Svar på skriftlig spørsmål om tiltak for å skjøte mer skog i Norge
22. mars 2019
Distriktsårsmøter i NORSKOG
24. mars 2019

Prosjekt om erstatningsregler ved ekspropriasjon og båndlegging av skog

I et nylig avsluttet prosjekt (NORSKOG rapport 2019-4) har man sammenlignet norske erstatningsregler med flere sammenlignbare land for å se på forskjeller og ulikheter.

 

Konklusjonen i arbeidet er at det er mange fellestrekk mellom erstatningsregimene i vestlige land – sannsynligvis fordi landene har nokså likeartet historikk og kultur. Slik sett er norske erstatningsregler nokså parallelle til de fleste andre land. Det prosjektet likevel har avdekket, er at det eksisterer en internasjonal diskusjon om måten man historisk har utmålt erstatning på, faktisk gir grunneieren full erstatning.

 

Selve prinsippet om at man kun få dekket sine faktiske tap og ikke ta del i en evt. verdistigning som tiltaket medfører, er i dag omdiskutert av teoretikere og i en del stater har man innført endringer av dette prinsippet. I tillegg har flere stater tatt tak i problemstillingen med eiernes subjektive tilknytning til eiendommen. Samlet sett fremstår derfor de norske erstatningsreglene som moden for debatt.

 

Rapporten leser du her: Erstatningsordninger