LUF-midlene til skogbruk er fordelt – satser på skogkultur

19. desember 2019
Til neste år fordeles 15 millioner mer enn i år. Summen er på 257 millioner kroner samlet for hele landet. Størst økning er gitt til tiltak for skogkultur, nemlig ekstra syv millioner kroner, tilsammen 83 millioner.

Tilskudd til Gjødsling og Tettere planting 2020

29. januar 2020
Det er på statsbudsjettet for 2020 bevilget 23,5 mill kr til klimatiltakene gjødsling og tettere planting. Med ubrukte midler fra 2019 er det ca 24,5 mill kr til disposisjon i 2020 for disse klimatiltakene. I 2019 ble det brukt ca. 36,5 mill kr i tilskudd til gjødsling og tettere planting. Det lar seg dermed ikke gjøre å opprettholde fjorårets tilskuddssatser i 2020.

Lukket hogst og skogproduksjon – vi tar debatten på Litteraturhuset!

20. februar 2020
Kan man drive et skogbruk med fleraldret skog som kan gi god økonomi og binde like mye karbon som det vi gjør i dag?

NORTØMMER i gang med «nye» StanForD 2010

5. mars 2020
Den nye standarden for StanForD 2010 gjør det lettere å starte opp drift, oppdatere lister og å skifte sortimenter undeveis. I tillegg åpner den for datalagring av flere detaljer i forbindelse med drift og tømmer. Den er nå underutprøving hos NORTØMMER.

Skogforum i Oslo: Debatten om plukkhogst engasjerte

5. mars 2020
Salen var stappfull da debatten om lukket hogst og skogproduksjon gikk på NORSKOGs Skogforum på Litteraturhuset. Dette engasjerer.

Tyskland: 250.000 hektar skog er spist av biller – hva nå?

6. mars 2020
Verdiene i de tyske skogene synker som en stein, når barkbillene gjør sitt inntog. Nesten all kapasitet går nå med til å redde det som reddes kan. Og langs veiene ligger hauger av nedklassifisert sagtømmer. Samtidig tørker bøkeskogen. Tyskerne blir nå tvunget til å tenke nytt.

Skogbrukets verdiskapingsfond garanterer for å dekke kostnadene til kurs for permitterte lærlinger!

3. april 2020
Skogkurs og MEF videreutvikler og skal gjennomføre et spesialsydd kurs for å holde permitterte lærlinger hos skogentreprenører i sving i en spesiell tid for bransjen.

NORTØMMER-sjefen vil plante 500.000 skogplanter i vår!

3. april 2020
Vi har nå en situasjon i landet med generell fare for permitteringer i mange bransjer, og en usikkerhet om det blir nok arbeidskraft til landbruket. Denne utfordringen tar NORTØMMER bokstavelig talt i egne hender!

Ekstraordinært plantetilskudd – en god løsning for skogbruket

6. april 2020
Vi er godt fornøyde med å ha fått denne ordningen på plass så raskt, ettersom plantesesongen er rett rundt svingen, forteller adm.dir. i Norges Skogeierforbund, Per Skorge og adm.dir. i NORSKOG, Arne Rørå.

SKOGSKOLENs første lansering: Nettkurs i planting

27. april 2020
NORSKOG, Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog, AT Skog, Allskog, Statskog og Skogkurs står bak satsingen SKOGSKOLEN. Planting er det første kurset som SKOGSKOLEN lanserer.

Skogbrannfare – utvidet fullmakt foreslått i revidert nasjonalbudsjett

12. mai 2020
50. mill ekstra ved stor skogbrannfare.

Vellykket skogdag i koronatider!

14. mai 2020
Det ble en godt besøkt skogdag da NORTØMMER hadde fokus på ungskogpleie og førstegangs tynning.

Forhåndsgodkjenning av skogsbilvegvedlikehold, er det grunnlag for endring?

9. juni 2020
Med virkning fra 1. januar 2007 ble formål man kunne benytte skogfond med skattefordel til, utvidet til å omfatte vedlikehold av skogsbilveger.

Kvantesprang i skogbrannovervåkinga

10. juni 2020
I samarbeid med 110 Innlandet og skognæringa har vi spleisa på nytt, moderne utstyr for skogbrannflyovervåkning. Ny teknologi gir mer presis informasjon om skogbranner med raskere og sikrere innsats ved brann.

Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen 

16. juni 2020
NORSKOG er en sentral aktør i norsk skogindustri og i prosjektet. Administrerende direktør Arne Rørå er en av dem som har ivret for et samarbeid mellom skognæring og skogforskning.

Presisjonsgjødsling i Stangeskovene

26. juni 2020
​NORSKOG og Stangeskovene inviterte Landbruks- og matminister Olaug Bollestad på demonstrasjon av skoggjødsling med helikopter.

Husk fristen 1.sept. for ektraordinært plantetilskudd!

31. august 2020
Tilskuddet utbetales til alle som utfører planting våren 2020. Der plantearbeidet utføres av skogeier eller av lokale entreprenører engasjert av skogeier utbetales tilskuddet til skogeier.

Ny løsning for bedre data fra skogsdrift

9. september 2020
FeltGIS og John Deere går sammen om å tilby ny teknisk løsning for logistikk av skogdata. Gir oversikt over produksjon og lager med data i sanntid med en grønn ruter – uansett farge og merke på maskinen.

Tørke og vindfall påvirker faren for nye barkbilleangrep

2. november 2020
Lavlandet i Sentral-Europa har de siste årene hatt enorme tap av granskog på grunn av tørke- og barkbilleangrep. Skogeiere på Østlandet frykter en ny barkbillekrig lik den vi hadde på 1970-tallet, men data fra barkbilleovervåkingen gir et annet bilde.

LUF-midlene for 2021 er klare

2. desember 2020
I jordbruksoppgjøret for 2020 ble det satt av 257 millioner kroner til skogbruk over Landbrukets utviklingsfond (LUF) for 2021.

Det er gode nyheter at Regjeringen foreslår å forlenge ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket!

3. desember 2020
NORSKOG og NORTØMMER er veldig fornøyde med at ordningen for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket foreslås forlenget utover i 2021. Dette viser at politikerne har skjønt at skogbruket også er en viktig næring som trenger noe støtte i denne krevende tiden.

Ny forskrift om driftstilskudd 2020

4. desember 2020
Nå har endringene av den nye forskriften kommet. 

Prosjekt om manglende planting på Vestlandet

16. desember 2020
NORSKOG har sammen med Norges Skogeierforbund, AT-Skog og NIBIO nylig fått tilsagn om midler fra Utviklingsfondet til et prosjekt som skal undersøke hvorfor det plantes så lite på Vestlandet.  

Råte er et stort problem i norske skoger

20. desember 2020
Råte gir et økonomisk tap for den enkelte skogeier, men vel så viktig er at råte fører til tap av bærekraftig industriråstoff. Konsekvensene av råte er enten at sagtømmer (som gir produkter med lang bindingstid for karbon) i stedet må benyttes til massevirke (som gir produkter med kort karbon-bindingstid) eller at råstoffet benyttes til forbrenning (ingen karbonbinding, men erstatning av fossilt brensel). Derfor er råte et stort problem for klimaet.

Skogeierorganisasjonene overtar ansvaret for Skogtiltaksfondet

23. desember 2020
Norges Skogeierforbund og NORSKOG har etablert Stiftelsen Skogtiltaksfondet., som vil videreføre arbeidet med finansiering av FoU-oppgaver. Plikten til å innbetale FoU-avgift består uendret.

Gjødsling av skog med klimatilskudd

8. januar 2021
I et nærmere bestemt område i fylkene Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland var det et arealtak for gjødsling av skog med klimatilskudd i periden 2016 til 2020.

Registrering av skogskader!

25. januar 2021
NIBIO oppfordrer alle skoginteresserte til å registrere snø- og vindskader på skogen.

FoU-rapport: Satellittdata for deteksjon av ungskog – og behov for ungskogpleie

2. februar 2021
For en liten uke siden ferdigstilte NORSKOG, i godt samarbeid med NIBIO, en ny forskningsrapport.

Tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog 2021

2. februar 2021
Det er tildelt 29,04 mill. kroner til tettere planting ved forynging etter hogst og gjødsling av skog i 2021. Ordningen har vært virksom noen år og forvaltning og praksis tør være kjent.

Plantesesongen er rett rundt hjørnet – hvem skal sette dem i bakken?

20. mars 2021
Skogplanting er arbeid som i veldig stor grad utføres ved hjelp av utenlandsk arbeidskraft og i et normalt år er mer enn 600 utenlandske arbeidere i sving med plantespett. I år blir det ikke slik på grunn av de sterke reiserestriksjonene og kravene til karantene. 

Arbeidskraftsituasjonen og vårplantesesongen 2021 i Innlandet

25. mars 2021
Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen gjør det per dato ikke mulig å hente arbeidskraft fra utlandet til vårplantesesongen i skogbruket.

NORSKOG-webinar om skogkultur!

2. april 2021
NORSKOG inviterer til webinar om skogkultur tirsdag 13. april.

Presentasjoner og Q & A fra Skogkulturwebinar

15. april 2021
På Skogkulturwebinaret tirsdag 13ende April var det en egen Spørsmål & Svar-del der deltakerne kunne stille spørsmål til foredragsholderne. Her gjengir vi det som ble skrevet. Plansjer fra to av foredragene ligger også her.

Hvor skal trærne stå?

15. april 2021
Ny forskning fra Sverige viser at riktig treantall er viktigere enn at trærne er jevnt fordelt.

Stortingspolitikerne støtter skogplanting!

16. april 2021
Det er en veldig god nyhet at et flertall på Stortinget, ved Sp, Ap, Frp og SV, sikrer en ordning som kompenserer for en del av merkostnadene for å få skogplantene i jorda i år, sier Per Skorge i Norges Skogeierforbund og Arne Rørå i NORSKOG. 

Skogskader vinteren 2021

21. april 2021
Denne vinteren har det vært mer skader på skogen enn vanlig. Det er særlig snøbrekk og skade fra smågnagere det har vært mer av enn vanlig.

Museskader på ungskog

21. mai 2021
Det observeres i år stadig mer skader som følge av mus på ungskog. Dette er en konsekvens av at vi har hatt et smågnager-år, med stort omfang av mus.

Seminar om skogbruk, artsmangfold og karbon 2. juni kl. 12.-15.

26. mai 2021
Hvordan skal vi ta vare på artsmangfold og skogens viktige rolle som karbonfanger – samtidig med at skogbruket kan drive næring? 

High tech i skogen

31. mai 2021
NORSKOG deltar i det EU-finansierte prosjektet Tech4Effect, som fokuserer på økt bruk av IT-teknologi for å øke effektiviteten i skognæringen. Som en del av dette har vi testet ut buk av forløpende datainnhenting fra maskindrifter.

Økt hogst til besvær og lukket hogst er bra. Men stiller noen de gode spørsmålene?

8. juni 2021
Nyhetsoppslag blir ofte plaget av smale formater og forenklinger. Men uansett om forkortet informasjon kan forklares, er det fort lett å skape et feilaktig inntrykk og presentere løsninger som enklere enn de er.

Skogbrannsesongen er her (igjen)

10. juni 2021
Med lyngbrannen på Sotra friskt i minne kan det være greit å repetere litt om forebygging og håndtering av skogbrann. Alle som ferdes i skogen eller har skogen som arbeidsplass kan bidra til å hindre og slokke branntilløp. Fokus på forebyggende tiltak gjør det mulig å opprettholde skogsdrift også i perioder med høy skogbrannfare.

Nye kurs i den digitale skogskolen

13. juni 2021
Skogskolen kommer nå med nye kurs innenfor temaene ungskogpleie, planting og skogbrannberedskap.

Økende mengde barkbiller, pass på!

18. juni 2021
En kald og våt mai har gitt lite biller, men det varme været de siste ukene har ført til raskt stigende fangster i fellene!

Stor fare for barkbilleangrep på Sørlandet og deler av Østlandet

24. juni 2021
Det er funnet svært mange biller lokalt i fangstfellene som er satt ut. Skogeierne i de utsatte områdene bør sjekke skogen sin.

Lekkasje av EUs nye skogstrategi skaper store reaksjoner

7. juli 2021
Det lekkede utkastet til EUs nye skogstrategi ønsker å endre skogbruket i Europa. I skrivet et det blant annet foreslått å forby flatehogst til fordel for lukkede hogstformer. Dette har fått mange til å reagere, særlig i nabolandene våre skognasjonene Sverige og Finland.

NORTØMMER og Hogst AS fortsetter samarbeidet

3. august 2021
Hogst AS er et norsk selskap som får tidligere straffedømte ut i arbeid samtidig som de tetter et hull i markedet. De har i år plantet for NORTØMMER. Samarbeidet var svært vellykket, og vil fortsette i høst.

Statsministeren planter skog

4. august 2021
Som et ledd i valgkampturneen i Innlandet, besøkte Høyres førstekandidat Anna Molberg og statsminister Erna Solberg NORSKOG Innlands-skogbruket.

Hedskog AS investerer i flunkende nye maskiner

23. september 2021
Hedskog AS, som kjører for NORTØMMER, har investert i to nye Rottne-maskiner; en H11 hogstmaskin og en F15 lassbærer.

Rekordpriser for tredje kvartal

2. november 2021
Prisøkningen skyldes rekordpriser for sagtømmer.

Fremtidens skogsbilveier på SKOGFORUM på Honne

7. november 2021
Fredrik Løvenskiold og Matthias Göhl fortalte om fremtidens skogsbilveiplanlegging.

Skogskader og risikospredning var blant de mest engasjerende temaene under SKOGFORUM på Honne

7. november 2021
Ungskogpleie er noe av det viktigste en skogeier kan gjennomføre.

– Skogbruksplanlegging vil bli enda viktigere i fremtiden

7. november 2021
Skogbruk og skogbruksplanlegging forandrer seg hele tiden. Det er nye krav til datakvalitet og krav til nye typer informasjon. Hva driver forskningsmiljøene med og hvordan forholder myndighetene seg til utviklingen?

Omfanget av stor granbarkbille øker i nesten hele landet

11. november 2021
En ny rapport fra NIBIO viser at omfanget av stor granbarkbille øker i hele landet, med unntak av Vest-Agder. Økningen er størst i Vestfold.

Dette bør du gjøre etter helgas skogskader

22. november 2021
Stormen som raste på Sør- og Østlandet sist fredag har ført til omfattende skader på skogen i de berørte områdene, viser en foreløpig oversikt. NORSKOG oppfordrer skogeiere til å få oversikt over egen skog, men ikke til å utføre opprydningsarbeid selv.

Status for arbeidet etter stormen

10. desember 2021
Skogbrand anslår skadeomfanget til å være mellom 1,5 og 1,7 millioner kubikkmeter. NORSKOG skal møte Statsråden til uka for å diskutere løsninger, og har en fortløpende dialog med Landbruksdirektoratet og LMD sin skogavdeling.

NORSKOG møtte landbruks- og matminister Sandra Borch for å diskutere skadesituasjonen

13. desember 2021
NORSKOG møtte i dag landbruks- og matminister Sandra Borch sammen med Norges Skogeierforbund for å diskutere hvordan staten kan bidra til oppryddingsarbeidet etter stormen 19. november

Landbruksdirektoratet med egen nettside om stormfelt skog

21. desember 2021
Landbruksdirektoratets har opprettet en egen nettsiden om stormfelt skog.

Klimatilskudd til gjødsling er en suksess

27. desember 2021
Stortinget innførte tilskudd til gjødsling av skog i 2016, som et av flere klimatiltak i skog. Et fem år med tilskudd, har ordningen nå blitt vurdert på ny, og arbeidsgruppen har konkludert med at gjødsling av skog gir klimagevinst, uten å gå på bekostning av naturmangfoldet.

Skogfond kan brukes til opprydding av vindfall

6. januar 2022
Skogeier kan nå benytte seg av skogfond i oppryddingsarbeidet etter stormen 19. november ved underskudd. Det er også åpnet for å sette inn en tilleggsinnbetaling på skogfond.

Skogeiere kan sette inn tilleggsinnbetaling på skogfond

6. januar 2022
NORSKOG oppfordrer alle skogeiere til å undersøke hvor mye de har på skogkonto, og å vurdere hvor mye de vil ha behov for fremover.

Stormskadet skog – bør restbestandet stå eller sluttavvirkes?

14. januar 2022
Når det står igjen et større eller mindre antall trær i stormskadet skog, er det en sentral vurdering, særlig for yngre skog, er om hele bestandet bør sluttavvirkes eller om restbestandet bør utvikle seg videre til en mer normal avvirkningsalder. Dette er en avveining der det må utøves en del praktisk skjønn, men bestandssimuleringer og verdiberegninger utført av skogforskningen kan gi en nyttig korreksjon og rettesnor.

Skogskader på historisk høyt nivå

7. februar 2022
De siste månedenes stormer og uvær har ødelagt svært mye skog på uvanlig kort tid, viser en foreløpig oversikt. Antall registrerte skader er rekordhøyt.

Snart kan du søke om tilskudd til opprydding av vindfall

7. februar 2022
Det er snart mulig å søke om om tilskudd til opprydding av vindfall etter stormen 19.11.2021 og tilsvarende hendelser deretter vinteren 2021/2022.

Kommentar til «selektiv hogst»-debatten i Nationen

18. februar 2022
NORSKOG anbefaler alle skogeiere som vurderer å legge om til lukkede hogstformer å hente sitt kunnskapsgrunnlag fra fageksperter ved NMBU og NIBIO, deriblant Andreas Brunner, og etablerte fagmiljøer som oss selv i næringen.

Store feil funnet i italiensk studie: Det er mindre hogst i Norden enn tidligere antatt

25. februar 2022
En italiensk forskningsartikkel fra 2021 påstod at hogstarealet i Europa hadde en dramatisk økning etter 2015; denne artikkelen har nå fått kraftig kritikk fra nordiske forskningsmiljø, som har oppdaget store systematiske feil.

Søk på tilskudd til miljøtiltak i skog

7. mars 2022
Nå kan du søke på tilskudd til miljøtiltak i skog. Søknadsfrist er 1. oktober.

NORTØMMER, Skogdata og Norsk Virkesmåling arbeider for å oppdatere viktige IT-systemer for virkesmåling

17. mars 2022
Prosjektgruppen «Nytt innmålingssystem» var samlet på Eidsberg for å diskutere nye IT-løsninger for virkesmåling, samt for å diskutere teknikk og logistikk.

SSB: Gode sagtømmerpriser førte til økt avvirkning i 2020

25. april 2022
Avvirkningskvantumet for sagtømmer og sams økte betraktelig, mens avvirkningskvantumet av massevirke sank noe.

Stor skogbrannfare: Nye retningslinjer for skogdrift

29. april 2022
Skogbrann har i år oppdatert sine retningslinjer for skogdrift og -skjøtsel i skogbrannsesongen ut fra det nye skogbrannfarevarslet.

Skogplanting med skogminster Sandra Borch

9. mai 2022
Mandag 9. mai tok skogminister Sandra Borch turen til Losby Bruk for å plante skog med NORSKOG og NORTØMMER.

Nye avvirkningsprognoser for Norge

1. juni 2022
NIBIO har publisert nye prognoser som bekrefter konklusjonen i Skog 22 om at det er mulig å øke avvirkningen i Norge til minst 15 millioner kubikkmeter.

Ny veileder for lukket hogst tilgjengelig

3. juni 2022
Skogkurs har i samarbeid med NORSKOG, Sabima, og Norges Skogeierforbund kommet med en ny veileder for lukkede hogstformer. Formålet med veilederen er å spre kunnskap om de ulike hogstformene, samt gi konkrete råd om hvor og hvordan det kan være aktuelt med disse hogstformene

Nå kan du få tilskudd til bruk av helikopter

29. juni 2022
Du kan nå søke om tilskudd til bruk av helikopter til opprydding av vindfall.

20 millioner ekstra til ungskogpleie

21. juli 2022
Landbruksdirektoratet anslår at tilskuddet vil grunnlag for å øke aktiviteten med ytterliggere 100 000 dekar med ungskogpleie.

Få full oversikt over eiendommen din – opprett varsel for observasjoner i Artskart

14. september 2022
Du kan varsles når noen registrerer nye arter på eiendommen din i artsdatabanken.

– Vi kan ikke inngå i en avtale som gjør at vi ikke kan utnytte skogens potensiale, sier Sandra Borch om LULUCF-regelverket 

26. september 2022
I dag var en samlet skognæring på møte med landbruksminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Barth Eide for å diskutere det kontroversielle EU-regelverket. 

Strengere foryngelseskrav i forskrift om bærekraftig skogbruk. Dette mener NORSKOG.

12. oktober 2022
Forslaget til forskrift er et steg i riktig retning, men vi har noen kommentarer til forslaget.

Forlengelse av tilskudd til opprydding av vindfall

1. november 2022
Ordningene har opprinnelig hatt søknadsfrist for skogeierne 01.11.2022. Det er nå varslet at ordningene kan forlenges fram til 01.07.2023.

NORSKOG og NORTØMMER lanserer skreddersydde forvaltningspakker

7. november 2022
Ingen eiendom er lik. Derfor kan du som skogeier i stor grad påvirke hvordan avtalen skal se ut. 

Barkbilleovervåkningen: færre barkbiller i alle fylker

7. november 2022
Mye tyder på at effekten av tørkesommeren 2018 avtar, og at toppen trolig ble nådd i 2021. 

Klimatilpasning i fokus på SKOGFORUM på Honne

8. november 2022
Andre dag på SKOGFORUM handlet i stor grad om klimatilpasning – både med tanke på driftsteknikk og skjøtsel.

NORSKOG etablerer ny faggruppe for lukket hogst 

10. november 2022
Vi skal være gode rådgivere for norsk skogbruk og skal ha kompetanse om lukket hogst: Hvor det egner seg og hvordan det skal utføres under ulike forhold. 

Tilskuddssatser til tettere planting og gjødsling av skog 2023

31. januar 2023
Landbruksdirektoratet melder at tilskuddssatsen til suppleringsplanting er for 2023 økt til 40 %, ellers er satsene de samme som siste år.
NORSKOG har utviklet et kurs for skogeiere, skogaktører og entreprenører.

Kurstilbud om lukket hogst

10. februar 2023
NORSKOG inviterer både medlemmer og ikke-medlemmer til å melde seg på kurs i lukket hogst. Kurset gjennomføres med 3 sesjoner på 1,5 time på Teams og en skogdag.

Ny PEFC Skogstandard fra 1. mars!

1. mars 2023
Norsk PEFC skogstandard skal sikre et bærekraftig skogbruk. Nå er standarden revidert og den nye […]

Nytt kurs i PEFC Skogstandard

28. mars 2023
Skogkurs har sammen med Norges Skogeierforbund og NORSKOG utviklet et oppdatert og digitalt kurs i […]
Ungskogpleie

Ungskogen trenger hjelp!

29. mars 2023
Våren er i anmarsj og det er tid for å planlegge ungskogpleie. De fleste plantefelt […]