SV vil fjerne all støtte til aktivt skogbruk
16. november 2021
Buskerud tingretts prinsipielt viktige avgjørelse styrker grunneiers rettigheter i festesaker
17. november 2021

Rådet for Den europeiske union kritiserer egen skogstrategi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Beklager manglende involvering av medlemsland

Tidligere i november publiserte Rådet for Den europeiske union (medlemslandenes organ) sin konklusjon til EUs Skogstrategi, som ble lekket tidligere i år. Rådets konklusjoner er ikke rettslig bindene, men er  styrende for EUs videre arbeid.

 

Konklusjonen er kritisk til Skogstrategien, og peker på en rekke mangler, både ved innholdet og prosessen. Blant annet understreker Rådet at medlemslandene allerede har utviklet egne skogstrategier og systemer for bærekraftig skogbruk, og skriver at de vil vektlegge de positive sidene ved skogbruk og den trebaserte verdikjeden i større grad.

 

Rådet uttrykker også at en «one-size fits all»-tilnærming kan være kontraproduktiv, og at de angrer på at de ikke i større grad involverte medlemslandene i arbeidet med strategien i utgangspunktet. Rådet ønsker at Skogstrategien i større grad skal balansere hensynene til de økologiske, økonomiske og sosiale tjeneste skogene yter.

 

Les hele konklusjonen og Rådets liste over kritikkverdige punkter her.

 

Europeiske skogeiere deler synspunktene i konklusjonen

The Confederation of European Forest Owners (CEPF), en paraplyorganisasjon for europeiske skogeiere, har stilt seg positive til innholdet i Rådets konklusjon, særlig når det gjelder behovet for å:

  • Styrke de sosioøkonomiske målene
  • Vurdere behovet og nytten av å innføre nye indikatorer, terskler og spekter for å måle og definere «bærekraftig skogbruk»
  • Ta i bruk eksisterende skogdata og samarbeidsavtaler
  • Avklare om det er behov for EUs «closer-to-nature»-sertifiseringssystem, og innholdet i sertifiseringssystem

 

Les deres pressemelding her.

 

Tegn på positiv utvikling

NORSKOG mener dette er et tydelig tegn på en positiv utvikling i EUs arbeid med, og forståelse av, skogbruk. Skogene i Europa er svært forskjellige, og hva som er bærekraftig skjøtsel vil variere fra land til land, samt innad landene. Skogbruk er i en særlig viktig posisjon i nordiske landene, og vi sitter følgelig også på mye kunnskap erfaring som EU bør benytte seg av, ikke kjempe mot.

 

NORSKOG er likevel varsom med å stille seg positiv til EUs skogpolitikk, selv om vi setter pris på utviklingen. Skogpolitikk inngår ikke som et av EUs samarbeidsområder, men er underlagt det enkelte land – slik bør det også være.

 

EU forsøker også å styre landenes skogpolitikk gjennom sin Taksonomi for bærekraft, og det reviderte LULUCF-lovverket. I likhet med EUs Skogstrategi mangler begge forståelse for at skogene i Europa er langt fra uniforme, og er preget av upresise begreper. NORSKOG håper EU vil ta til seg kritikken av både Taksonomien og LULUCF-regelverket, på samme måte som de har tatt til seg kritikken av Skogstrategien