nylig offentligvalgte klimautvalget består av 14 fageksperter med bred kompetanse. NORSKOG er fornøyde med at skogøkonom Erik Trømborg har fått plass i utvalget.

Norsk treinnovasjon får internasjonal annerkjennelse – staten bør satse mer på norsk treteknologi

26. august 2021
NORSKOG vil utfordre partiene til å komme med løfter om økt bruk av tre i offentlige bygg, og økt investeringsstøtte for videre innovasjon.

Norske skoger tar opp halvparten av Norges samlede karbonutslipp

27. august 2021
Karbonlageret i skogene våre øker fra år til år, men at årlig netto opptak i skog har en nedadgående trend. Det vil derfor viktig å øke innsatsen på skogkultur, slik at vi kan bygge framtidsskogen.

Klima- og miljødepartementet vil åpne for bruk av motorkjøretøy for å frakte ut skutt villsvin

31. august 2021
Etter innspill fra Villsvinprosjektet, skal departementet starte arbeidet for å endre forskriften, slik at motorkjøretøy blir tillatt ved frakt av skutt villsvin.

Miljødirektoratet instruks overvurderer omfanget av sårbar natur – går på grunneiers bekostning

14. september 2021
Store avvik i Eiker tyder på at Miljødirektoratets kartleggingsinstruks fører til at for store områder avgrenses, og at naturkvaliteten overvurderes. Dette gir upresise kartlag, og svekker tilliten til Miljødirektoratets registreringer.

Aktivt skogbruk øker CO2-binding

22. september 2021
I Nationen 9. september argumenterer professor emeritus i viltforvaltning Olav Hjeljord for å redusere avvirkningen for å øke CO2-binding i Norge. Resonnement har alvorlige mangler. Han regner hogst som netto utslipp tilvarende om du hadde brent tømmeret på stedet, men det er ikke det som skjer.

Stort engasjement rundt miljøregistreringer og vern på SKOGFORUM på Honne

4. november 2021
Temaet «Kampen om arealene» engasjerer.

Nasjonal og internasjonal skogpolitikk på SKOGFORUM på Honne

4. november 2021
Sigbjørn Gjelsvik, Frode Lyssantræ og Benthe E. Løvenskiold ga salen en god oppsummering av politikk som i utgangspunktet ikke lar seg oppsummere.

Klima og karbonbinding – hvordan ligger vi an?

5. november 2021
Både nasjonalt og internasjonalt øker kravene til skogbruket om hvordan det skal drives. Skogbruket skal tilpasse seg samfunnets krav og samtidig tilpasse seg et fremtidig klima. Debattene om skog og klima er kompleks og har mange fasetter. Hvordan skal vi omsette alle de forskjellige hensynene til konkrete tiltak i skogen?

Skogskader og risikospredning var blant de mest engasjerende temaene under SKOGFORUM på Honne

7. november 2021
Ungskogpleie er noe av det viktigste en skogeier kan gjennomføre.

Ny rødliste viser fremgang siden 2015

25. november 2021
Utviklingen viser at det er flere arter har forbedret sin tilstand siden 2015, enn det er arter som har forverret sin tilstand siden 2015.

Klimatilskudd til gjødsling er en suksess

27. desember 2021
Stortinget innførte tilskudd til gjødsling av skog i 2016, som et av flere klimatiltak i skog. Et fem år med tilskudd, har ordningen nå blitt vurdert på ny, og arbeidsgruppen har konkludert med at gjødsling av skog gir klimagevinst, uten å gå på bekostning av naturmangfoldet.

Dette mener NORSKOG om utsetting av utenlandske treslag

14. januar 2022
På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og i samråd med Landbruksdirektoratet, foreslår Miljødirektoratet endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. Her kan du lese NORSKOGs høringssvar.

Tilskuddsatsen for gjødsling økes til 50 %

18. januar 2022
Tilskuddsatsen til gjødsling av skog er for 2022 økt til 50 %, ellers er satsene de samme som siste år.

EU vil betale skogbrukere for klimatiltak

17. februar 2022
Det franske formannskapet i EU vil utvikle planer for et karbon-landbruk. Jord- og skogbrukere skal få betalt dersom de iverksetter klimatiltak.

Forslag til revidert skogstandard ute på høring

2. mai 2022
Forslag til revidert PEFC skogstandard for Norge er nå ute på høring. Friluftsliv, rovfugler og lukket hogst er blant hensynene som vies større oppmerksomhet.

NORSKOG-webinar: Lukket hogst og karbonbinding i skog

9. mai 2022
NORSKOG inviterer til webinar om lukket hogst og karbonbinding i skog 23. mai.

Ny veileder for lukket hogst tilgjengelig

3. juni 2022
Skogkurs har i samarbeid med NORSKOG, Sabima, og Norges Skogeierforbund kommet med en ny veileder for lukkede hogstformer. Formålet med veilederen er å spre kunnskap om de ulike hogstformene, samt gi konkrete råd om hvor og hvordan det kan være aktuelt med disse hogstformene

Regjeringen vil gi skogbruket et grønt industriløft

23. juni 2022
Regjeringen peker på skogbruk som et av syv viktige område i sitt grønne industriløft, og vil gjøre skogbruket mer lønnsomt.

Få full oversikt over eiendommen din – opprett varsel for observasjoner i Artskart

14. september 2022
Du kan varsles når noen registrerer nye arter på eiendommen din i artsdatabanken.

Regjeringens nye «meny av tiltak» for å bedre den økologiske tilstanden i skog – hvor spiselig er den?

12. oktober 2022
Regjeringen skal etablere en «meny av tiltak» for å bedre den økologiske tilstanden i skog. Servert sammen med kutt i midlene til skogvern blir det neppe en spiselig meny.

NORSKOG etablerer ny faggruppe for lukket hogst 

10. november 2022
Vi skal være gode rådgivere for norsk skogbruk og skal ha kompetanse om lukket hogst: Hvor det egner seg og hvordan det skal utføres under ulike forhold. 

Norsk versjon av FSC-standard lanseres

17. januar 2023
Endelig er ny norsk FSC-standard på plass, etter at arbeidet har pågått i syv år. I dag er omtrent 10 % av skogarealet i Norge FSC-sertifisert, men FSC Norge har en tydelig strategi om å øke FSC-sertifiserte skogarealet.
NORSKOG har utviklet et kurs for skogeiere, skogaktører og entreprenører.

Kurstilbud om lukket hogst

10. februar 2023
NORSKOG inviterer både medlemmer og ikke-medlemmer til å melde seg på kurs i lukket hogst. Kurset gjennomføres med 3 sesjoner på 1,5 time på Teams og en skogdag.

Ny PEFC Skogstandard fra 1. mars!

1. mars 2023
Norsk PEFC skogstandard skal sikre et bærekraftig skogbruk. Nå er standarden revidert og den nye […]

Nytt kurs i PEFC Skogstandard

28. mars 2023
Skogkurs har sammen med Norges Skogeierforbund og NORSKOG utviklet et oppdatert og digitalt kurs i […]