Treindustrien: – Kommuner, nå må dere produsere reguleringsplaner
17. mars 2020
Høringsuttalelse til «Forslag til forskriftsendring om adgang til bruk av kunstig lys ved åtejakt på villsvin og ved ettersøk av påskutt villsvin»
19. mars 2020

NORSKOG svarer på FrP og Ap sine forslag til endringer i rovviltforvaltningen

NORSKOG er meget fornøyd med den intensjon som ligger bak forslagene fra Ap, FrP og tidligere forslag (Dokument 8:41 S (2019-2020)) fra Sp. Alle disse viser et tydelig ønske om at rovviltbestandene i Norge skal forvaltes i tråd med Stortingets vedtak i rovviltforliket og at bestandene ikke skal overstige de bestandsmål Stortinget har satt. Selv om forslagene har noe ulikt innhold er målet for alle at bestandsmålene skal overholdes og det skal bli lettere å ta ut individer av rovdyr når bestandsmålet er nådd. Det bør derfor være et godt grunnlag for et flertall i Stortinget for presiseringer i Naturmangfoldloven og føringer for rovdyrforvaltningen som medfører at de bestandsmålene som er satt for rovdyrartene i større grad blir vektlagt i rovdyrforvaltningen. Det er helt avgjørende nå at konfliktnivået senkes, og at man får en forutsigbarhet i forvaltningen.

 

NORSKOGs generelle vurdering er at gjeldende regelverk allerede er tydelig på at rovviltbestandene skal forvaltes ut fra bestandsmålet. Følgelig burde ikke en lovendring være nødvendig eller få særlig stor betydning. Problemet har vært at det gjennom regjeringsavtaler er lagt premisser for en utøvelse av rovdyrforvaltningen som avviker fra Stortingets intensjon og vedtak.  NORSKOG mener derfor at en lovendring i tråd med forslagene vil være viktig, for å tvinge forvaltningen til å legge større vekt på bestandsmålet i sine vurderinger og vedtak. NORSKOG ser det som viktig at en lovendring ikke medfører at naturmangfoldloven kommer i strid med Bernkonvensjonen. Det er ikke en slik motstrid mellom Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven i dag. Dette ble senest slått fast av Borgarting lagmannsrett i dom av 29. januar 2020. Det er videre viktig at lovendringen ikke medfører at det blir vanskeligere å gjennomføre uttak av rovdyrarter hvor bestandsmålet ikke er nådd slik tilfellet er i dag for bjørn og gaupe.

 

Les hele høringssvaret  : dok 8 Ap og FrP Rovvilt