Moelven: – Går inn i krevende tider  
31. oktober 2022
Forlengelse av tilskudd til opprydding av vindfall
1. november 2022

Naturbruksalliansen til KLD: Uttak av grenserevir må effektiviseres ved samordnet forvaltningspraksis

Rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok den 12. september å ta ut ett helnorsk ulverevir og tre grenserevir i lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2023. Naturbruksalliansen mener det er svært viktig at det ved uttak av ulv i grenserevir mellom Norge og Sverige er lik forvaltningspraksis på begge sider av landegrensene. Naturbruksalliansen ber derfor norske myndigheter om å samordne forvaltningspraksis med svenske myndigheter, slik at lisensfellingen blir forutsigbar, effektiv og tilrettelagt for gjennomførende part.

 

Forvaltningspraksis mellom Norge og Sverige skiller seg særlig når det gjelder bruk av hund i lisensfellingen. I Sverige er det lov å bruke hund, mens det i Norge er ulovlig å bruke hund. Ulv som jages av hund på svensk side kan krysse landegrensen og kan bli felt av jegere på norsk side. I disse tilfellene vil jegerne på norsk side ha utført uttaket på ulovlig vis. Naturbruksalliansen mener at det bør være mulighet for å bruke løs på drevet og halsende hund i lisensfellingen også i Norge. Dette reguleres av Lov om jakt og fangst av vilt (Viltloven) § 23.bruk av hund under jakt. Loven åpner for at Miljødirektoratet kan tillate bruk av hund i jakt på andre arter enn hare, rødrev og gaupe.

 

En har over tid opparbeidet positive erfaringer knyttet til bruk av løs på drevet halsende hund ved uttak av ulv, også I Norge. Dette bør I fremtiden bli en standardisert praksis, spesielt med tanke på utfordringer knyttet til mangelfull sporsnø.

 

Videre bør det i grenserevir være avklart hvordan ettersøk av påskutte individer som krysser grensen skal foregå og hvem som har ansvar for ettersøket.

 

I tillegg bør svenske og norske myndigheter samordne regulering av lisensfellingen dersom det blir påvist genetisk viktige individer i området.

 

Om Naturbruksalliansen

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.