Miljøvennlig betong – eller har noen i betongbransjen sittet for lenge på hjemmekontor?
1. juni 2021
Kan noen rydde og merke stier i utmark uten grunneiers samtykke?
4. juni 2021

NORSKOG støtter sak for Høyesterett

Dersom dommen blir stående, vil den bli et typisk eksempel på endringer av rettstilstanden uten lovbehandling.

 

Hoveddelen av Norge er såkalte LNFR-områder (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift). I disse områdene skal landbruket styres etter særlovene. For skogbrukets del forholder vi oss da til skogloven, viltloven etc. etc. Likevel ser vi et stadig ønske fra interesseorganisasjoner og en del politiske partier om at plan- og bygningsloven også må kunne regulere virksomheten. Det som også er symptomatisk for utviklingen, er at man ikke løfter en debatt inn lovarbeider og i så fall forslår å endre loven. Dagens virkelighet er ofte at rettsutviklingen skjer nedenfra og opp. Underliggende forvaltningsmyndigheter endrer praksisen og sier at det egentlig bare er å rette en praksis i tråd med slik loven har vært hele tiden.

 

Bygging av landbruksveier skjer med hjemmel i landbruksveiforskriften. Det betyr at eventuelle sanksjoner og straff knyttet til det samme, også må forankres i disse særlovene. I en nylig dom i Gulating lagmannsrett har man fulgt opp en ulovlig anlagt vei med straffereaksjoner etter plan- og bygningsloven. Man har for øvrig også uttalt at landbruksveiforskriften umulig kan ha gyldighet i byggeforbudsbeltet mot vassdrag.

 

NORSKOG er svært bekymret for denne dommen. Dersom den blir stående, vil den bli et typisk eksempel på endringer av rettstilstanden uten lovbehandling. Bondelaget har analysert denne saken grundig og NORSKOG har besluttet å støtte saken sammen med Bondelaget i et støtteskriv til Høyesterett.

 

Prosesskrivet leser du her: Sak 21-72017 SIV-HRET – Skriftlig innlegg til belysning av allmenne interesser.