Næringspolitisk sjef sykemeldt
5. mai 2024
Hva skjer i tømmermarkedet i andre halvdel av 2024?
21. mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett: – Få store endringer, men kutt i klimatiltak i skog  

I går presenterte regjeringen Støre sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2024.  

 

Det reviderte budsjettet innebærer få betydelige endringer for skogbrukets del. Blant endringsforslagene finner man allikevel enkelte justeringer som vil være positivt for ordningen med frivillig vern, samt dessverre kutt i tilskudd til skog-, klima – og energitiltak. Sistnevnte må sies å være skuffende, selv i et revidert budsjett som har prioritert forsvaret i en urolig tid. 

 

Les mer om det reviderte nasjonalbudsjettet på regjeringen.no.

 

Styrket saksbehandlerkapasitetet 

 

En av justeringene i budsjettet som påvirker skogbruket finner man under posten vedrørende statlige erverv.  Her er bestillingsfullmakten foreslått utvidet med 50 millioner. I tillegg gir budsjettforslaget også Miljødirektoratet en økning i driftstilskudd på 2,5 mill. kroner. Denne økningen er gitt for å styrke statsforvalterenes saksbehandlerkapasitet til arbeidet med frivillig skogvern.  

 

Begge ovennevnte økninger må sees i sammenheng med økt bevilgning til frivillig skogvern i saldert budsjett 2024.   

 

– For NORSKOG er det viktig å redusere ventetiden for skogeierne i verneprosess. Selv om køen av skogeiere som har inngått avtale om vern, men som ikke har mottatt kompensasjon, er redusert det siste året, er det fortsatt flere som venter på å få utbetalt erstatning. Det er også mange grunneiere som fikk avslag med utgangspunkt i budsjett som fortsatt ikke har fått gjenopptatt sine saker. Økt bestillingsfullmakt kan derfor redusere køen av skogeiere som venter på utbetalt erstatning. Dette forutsetter videre at neste års bevilling ligger høyt, slik at man ikke bruker opp neste års midler på bestillingsfullmakt, slik vi har sett tidligere, sier Kristine Jacobsen, fungerende næringspolitisk sjef i NORSKOG. 

 

Kraftkommunene beholder kompensasjon for avgivelse av naturressurser 

 

I det reviderte budsjettet vil regjeringen gi kommunene 6,4 milliarder kroner mer i frie inntekter. Regjeringen har et ønske om en mer rettferdig omfordeling av inntektene mellom kommunene: Kommunene som er under landsgjennomsnittet får nesten 2 milliarder mer av skatteinntektene.  

 

– Fordelingen av skatt mellom stat og kommune kan være bra for «skattesvake» kommuner, og mer utjevnende. Mer inntekter til kommunene tyder på at det kommunale selvstyre skal stå sterkt. 

 

Vertskommuner for kraftproduksjon beholder kompensasjon for å avstå arealer og naturressurser til kraft. Det blir riktignok en senkning i driftstilskudd til de største kraftkommunene, men at kommunene får beholde kompensasjonen, gir et annet insentiv til å bidra til produksjonen av nok kraft i Norge påpeker Jacobsen. 

 

Kutt for klimatiltak i skog 

 

I forslaget foreslås det også å kutte 10 millioner kroner til klimatiltakene i skog. Dette kuttet skal dekke omstillingskostnader knyttet til endret direktoratsansvar for høstbare viltressurser.  

 

– Klimatiltak i skog er ett av de rimeligste og mest effektive klimatiltakene. Dette kuttet er derfor svært uheldig, og viser kostnadene av et skifte i direktoratansvar. Dessverre går dette nå ut over skogeieren og gjennomføring av klimatiltak man vet fungerer, påpeker Jacobsen 

 

Torvik-utvalgets anbefalinger. Enn så lenge i skuffen 

 

Det går frem av revidert budsjett at Regjeringen ikke kommer til å følge utvalget og gjennomføre en skattereform med store vekslinger i skatt og ellers store endringer i skattesystemet som helhet.  

 

I kjølvannet av NOU’en ble det store diskusjoner rundt reglene om privat konsum i selskap. Finansdepartementet sendte forslag om skatt på privat konsum i selskap på høring i 2022, og det jobbes fremdeles med justeringer i forslaget basert på innkomne høringssvar. NORSKOG var en av dem som sendte inn høringssvar om dette, ettersom de fleste grunneiere er låst til den minst gunstige eierformen ENK. Forslaget slik det ble presentert, vil kunne få store negative implikasjoner for grunneiere. 

 

Regjeringen følger heller ikke utvalgets forslag om reduksjon i formueskatten mot innføring av arveskatt.  At det ikke foreligger planer om gjeninnføring av arveskatt er positivt.  

 

Les tidligere saker om skattereform på NORSKOG.no:

 

Andre foreslåtte endringer i revidert nasjonalbudsjett:  

  • En økning på 5,5 millioner til Artsdatabanken for arbeid med rødlista- og fremmedartslistene. 
  • Internasjonale klima- og utviklingstiltak: Klima- og skogsatsingen foreslås redusert med 59,6 mill. kroner. Reduksjonen inndekker økt bevilgning til økt humanitær bistand til Gaza, og er en omdisponering innenfor bistandsbudsjettet. 
  • Drift og vedlikehold av riksveier foreslås økt med 680 millioner 
  • Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket: Tilskudd til skog-, klima – og energitiltak foreslås redusert med 10,0 mill. kroner.