Riktig skogsdrift bidrar til godt klima
15. mars 2019
Verner viktige skogområder
15. mars 2019

Nasjonalpark i Østmarka?

Miljødirektoratet har vurdert verneverdiene i Østmarka. Et område på 50-70 km2 kan ut fra gitte forutsetninger fylle kravene til å bli nasjonalpark. Direktoratets konklusjon er:

 

  • Et område på 50-70 km2 av Østmarka kan fylle kravene til vern som nasjonalpark.
  • De øvrige områdene som er vurdert i Fylkesmannens rapport har for stor hogstpåvirkning og for store innslag av tyngre tekniske inngrep.
  • En eventuell videre prosess bør baseres på omgjøring av dagens naturreservater til nasjonalpark, vern av offentlig eid grunn og eventuelt frivillig skogvern.

 

NORSKOG er kritisk til vern av skog som nasjonalpark – særlig i sentrale strøk som Østmarka representerer. Vern av større sammenhengende skogarealer for å etablere nasjonalpark vil normalt kreve store skogarealer som samtidig ville vært velegnet for lønnsom og bærekraftig produksjon av trevirke. Dette er etter NORSKOG sitt syn ikke fornuftig i en tid da samfunnet skriker etter fornybare råstoffer å bygge vår verdiskaping på.

 

Hvis vernet i Østmarka først skal utvides, er NORSKOG fornøyd med at Miljødirektoratet fastholder at det er frivillig vern som skal være prinsippet i gjennomføringen. Det er likevel kritikkverdig at Staten igangsetter en utredning om vern etter samme fremgangsmåte som ble brukt i tvangsvern tidligere for å ende opp med en anbefaling om frivillighet.

 

Saken om Østmarka begynner å bli ekstremt fullt av paradokser. På den ene siden argumenterer man med at det er store verneverdier og et av virkemidlene er at man skal nedklassifisere de eksisterende naturreservatene til nasjonalpark. Et annet argument er friluftsliv. Men for å få arealet til å passe inn i nasjonalpark-malen, foreslår man da å fjerne skogsbilveger og damanlegg. Dette er tiltak som reduserer mulighetene til å utøve friluftsliv.

 

Men det største paradokset er at Granavolden-plattformen foreskriver at vernet skal gjennomføres på en slik måte at det får minst mulig konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet. Østmarka ligger i de sentrale skogområdene med kort avstand til norsk industri. NORSKOG er spente på hvordan regjeringen skal forsøke å finne sammenheng i alle disse motsetningene.

 

NORSKOG følger denne saken tett.