NORSKOGs innspill til Klimautvalget 2050
24. november 2021
Miljødirektoratet vil sikte seg inn mot den øvre delen av bestandsmålet
25. november 2021

Ny rødliste viser fremgang siden 2015

 

Økt kartlegging gir nye resultater

Antallet truete og nær tuete arter i skog har økt siden forrige gang Artsdatabanken publiserte sin rødliste i 2015. Økningen skyldes i midlertidig at flere arter har blitt vurdert enn tidligere. Prosentandelen av rødlista arter som lever i skog er fremdeles lik som i 2015, og ligger på 48 %. Skog er en naturtype med mange habitat, og som dekker store deler av Norge. Skogen er svært artsrik , og rundt 60% av alle Norges arter lever i skogen. Det er derfor ikke overraskende at mange av de rødlista artene også lever i skog.

 

Viktige nøkkeltall

  • 164 skoglevende arter som var vurdert som truet, er i dag vurdert som livskraftige
  • 99 skoglevende arter som var vurdert som livskraftige, er i dag vurdert som truet
  • 276 skoglevende arter er vurdert til en lavere kategori
  • 231 skoglevende arter er vurdert til en høyere verdi
  • 289 skoglevende arter som ble vurdert for første gang i 2021 er blitt rødlistet

 

Utviklingen viser at det er flere arter har forbedret sin tilstand siden 2015, enn det er arter som har forverret sin tilstand siden 2015. At flere skoglevende arter som er vurdert for første gang er rødlista, er naturlig da de i utgangspunktet er mindre vanlige arter. Alt i alt virker det som om situasjonen forbedrer seg for majoriteten av skoglevende arter. Vi antar at denne trenden vil fortsette i takt med at miljøarbeidet i skog fortsetter.

 

Det moderne skogbruket ikke har utryddet noen skoglevende arter siden sist rødlista ble publisert. Det har heller ikke skjedd på 100 år. Sist en «skogbruket» utryddet en art, var i 1920 da trebukken Etorofus pubescens forsvant, som følge av kraftig plukkhogst. Seniorforsker ved NIBIO Jørund Rolstad kjenner ikke til at det moderne skogbruket har utryddet noen arter.

 

Mer gammelskog og død ved

Rundt 84 % av de truede skoglevende artene lever i gammelskog. Det er derfor gode nyheter at gammelskog har økt mer med 24 % siden 1990-tallet, og nå dekker 42 % av det produktive skogarealet i Norge. Mange arter er også avhengig av død ved, i ulik nedbrytningsgrad. Mengden død ved i produktiv skog har økt med 50 %, blant annet som følge av skognæringens miljøarbeid, der død ved settes av som nøkkelbiotoper. Vi har i midlertidig en reduksjon av skog med naturskogskarakter iht. Storaunet og Rolstad (2020) sin definisjon.

 

Les mer om utviklingen av gammelskog og død ved her.

 

Klimaendringer blir viktigere

Arealendringer og forurensning er de to største truslene for rødlista arter, men påvirkningen fra klimaendringene blir stadig større. Klimaendringene påvirket 211 arter negativt i 2021, mot 120 arter i 2015. Dette er nesten en dobling.

 

Effekten kan øke med tiden, så det er derfor viktig å fortsette med arbeide for å øke karbonbindingen i skogen, og å fortsette å ta vare på nøkkelbiotoper gjennom PEFC-sertifisering og nøkkelbiotoper.

 

Les mer om rødlista på Artsdatabanken sin nettside her.