Brutte målekjeder – kan vi redusere risikoen?
16. januar 2019
#Motkultur Økonomi er viktig, også i skogbruket
17. januar 2019

Miljødirektoratet skal utarbeide handlingsplan mot villsvin i Norge

Klima og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet, sammen med Mattilsynet, i oppdrag å utarbeide en handlingsplan mot villsvin i Norge. Som utgangspunkt for handlingsplanen skal det legges til grunn et hovedmål om minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område.

Snart kan jegere benytte seg kunstig lys ved jakt på villsvin

Klima og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet, sammen med Mattilsynet, i oppdrag å utarbeide en handlingsplan mot villsvin i Norge. Som utgangspunkt for handlingsplanen skal det legges til grunn et hovedmål om minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område. Direktoratene skal utarbeide planen i samråd med Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Jeger- og Fiskerforbund. Det skal foreligge et utkast til handlingsplan innen 15. mars og en ferdig handlingsplan innen 1. november i år.

 

Villsvin innebærer både risiko for svineproduksjonen, risiko for skader og tap i jodbruket, men også potensial for inntekter i form av salg av jaktretter. Trusselen fra afrikansksvinepest er alvorlig og konsekvensene store. Jaktnæring og jegernes interesser står mot jordbrukets interesser. Det er viktig at vi har forståelse for en krevende situasjon fra begge sider i saken sier Arne Rørå i NORSKOG.  For NORSKOG er det likevel vesentlig at forvaltning av alle jaktbare arter bygger på eiendomsretten og eierens jaktrett.

 

Svinepesten brer seg


Det er nylig dokumentert funn av svinepest i to nye villsvin sør i Belgia, nær grensa til Frankrike. Franske myndigheter gitt ordre til å få på plass et nytt gjerde på fransk side av grensa mot Belgia, likt det som allerede står på den belgiske siden.

 

I tillegg har det franske landbruksdepartementet krevd at alle villsvin innenfor en viss avstand til de siste infiserte svina, skal tas ut de kommende ukene. Bekymringen for afrikansk svinepest øker i Frankrike. Svineprodusentenes organisasjon i Frankrike opplyser at dersom afrikansk svinepest oppdages i bare ett dyr, så må de vurdere å ta ut svinebesetninger i stor skala for å unngå spredning av sjukdommen. Konsekvensene kan bli svært alvorlige, og vi er redde for at mange svineprodusenter ikke vil overleve.

 

I Danmark er det vedtatt å bygge et villsvingjerde fra kyst til kyst mot grensa til Tyskland. Gjerdet vil bli ca. 63km langt. Den danske svineproduksjonen har en verdiskaping på ca. 13 mrd. kr og eksportandelen er høy. Danskene frykter at dersom svinepest oppdages i Danmark, blir det eksport forbud og storstilt nedslakting.

 

Polske myndigheter har vedtatt å utrydde nærmest hele den polske villsvinpopulasjonen. Innen utgangen av februar skal det felles 210.000 villsvin. Dette kommer i tillegg til de 170.000 som allerede er skutt siden april 2018.Det anslås at resterende bestand etter dette vil utgjøre ca 20.000 dyr. Det er store protester fra miljøorganisasjoner i Polen mot denne avgjørelsen.

 

Kina er verdens største produsent av svinekjøtt og har den siste tiden opplevd flere utbrudd av afrikansk svinepest. Kina slakter nesten 700 millioner griser hvert år til salg av svinekjøtt. Det har den siste tiden vært 41 utbrudd i 27 byer i Kina og 200.000 tamgris er slaktet ned som følge av afrikansk svinepest.