Revidert nasjonalbudsjett med omtale av regnereglene for skog
15. mai 2018
Riksrevisjonens forvaltningsgjennomgang av klima- og skoginitiativet
16. mai 2018

Regjeringen gjør kursendring om frivillig vern

Yngve Holth, leder konsulentavd. NORSKOG

Etter en svært konfliktfylt og lite fremdriftsrettet fredningsprosess på 80- og 90-tallet lyktes skogeierorganisasjonene å finne sammen med myndighetene om å etablere Frivillig vern. Prosessen er et samarbeid mellom skogeiere og myndigheter der skogeierne selv kommer frem med arealer som er egnet til fredning etter naturmangfoldloven. Ordningen har vært en stor suksess ved at gjennomføringskostnadene er redusert vesentlig og konfliktene tilnærmet er fjernet, samtidig som faglige evalueringer har vist at ordningen gir naturfaglige gode løsninger. Ordningen har også vist styrke ved at man har maktet å følge opp stadig større bevilgninger til fredning.

Politisk har Frivillig vern stått sterkt. I juni 2017 uttalte daværende statsråd Helgesen at «det bør være en høy terskel for å avvike fra frivillighet ved vern av privateid skog» og at det ikke var aktuelt å igangsette en myndighetsbestemt verneprosess i den aktuelle saken. I Jeløya-plattformen er det også formulert at regjeringen vil «verne 10 prosent av skogen gjennom privat frivillig vern og vern av offentlig eide skogarealer».

Allerede i mars i år hadde regjeringen endret kurs og kom til at man i Østmarka finner «en rik kulturhistorie, gammel barskog og leveområder for storfugl» og at området er et mye brukt friluftsområde. På den bakgrunn ble det kunngjort at man skulle ta det «første steget mot nasjonalpark i Østmarka» ved å igangsette en kartlegging av verneverdier.

I sitt svar til Stortinget 3. mai, utdyper statsråd Elvestuen saken ved å si at det ikke vil bli tatt stilling til noen ting før det foreligger resultater fra en naturfaglig registrering.  NORSKOG synes det er oppsiktsvekkende at Elvestuen ikke er klarere omkring prinsippet om frivillig vern som gjennomføringsmetode for en evt. verneprosess.  Tvert imot beskriver han en klassisk prosess ved et myndighetsstyrt vern der en naturfaglig registrering etterfølges av en verneplanprosess.

Myndighetsstyrte verneprosesser har man hatt en mengde av gjennom tidene og de følger lovmessige regler. Slik sett er det en troverdig og trygg prosess. I en litt elegant formulering tar Elvestuen igjen frem verktøy som var flittig i bruk på 80- og 90-tallet, men legger også forholdene til rette for en prosess med stor risiko for faglig og politisk konflikt.

NORSKOG er enige med departementet om at en utredning av naturfaglige forhold er et første steg mot en nasjonalpark i Østmarka. En slik sak vil opplagt få altfor stor tyngde til at den vil stoppe opp. Med de politiske grepene som er gjort nå, vil Østmarka nasjonalpark være en realitet om få år.

NORSKOG mener prinsipielt at skog bør brukes og ikke fredes. Men, gjennom Frivillig vern-prosessen har man greid å finne en samarbeidsordning som gjør at skogeierne og myndighetene samarbeider om å realisere målet om 10 % fredning. Dette har vært en svært god ordning både for de som ønsker mer fredning for pengene, og for skogeiere som er berørt.

Den kursen myndighetene har holdt i mange år og som ble nedfelt i Jeløya-erklæringen så sent som i januar, er nå ikke verdt noen ting. En igangsetting av en myndighetsstyrt verneprosess i Østmarka setter hele Frivillig vern-systemet i spill og Regjeringen risikerer å miste mer enn den vinner. Hvis Elvestuen lykkes med å innføre tvangsvern uten engang å ha prøvd å få til en Frivillig vern-løsning, vil de borgerlige regjeringspartienes fagre ord om viktigheten av den private eiendomsretten fremstå som nettopp det det er – fagre ord.

Saken om Østmarka nasjonalpark handler om mye mer enn fredning av et skogområde. Dette er en prøvestein på om denne regjeringen vil satse på Frivillig vern som en foretrukken løsning og om privat eiendomsrett er så viktig som det hevdes. Risikoen er stor for at Elvestuen nå har satt i gang en prosess som vil skape en omfattende politisk konflikt som regjeringen neppe kommer styrket ut av!