Advarer mot storstilt gjødsling av skog
13. februar 2018
Vi trenger ikke meldeplikt: Vi opplever i stadig større grad at kulturlandskapet gror igjen, så at det hugges litt her og der er bare bra.
14. februar 2018

NORSKOG på høring i energi- og miljøkomitèen

Leder i energi- og miljøkomitèen Ketil Kjenseth (V) og NORSKOGs næringspolitiske sjef Benthe E. Løvenskiold

 

NORSKOG ønsker å gi kommentarer til kap. 4.4 Regelverk for skog og annen arealbruk.

«En aktiv og bærekraftig skogforvaltning er en sentral del av klimapolitikken globalt, på europeisk nivå og i Norge», står det i meldingen.

Tilveksten i norske skoger ca 25 mill m3/år. Som følge av skogreising har hogsten i Norge siste 100 år vært mye lavere enn tilveksten, skogen er blitt eldre og biomassen tredoblet.

I Norge har vi beregnet at vi kan ha en bærekraftig forvaltning av skog med et uttak på ca 15. mill m3/år. Dette er en økning fra dagens uttak med ca. 20%.

«Klimakur 2020» påpeker at bruk av skog i klimasammenheng er et rimelig alternativ. «Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv kan det sies at tiltakene som er analysert er billigere og kostnadseffektive bidrag til å redusere klimagassutslippene, sammenlignet med tiltak i andre sektorer.»   Fra St.meld. 39 (2008-2009) Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen leser vi: «Skogressursene kan utnyttes i større grad som virkemiddel i klimapolitikken . …..slik at uttaket av biomasse fra skog kan økes samtidig som vi ivaretar det biologiske mangfoldet» .

Dette forutsetter selvsagt at hogsten i Norge økes, noe de aller fleste partiene også har skrevet i sine partiprogram.  Det har derfor vært en bred politisk enighet I Norge om en skog- og klimapolitikk som innebærer at det skal stimuleres til økt avvirkning og økt bruk av trevirke bl.a. som biodrivstoff og i bygg. Det vises tydelig i Skogmeldingen – Meld.St.6 (2016-2017) – og Stortingets behandling av denne.

 

Alle disse ønskene og målene kan bli stående i sterk kontrast til hvordan økt hogst vil slå ut i disse nye regnereglene for skog.

Hvis man i disse nye regnereglene for skog tar utgangspunkt i hva vi har hogd i de siste årene, uten noen korreksjoner, vil Norge komme dårlig ut. Dette kan, hvis Norge går inn på en slik avtale, føre til at økt hogst i Norge blir talt som utslipp.  Dette vil være svært uheldig. Det er derfor helt avgjørende at Norge ikke går inn på en avtale som vil gjøre det vanskelig å øke hogsten innenfor et bærekraftig nivå.

Som en representant for primærskogbruket vil NORSKOG påpeke at stabil og forutsigbar tilgang til ressursene vil være avgjørende for å bringe landet et langt skritt videre inn i det grønne skiftet.  Et hvert forsøk på å skape usikkerhet rundt råstofftilgangen vil dermed være en brems for denne nødvendige endringen.

Når skogen er løsningen for mye av det vi snakker om i denne sammenheng, må ikke dere inngå en avtale som gjør den til et problem.

Dere har ansvaret – ta det. Lykke til!