Nasjonal transportplan (2022-2033) lagt fram av samferdselsminister Hareide
19. mars 2021
Plantesesongen er rett rundt hjørnet – hvem skal sette dem i bakken?
20. mars 2021

NORSKOG-webinar: Kan det «grønne skiftet» gjennomføres med alle de restriksjonene som nå legges på arealbruken?

Samfunnets ønske om bidrag fra skogen er stort, men viljen til å regulere og begrense de forholdene som påvirker muligheten til å produsere tømmer, er langt større. Vi hører stadig festtaler om skogens rolle i det grønne skiftet og fremtidens bioøkonomi og at skogen er en av få biologiske produksjoner som kan fremskaffe råvarer til bioøkonomien i stor skala. Skogbruk er også en av få næringer der det meste av produksjonen og foredlingen, og dermed verdiskapingen, foregår i distriktene.

 

Politikerne kunne valgt å satse på og utnytte potensialet i skogen, men i stedet er det konkrete resultatet av norsk politikk mer vern av skog og stadig flere begrensninger på det utøvende skogbruket. Sakte, men sikkert undergraves og begrenses handlingsrommet for ressursutnyttelse og dermed krymper mulighetsrommet for skogens bidrag i det grønne skiftet. Som en konsekvens av dette innskrenkes eiendomsretten og skogeierens rett til å råde over egne ressurser. NORSKOG ønsker å sette søkelys på at dersom skogen skal spille en nøkkelrolle i bioøkonomien så må skogproduksjon vektes tyngre i de avveiingene som  må gjøres mellom bruk og vern.

 

I Sverige hadde man i 2020 en prosess med et regjeringsoppnevnt utvalg som skulle foreslå tiltak for å styrke eiendomsretten og skogens rolle i en voksende bioøkonomi. Denne Skogsutredningen fikk blandet mottakelse hos skogeierne.  Anna Treschow, Rättspolitisk expert, LRF Skogsägarna vil orientere om bakgrunnen for og resultat av Skogsutredningen og hva skogeierne mener bør endres.

 

I Norge pågår det en kamp om skogarealene. Kunnskapsproduksjon og planverk er et virkemiddel i denne kampen. Stadig flere offentlige etater melder sin interesse for å regulere skogbruket. Hva skjer og hva bør gjøres?  Yngve Holth, leder for NORSKOGs konsulentavdeling.

 

Meld deg på webinaret her