Ny rødliste viser fremgang siden 2015
25. november 2021
Rovviltnemndenes vedtak om linsensfelling utenfor ulvesona blir stående
26. november 2021

Miljødirektoratet vil sikte seg inn mot den øvre delen av bestandsmålet

Dette skriver Miljødirektoratet i sin faglige vurdering av kvotevedtakene for ulv. Bakgrunnen for vurderingen er klager på årets vedtak om linsens felling av ulv.

 

Miljødirektoratet tror Norge tror intervallmålet på 4-6 ynglinger vil nås om vedtakene fattet av rovviltnemndene blir stående. Dette målet inkluderer individer i grenserevir, som medregnes med en faktor på 0,5.

 

Miljødirektoratet mener det er stor usikkerhet om Norge når delmålet om å ha tre helnorske ynglinger dersom revirene Hornmoen, Bogranden og Mangen tas ut. Den totale linsefellingskvoten i Norge er på 26 dyr utenfor ulvesonen, og 28 dyr innenfor. Dette mener Miljødirektoratet er for høyt, og at et slikt uttak vil redusere den norske delbestanden betydelig. Dette begrunnes bla. med at revirer er dynamiske, og at et helnorsk revir brått kan gå over til å bli et grenserevir eller forsvinne. Miljødirektoratet mener at risikoen for innavl og ulovlig jakt gir grunn for å sikte seg inn mot den øvre delen av bestandsmålet.

 

Dette står i kontrast til Naturbruksalliansen sin mening, som vil ned i det nedre sjiktet av bestandsmålet.

Les mer om det her.

 

Miljødirektoratet tror likevel ikke at de norske kvotene vil true den skandinaviske bestanden, gitt at

  1. Forvaltningen sørger for at tilstrekkelig mange immigranter fra den finsk-russiske bestanden klarer å vandre inn og etablerer seg i den skandinaviske bestanden.
  2. Den praktiske gjennomføringen av lisensfellingen innenfor ulvesonen må ikke medføre felling av ulv fra tilgrensende revir.
  3. Annen avgang herunder illegal jakt forblir på samme nivå som tidligere sesonger.

 

  • Les hele Miljødirektoratets vurdering her 
  • Vedlegg A finner du her.
  • Rapport om den skandinaviske ulvebestanden finer du her.
  • informasjon om Deisjøreviret finner du her.