1 milliard i økt verdiskaping av jakt og viltkjøtt
18. januar 2019
Rekordhøy tømmerpris ga økt hogst
21. januar 2019

Ny regjeringsplattform med mye bra for skogbruket

NORSKOG er fornøyd med at mange av punktene i den nye regjeringserklæringen viser stor tro på skogbruket og et ønske om å utvikle denne næringen videre. Det vil også bli spennende å se hvordan dette håndteres fremover, når «makten» nå blir flyttet fra Stortinget og inn i Regjeringen.

Skogbruk

Under kapittelet om skogbruk kan bl.a.vi lese:

 • Legge til rette for økt avvirkning i skogen og samtidig styrke ivaretakelsen av miljøhensyn i skogbruket.
 • Følge opp skogmeldingen, med sikte på å utvikle skogbruket i alle deler av landet.
 • Verne 10 prosent av skogen gjennom privat frivillig vern og vern av offentlig eide skogarealer. Vernet skal gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet.

 

Når det gjelder vern er NORSKOG spesielt fornøyd med at de i plattformen har fått med siste setningen om at «Vernet skal gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet.»  Dette lå tidligere inne som merknad til Skogmeldingen, men har nå fått plass i selve plattformen. Et slikt mål vil bidra til at man må se nøyere på konsekvensene et vern vil få for samfunnet, ikke bare verneverdiene. Jmf.saken om at de store vernearealene rundt bedriften Arbor i Nordland, gjør det vanskelig for bedriften å skaffe seg nok råstoff.

Det er selvsagt også bra at man i innledningen påpeker at «Tilveksten i norske skoger er betydelig større enn hogsten. Det bidrar til karbonbinding, men viser også potensial for å skape nye og større verdier basert på skogens ressurser. Skog- og utmarksressursene kan spille en viktig rolle i bioøkonomien. Regjeringen vil derfor følge opp bioøkonomistrategien. Regjeringen vil føre en skogpolitikk som legger til rette for å skape økte verdier av norske skogressurser og som bidrar til frivillig vern av skog.»

 

Hele kapittelet om skog kan du lese her:

Regjeringsplattform Skogbruk

 

 

Skatt og avgift

Den nye Regjeringen legger også opp til forenklinger og for bedringer i skatte- og avgiftssystemet som vi ha betydning for skogbruket.

Her kan vi lese:

 • Vurdere forbedringer i skattefunnordningen
 • Redusere eiendomsskattesatsen med ytterligere én promilleenhet for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille.
 • Fortsette nedtrapping i formuesskatten for arbeidende kapital.
 • Fastholde fjerningen av arveavgiften.

 

Det NORSKOG savner hva gjelder skatteendringer, er at man ser på den forskjellsbehandlingen det er mellom beskatning av aksjeselskap og enkeltpersonsforetak. Siden de aller fleste landbrukseiendommer drives som enkeltpersonsforetak på grunn av konsesjonsloven, mener vi det er et punkt som burde vært tatt med. Her har vi i mange år spilt inn mulighet for en fondsavsetning eller et enkeltpersonsselskap.

 

Samferdsel

Trepartiregjeringen vi har hatt til nå har hatt en stor satsing på samferdsel. Den nye firepartiregjeringen skriver at de vil gjøre dette enda bedre. Det er helt avgjørende for oss i skogbruket å ha en god og effektiv logistikk, derfor er denne videre satsingen svært viktig.

I plattformen kan vi lese:

 • Styrke grunnlaget for skogbruket gjennom kostnadsreduserende tiltak, fjerning av  flaskehalser i infrastrukturen og utbygging av skogsbilveier og tømmerkaier.
 • Regjeringen vil videreutvikle infrastruktur og transportløsninger basert på ny og moderne teknologi, og vektlegge vedlikehold og investeringer i ny kapasitet. Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) danner grunnlag for regjeringens politikk og innebærer et historisk samferdselsløft.
 • Følge opp ambisjonen om å overføre gods fra vei til sjø og bane, og prioritere godstiltak som reduserer klimagassutslippene.
 • Legge til rette for effektiv godstransport på jernbanen gjennom realisering av godsstrategien i NTP.

 

Med dette vil det fortsatt være en stor satsing helt fra skogsbilvegen, via veg til jernbane og kai.

 

Hele regjeringsplattformen kan du lese her:

Granavolden-plattformen2019