3,6 millioner til næringsutvikling og kompetanseheving
14. september 2021
Skogkveld i Hof: Skadeomfanget etter vinteren
16. september 2021

NORSKOG gratulerer med valget!

 

NORSKOG gratulerer partiene og de nyvalgte stortingsrepresentantene med valget. Vi ser frem til samarbeidet og har høye forventninger til både Regjeringen og Stortinget. Skognæringen er i en enestående posisjon i Norge når det gjelder sysselsetting og verdiskaping. Næringen er til stede i tilnærmet hele landet, og representerer hjørnesteinsbedrifter i ellers næringssvake områder. Skogen tar opp en CO2-mengde som tilsvarer rundt halvparten av Norges årlige utslipp av klimagasser. En god skogpolitikk vil ytterligere kunne øke potensialet for skogen som verdiskaper og karbonlager.

 

Først og fremst forventer vi at en eventuell rødgrønn regjering vil sikre utvikling av ny, grønn industri i Norge, og at skogen og skogressursene vil ha en naturlig plass i den utviklingen. Dette krever også en skog- og miljøpolitikk som balanserer vern og miljøhensyn slik at det sikres råvarer til denne industrien. Her var Arbeiderpartiet godt i gang med sin skogstrategi kalt Woods of Norway,-  denne kan med fordel hentes frem og oppdateres.

 

For NORSKOG er skogeiernes eiendomsrett og retten til å råde over egne ressurser helt sentral for å sikre aktiv og bærekraftig bruk av skogressursene. Vi ser på Senterpartiet som en garantist for den private eiendoms- og råderetten. Skal man lykkes med videreutvikling av verdikjeden skog så er et viktig at vi i Norge har minst like gode rammevilkår som de land vi konkurrerer med. Dette krever bl.a. en offensiv samferdselspolitikk og en konkurransedyktig beskatning av arbeidsplasser.

 

NORSKOG har allerede utarbeidet innspill til en ny regjeringsplattform som vil bli formidlet til de aktuelle deltakerne. Vi henviser gjerne også til NORSKOGs Skogmelding som peker på en rekke konkrete tiltak for å utnytte det fantastiske potensialet skogen har.