Høringsuttalelse til ny fjellov
1. mars 2019
Regjeringens syn på vindkraftutbygging i Norge
4. mars 2019

Reduksjon av formuesskatt på arbeidende kapital i statsbudsjettet for 2020

Reduksjon av formuesskatt på arbeidende kapital i statsbudsjettet for 2020

 

Alliansen for norsk, privat eierskap representerer bredden i norsk næringsliv. NORSKOG er en av medlemmene i denne alliansen.

Vi arbeider for å styrke rammevilkårene for norsk privat eierskap, som vi mener er viktig for å fremme investeringer i norsk næringsliv og styrke næringslivets omstillingsevne. Vi er glad for at regjeringen i den nye regjeringsplattformen anerkjenner betydningen av at norske private eiere og gründere har rammevilkår som gjør det mulig å satse på verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser, og at nedtrapping av formuesskatten på arbeidende kapital er et viktig grep for å realisere dette.

 

Vi viser til Alliansens brev til Høyre, Frp, Venstre og KrF av 19. desember 2018 (vedlagt), der vi belyser hva formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert kapital betyr for norske, private eiere. Vi viser også til Kapitaltilgangsutvalgets konklusjon om at formuesskatten virker negativt på næringslivets tilgang på kapital. Utvalget viser til en svakere egenkapitalsituasjon hos norske eiere i forhold til eiere i våre naboland.

 

Også OECD finner i en analyse av formuesskatt blant medlemslandene at formuesskatt på arbeidende kapital svekker verdiskaping og bør avvikles. Organisasjonen peker på at de fleste OECD-land med formuesskatt derfor har valgt å unnta formuesskatt på arbeidende kapital*.

 

Regjeringen har siden skattereformen av 2016 redusert formuesskatt på arbeidende kapital ved å innføre en verdsettelsesrabatt på aksjer og driftsmidler, som i 2019 er satt til 25 prosent. Som vi viser til i brevet av 19. desember, betaler likevel norske private eiere mer formuesskatt på sine investeringer i næringsvirksomhet enn noensinne. Dette har flere årsaker, bl.a. skjerpet verdsetting av næringseiendom, økte børsverdier og at det lave rentenivået gir økte verdier på realaktiva. Økt formuesskatt har ikke nødvendigvis noen sammenheng med bedriftenes inntjening. Mange norske bedrifter opplever at investeringer får økt beskatning samtidig som marginene faller, mens gründere opplever å få økt skatt før bedriften kommer over i en driftsfase der den investerte kapitalen gir inntjening. Dette er svært uheldig i den omstillingsfasen mange norske bedrifter befinner seg i, med skjerpet konkurranse og behov for investeringer i ny teknologi og nye forretningsmodeller. Formuesskatten på arbeidende kapital bidrar til å svekke norske eieres og bedrifters konkurransesituasjon i forhold til utenlandske eiere og bedrifter, som ikke belastes med formuesskatt.

 

Alliansen mener derfor det er svært viktig å få til en større reduksjon av formuesskatten på arbeidende kapital i statsbudsjettet for 2020. Vi mener det er rom for å redusere verdsettelsen av aksjer og driftsmidler til 35 prosent i 2020, med sikte på ytterligere reduksjon i 2021. Økes verdsettelsesrabatten til 100 prosent over de neste to årene vil formuesskatten på arbeidende kapital reelt bli avviklet, slik bredden av norsk næringsliv gjennom Alliansen for norsk, privat eierskap har tatt til orde for.