Slik skal Norge bli en grønn industrigigant
31. januar 2022
Helt feil med lisensfellings-nei, mener Utmarkskommunenes sammenslutning
1. februar 2022

Naturbruksalliansen støtter Statens anke av Oslo Tingretts forbud mot lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen

Ulv må forvaltes

Oslo Tingretts kjennelse er uforståelig sett i lys av at vi har en svært tallrik og livskraftig ulvestamme øst for oss. I motsetning til hva Oslo Tingrett hevder, har ikke Norge et selvstendig ansvar for å ha en levedyktig stamme. Vi skal tvert imot ha en felles skandinavisk ulvestamme, som per i dag omfatter rundt 500 ulv. Ulv er med Tingrettens kjennelse blitt opphøyet til noe som ikke skal forvaltes. Ulvesonen blir nå i praksis et ulvereservat, stikk i strid med Stortingets vedtatte politikk.

 

Sterkt økende ulvebestand

Dette skaper enorm frustrasjon og avmakt hos de som lever med det. Uten uttak i ulvesona i 2022, vil vi få en sterkt økende ulvebestand innenfor ulvesona, langt over Stortingets vedtatte bestandsmål. Dette vil få langtidsvirkende konsekvenser for bruken av utmarksressursene med de følger dette har for matproduksjon, verdiskaping og friluftsliv. Dette er materielle og økonomiske tap som gir dramatiske konsekvenser for beitebruk, jakt og friluftsinteresser.

 

Om naturbruksalliansen

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner:

 

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.