Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling
12. mars 2019
Ny skogkulturkalkulator for prioritering av investeringer
13. mars 2019

Offensiv «Skogminister» ønsker mer bruk av skog

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la tirsdag 12.mars fram strategien " Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" .

Dette er regjeringens strategi for økt forskings-, utviklings- og innovasjonsaktivitet i skog- og trenæringen. Den skal også stimulere etterspørselen etter grønne, trebaserte produkter. Landbruks- og matdepartementet vil legge til rette for at det blir etablert et forum for dialog mellom skog- og trenæringen, relevante forskings- og utdanningsmiljø og sentrale virkemiddelaktører.

 

«Et slikt dialogforum har vi etterspurt i flere år, derfor er vi glade for at dette nå skal se dagens lys», sier Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og næringspolitisk sjef i NORSKOG Benthe E. Løvenskiold under omvisningen på Moelven (påbudt med vernebriller). Foto: Johs. Bjørndal,Norsk Skogbruk

 

Hele strategien kan leses her:  https://www.regjeringen.no/contentassets/0b074f569cd14d3196c60271df621039/endelig-versjon-_skog–og-trenaringa–ein-drivar-for-gron-omstilling-07.03.2019.pdf