Ulveforvaltning basert på følelser eller fakta?

22. november 2012
En engelsk forfatter fremstiller norsk ulveforvaltning som primitiv og miljøfientlig. I debattprogrammet Aktuelt på NRK blir næringsutøvere ettertrykkelig satt i bås gjennom lettbeint retorikk som inneholder alt unntatt økologisk substans.

Hvem skal ut?

29. januar 2013
Den påstått hjertelige mottakelsen ulven har fått i Østmarka skal etter læreboken innebære at en annen flokk skal tas ut. NORSKOG mener denne formen for byrdefordeling er både ønskelig og nødvendig for å krympe kløften mellom by og land i rovviltpolitikken.

Einartsforvaltning eller biologisk mangfold?

27. februar 2014
I siste utgave av årringer trykket vi en kronikk av Klaus Høiland, Professor ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Etter ønske publiserer vi den nå også på nettsidene våre.

Innspill til Stortinget om oppfyllelse av rovviltforliket

9. april 2014
NORSKOG, Norsk Skogeierforbund, Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag og Utmarkskommunenens Sammenslutning sendte denne uken et innspill til Stortingets Energi og Miljøkomité.

Høring om nødverge for vern av egne dyr

15. januar 2015
Nødvergebestemmelsen må lempes, ikke skjerpes, mener NORSKOG i sin høringsuttalelse til bl.a. forslag om endring av naturmangfoldloven.

Sensible bamser i Hedmark

14. april 2015
Fylkesmannen i Hedmark har sendt et brev til kommunene i fylket, der Miljøvernavdelingen slår fast at å trene med løshund på bjørn om våren faller inn under kategorien «unødig jaging». Miljøvernavdelingen mener trening på bjørnespor er oppskrytt trening og at det finnes fullgode løsninger for trening av hund, uten bruk av bjørnespor.

Godt rovviltutspill fra Sylvi Listhaug

8. september 2015
Regjeringen kunngjorde i dag at den vil ha utredet rovviltbestandenes betydning for landbruket. NORSKOG mener dette er et svært viktig arbeid for å sikre en faglig objektiv og bærekraftig miljøpolitikk. Dette er særlig viktig nå som landet er på vei inn i bioøkonomien. NORSKOG etterlyser imidlertid forholdet til jakt og jaktbasert næring.

Overleverte felles opprop om ulv til MD

10. september 2015
Torsdag formiddag overleverte NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Norges Jeger og Fiskerforbund og Folkeaksjonen for ny rovviltpolitikk et felles skriv om ulveforvaltningen til statssekretæren i Miljøverndepartementet.

Gundersen vil ha fakta om ulven på bordet!

17. november 2015
Gunnar Gundersen (H) har vært ensom våpendrager for næringen i rovviltpolitikken. Han mener stortingets behandling av bestandsmål og rovviltsone stilles i bero i påvente av pålitelig faktagrunnlag. NORSKOG støtter dette synet. – Det påhviler skogbruket et miljømessig uttømmende «føre –var-prinsipp» og det sammen bør som et minimum gjelde norske miljømyndigheter, sier Gaute Nøkleholm.

NORSKOG med innspill om ulv

16. desember 2015
Nå går debatten om ulv igjen for fullt i Stortingets korridorer. NORSKOG har oversendt sine innspill til Klima- og Miljødepartementet som du kan lese her. - Nå er det viktig for skogeiere i ulveområdene at organisasjonene engasjerer seg, mener Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Men regjeringen toer sine hender…

22. desember 2015
I dag kom beskjeden om at en 40 åring fra Trysil er siktet for å ha drept en ulv som norsk miljøforvaltning definerer som svært viktig. Dette samtidig som regjeringen ikke vil legge frem noen stortingsmelding om rovdyrpolitikken. Det stilles i samme stund store spørsmålstegn ved det faglige grunnlaget for dagens rovdyrforvaltning. NORSKOG mener et meldingsarbeid er helt nødvendig for å skape klarhet. Å la være er en unnlatelsessynd.

Stortingets Naturverngruppe informerte om ulv

12. januar 2016
Tirsdag inviterte Stortingets Naturverngruppe til ulveseminar på Stortinget. Informasjonen ble gitt av de Bård Vegard Solhjell beskrev som landets fremste fagpersoner på feltet. Her kan du lese et sammendrag fra møtet. Bilde: WWF, Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr sitt forslag til ny ulvesone.

Årsmøtet i Hedmark Høyre – ulven og skogen under lupen

15. februar 2016
I en resolusjon fra Årsmøtet i Hedmark Høyre denne helgen etterlyses en faglig tilnærming til ulveforvaltningen. Videre ønsker Hedmark Høyre en helhetlig skoglig tilnærming til bioøkonomien.

Og her er regjeringens syn i ulvespørsmålet…

17. mars 2016
Regjeringen foreslår to alternativer. Enten å opprettholde dagens bestandsmål, eller å sette målet inntil åtte flokker inkludert grenseflokker, men der det skal være tre helnorske valpekull i Norge. Sonen skal til en viss grad beholdes, men man kutter ut arealer på vestsiden av Glomma og legger til arealer nordover.

NORSKOG i rovdyrdebatt fra Trysil

11. august 2017
I NRKs valgkampsending fra Trysil var rovdyrene tema og da spesielt ulven. NORSKOG deltok i debatten sammen med politikerne.

Genetisk bakgrunn hos ulv i Norge og Skandinavia – rapport fra NORSKOG og UIO

28. september 2017
Med bakgrunn i den pågående debatten om genetisk opphav for dagens skandinaviske ulvebestand har NORSKOG med partnere engasjert Norsk sekvenseringssenter / Senter for økologisk og evolusjonær syntese ved Universitetet i Oslo m.fl. for å gjøre en helgenom-sekvensering av ulv og hund. En rapport fra undersøkelsen er nå tilgjengelig på www.norskog.dev.indexportal.no

Budsjettpenger til ulv!

12. oktober 2017
Regjeringen setter av 27 mill kr i forbindelse med tiltak rundt ulv. NORSKOG ser ikke logikken i at kommunene skal gis en generell kompensasjon samtidig som det er mange som lider til dels store økonomiske tap uten noen form for vederlag.

NORSKOG på høring i finanskomiteèn

25. oktober 2017
SKOGBRUK – en strategisk næring for Norge!

Ulvejakta stanses

21. november 2017
Ulvejakta utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark stanses midlertidig etter at WWF har fått medhold i Oslo tingrett.

Katastrofal kjennelse i Oslo tingrett – ulvejakta stoppes med umiddelbar virkning.

21. november 2017
Miljøorganisasjonen WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen.

Kompensasjonspengene til «ulvekommunene» kan brukes til grunneiere som får redusert sine jaktinntekter på grunn av ulv.

24. november 2017
Statsråd Helgesen svarer i Stortingets spørretime på spørsmål fra Sps representant Mehl om hva kompensasjonspengene til "ulvekommunene" kan brukes til.

Vurderer nytt vedtak om lisensfelling utenfor ulvesonen

24. november 2017
NORSKOG har bedt Klima- og miljødepartementet legge vekt på framdriften slik at det er mulig å få til jakt allerede i inneværende sesong. Det forslaget departementet nå kommer med er etter vår vurdering en meget god løsning og antagelig den løsningen som gjør det mulig å gjenoppta jakta raskt.

NORSKOGs kommentarer til lisensfelling av ulv utenfor etablerte ulverevir i 2017-2018

29. november 2017
NORSKOG mener at kjennelsen er uriktig både hva gjelder rettsanvendelsen og synet på departementets saksbehandling. Saken gjelder viktige interesser, ikke bare for staten, men også for berørte kommuner, næringer og enkeltpersoner.

Kommentar til felling av Osdalsflokken og Julussaflokken

2. desember 2017
Det er positivt at Helgesen fatter nytt vedtak om felling av ulv utenfor sona. Dette er den beste måten å løse den problematiske situasjonen på som oppstod etter at tingretten fant at jakta måtte stoppes fram til saken kunne behandles av retten, sier Arne Rørå, direktør for NORSKOG.

NORSKOG er svært fornøyd med kjennelsen fra Oslo tingrett i dag i «ulvesaken».

5. januar 2018
Det er bra at jakta nå kan fortsette og at Stortingets intensjon om at ulvebestanden skal forvaltes kan gjennomføres i praksis. Dette er et lite, men viktig tiltak for å dempe konfliktnivået i ulveforvaltningen.

Spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til Statsråd Helgesen om ulv.

12. januar 2018
Emilie Enger Mehl (Sp) har i dag innlevert et spørsmål til klima- og miljøministeren angående ulv (se saken). NORSKOG synes dette er et betimelig spørsmål nå og vi ser med stor interesse fram til svaret fra Statsråden

Regjeringsplattform med ønske om uavhengig rovviltklagenemd

14. januar 2018
"Regjeringen vil etablere en uavhengig rovviltklagenemnd som behandler alle klager på vedtak om kvoter for jakt og felling som er fattet av Miljødirektoratet og rovviltnemdene. " Dette er svært gode nyheter, sier Arne Rørå, adm.dir. i NORSKOG

Ekstraordinært uttak av ulv i Julussa og Osdalen

7. februar 2018
Regjeringen har besluttet at de tre gjenværende årsvalpene i Julussa og Osdalen, som i hovedsak holder til utenfor ulvesonen, skal felles. Fellingen av de tre årsvalpene skal skje som ekstraordinært uttak og gjennomføres av Statens Naturoppsyn (SNO).

15.februar, SKOGFORUM om ulv. Meld deg på i dag og delta i debatten!

8. februar 2018
ULV - overvåking og vurdering av bestandsstørrelse. Ulvebestanden i Skandinavia er godt kartlagt. Allikevel benytter interessegruppene forskjellige bestandstall, og avviser kategorisk motpartens.

Vellykket SKOGFORUM om bestandsovervåking av ulv!

20. februar 2018
En fullsatt sal fikk høre fakta om hvordan bestandsovervåking og - estimering av ulv foregår i Norge.

Jakttider for ulv – høringssvar fra NORSKOG

28. februar 2018
NORSKOG støtter den foreslåtte utvidelsen av lisensfellingsperiode for ulv utenfor sonen. Vi mener også det er fornuftig å vurdere ytterligere utvidelse utenfor sonen slik departementet ber om innspill på. I tillegg mener NORSKOG det må åpnes for jakt på streifulv innenfor sonen fram til 30.4.

Stanser ulvejakt-forslag

2. april 2018
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) stanser forslaget fra forgjenger Vidar Helgesen (H) om å utvide ulvejakta med en måned.

Sabotasje styrer ulve-politikken!

20. april 2018
Ulveforliket 2016 saboteres svært åpenlyst av Klima- og miljødepartementet. Utviklingen i ulvebestanden etter Stortingets forlik våren 2016 er bemerkelsesverdig og deprimerende for oss som mener at utmarka i Norge skal brukes til beste for befolkningen og distriktsnæringene.

Forslag til endringer i reglene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt, høringsuttalelse fra NORSKOG

11. mai 2018
Formålet med forskriften er å erstatte dyreeierens tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Slik erstatningen for hund fremstår i forskriften, inkludert de foreslåtte endringene, så er det et dårlig alternativ til annen forsikring av hund.

Ulvejakten er lovlig

18. mai 2018
WWF tapte saken mot staten om vinterens ulvejakt. Organisasjonen må betale over 450.000 i sakskostnader, ifølge dommen fra Oslo tingrett.

WWF sitt søksmål mot staten, ved Klima- og miljøverndepartementet førte ikke frem.

18. mai 2018
WWF hevdet at vedtak om felling av ulv i sesongen 2017- 2018 var ugyldig og i strid med Grunnlovens § 112, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Oslo Tingrett ga ikke WWF medhold og i realiteten vinner staten og de støttende grunneierorganisasjonene inklusive NORSKOG på alle punkter.

WWFs spill om ulven

31. mai 2018
WWF har tapt rettssaken mot Staten om vinterens lisensfelling av ulv. Det kom neppe som noen stor overraskelse, hverken for Staten eller for WWF.

Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018-2019

13. juni 2018
Sekretariatene i region 4 og 5 anbefaler overfor rovviltnemndene at det fattes vedtak om: • Det åpnes for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona med en kvote på inntil 12 dyr • Det åpnes ikke for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona

WWF anker ulvedommen

13. juni 2018
Oslo tingrett kom fram til at norsk rovdyrforvaltning ikke er lovstridig, men WWF er uenig og anker dommen i ulvesaken.

Innspill til rovviltnemdene i region 4 og 5 vedrørende vedtak i Fellessak 3/18: Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018 og 2019

18. juni 2018
Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.

NORSKOGs klage på lisensfelling av ulv i region 4 og 5

31. juli 2018
NORSKOGs klage er motivert ut i fra at rovviltnemdenes vedtak ikke gjør det mulig for forvaltningen å følge opp Stortingets vedtatte bestandsmål.

Felles møte i rovviltnemndene for å behandle klager på lisensfelling av ulv

15. august 2018
Region 4 og 5 skal ha fellesmøte den 22.august for å behandle de 26 klagene

Seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum 18.09.18

10. september 2018
Naturbruksalliansen inviterer til et seminar om forvaltningen av ulv i Norge på Norsk Skogbruksmuseum på Elverum tirsdag 18. september kl 18.00 – 20.30.

Presset på for uttak i ulvesona

19. september 2018
Det var fullt hus, og vel så det, under Naturbruksalliansens ulveseminar på Elverum. Lokalet på Norsk Skogmuseum er egentlig beregnet for 230 personer. 300 personer var innenfor dørene tirsdag kveld.

Vi krever at statsministeren tar grep i rovviltpolitikken!

19. september 2018
Forvaltningen av de store rovviltartene i norsk fauna er krevende. Sammenlignet med mange andre europeiske land er Norge i en særstilling fordi utmarksressursene brukes aktivt til verdiskaping over hele landet. Det oppstår mange utfordringer når dette skal skje i sameksistens med de store rovdyra ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn.

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

27. september 2018
Den 1. oktober starter lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen. Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på vedtakene for lisensfelling utenfor ulvesonen. For landet som helhet kan inntil 26 ulv felles utenfor ulvesonen.

Norskog og Bondelaget fornøyd – men krever uttak også i ulvesonen

28. september 2018
Norges Bondelag og Norskog forlanger at Klima- og miljøministeren Ola Elvestuen (V) også tillater felling av ulv innenfor ulvesonen.

Statsbudsjettet – regjeringen følger ikke opp ulveforliket mhp. kompensasjon for tapte inntekter i jaktbasert utmarksnæring.

8. oktober 2018
I ulveforliket våren 2016 ba Stortinget regjeringen om å utrede mulige økonomiske ordninger for tap av rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen.

Pressemelding – brev om ulv til statsministeren fra Naturbruksalliansen

30. november 2018
Hovedbudskapet i brevet er at ulveforliket vedtatt av Stortinget våren 2016 må gjennomføres og at bestandsmålet for ulv i Norge må overholdes.

Kilder til NRK: – Regjeringen sier nei til felling av to flokker i ulvesonen

17. desember 2018
Rovviltnemndene ville felle til sammen tre revir innenfor ulvesonen. Etter klagebehandling har Klima- og miljødepartementet bestemt at to av flokkene likevel får leve, opplyser kilder til NRK.

Regjeringen Solberg overprøver nok en gang Stortinget

17. desember 2018
Dette er jo nærmest en oppfordring til distriktsbefolkningen om å finne frem de gule vestene og markere sin misnøye med regjeringen og sin støtte til Stortingsflertallet.

Brev til Statsminister Erna Solberg fra NORSKOG

19. desember 2018
Klima- og miljødepartementet vedtok den 17.12.18 at kun en ulveflokk skal tas ut innenfor ulvesonen. Med dette vedtaket overprøvde departementet rovviltnemdenes vedtak om at også ulveflokkene i Mangen og Hobøl skulle tas ut.

Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak

27. desember 2018
Tidspunkt: 8. januar kl. 18, Oslo

Program og informasjon – Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak

7. januar 2019
Rovdyrpolitisk fakkeltog i Oslo 8.01.19 - Endelig program

Nå må Stortingets rovviltforlik følges opp!

8. januar 2019
Les brevet som Naturbruksalliansen overleverer til Stortingets presidentskap under markeringen utenfor Stortinget tirsdag 8.januar

SSB: Færre ulver og flere bjørner skutt

24. juni 2019
I alt ble 26 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2018/19, viser SSB. – Nå er svært viktig at vi kommer oss ned på det bestandsmålet Stortinget har satt. Fremdeles er vi langt over, kommenterer Arne Rørå.

Riksrevisjonen om rovviltforvaltningen

26. juni 2019
Riksrevisjonen har i dag lagt frem sin rapport om rovviltforvaltningen. Ikke overraskende peker riksrevisjonen generelt på svak styring på rovviltfeltet. Spørsmålet er hvilke punkter som er relevante for ulveforvaltningen.

Seminar: Er du interessert i norsk ulveforvaltning? Sett av 19. september og dra til Elverum

10. september 2019
Seminar om ulveforvaltningen avholdes på  Norsk Skogmuseum 19. september 2019, klokken 18.00. Se programmet her

Seminar om næringsutvikling i ulvesonen trakk nær 100 til Skogmuseet

19. september 2019
Nær 100 personer deltok på seminar på Skogmuseet med tema «Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen». Seminaret ble arrangert av Naturbruksalliansen, der NORSKOG er et av medlemmene.

NORSKOG klager på lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen

26. september 2019
Med bakgrunn i bestandsregistreringen i 2019 mener NORSKOG at det minimum må felles to helnorske flokker og to grenseflokker dersom det skal være mulig å komme ned innenfor bestandsmålet før neste ynglesesong. NORSKOG ber i tillegg om at det åpnes for lisensfelling av enkeltindivider i deler av ulvesonen der det ikke er etablerte revir.

Høringssvar: – Rovdyrene forholder seg ikke til administrative grenser 

1. oktober 2019
Klima- og miljødepartementet foreslår blant annet færre forvaltningsregioner for rovvilt, – med regionreformen som grunn. Dette er NORSKOG sterkt imot. Regionene må følge rovviltenes naturlige regionbruk og denne er ikke endret, mener NORSKOG.

Rovviltnemnder opprettholder vedtak om å skyte tre ulveflokker

14. oktober 2019
Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold avviser klagene på vedtaket om å felle alle ulvene i tre flokker innenfor ulvesonen.

Kun lisensfelling av et revir innenfor ulvesonen

31. desember 2019
Departementet har videre kommet til at det ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger enn lisensfelling av Letjennareviret. Uttaket vil ikke true bestandens overlevelse, og vurderes heller ikke å hindre at bestandsmålet nås etter neste års yngling. Departementet viser til at sekretariatene ikke har funnet grunnlag for å ta ut Mangen- reviret eller Rømskogreviret. Ut fra den informasjon som per i dag foreligger om Mangenreviret og Rømskogreviret, er det etter departementets vurdering ikke hjemmel i nml. § 18 første ledd bokstav c for å felle ulvene i disse to revirene.

Regjeringen Solbergs nyttårshilsen til folk i Ulvesonen – vi skal ha mer ulv i Norge!

2. januar 2020
Rovviltnemdene vedtok tidlig i høst at både Letjenna-reviret, Mangen-reviret og Rømskogreviret skal tas ut, men Klima- og miljødepartementet (KLD) opphevet på nyttårsaften formiddag vedtaket for de to sistnevnte revirene. Dette provoserer skogeiere, jegere og distriktsbefolkning kraftig.

Ny, avansert modell for bestandsestimater av skandinaviske rovdyr

6. januar 2020
Ett NMBU-prosjekt har laget en ny, avansert modell for å estimere tetthet og bestandsstørrelse for jerv, ulv og brunbjørn i Norge og Sverige. Prosjektet kombinerer økologisk kunnskap, «big data» og statistisk modellering for å takle en av viltforvaltningens store utfordringer.

Fakkeltog og folkemøte mot regjeringas rovdyrforvaltning

18. januar 2020
Nyttårsaften overprøvde regjeringen rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i ulvesona. Denne overkjøringa av rovviltnemdene må ta slutt, og Stortingets vedtak må følges! Den 22. januar sees vi på Bjørkelangen.

Rundt 1500 møtte til ulvedemonstrasjon!

22. januar 2020
Mange møtte opp på Bjørkelangen for å demonstrere for at stortingets vedtak må etterleves. Naturbruksalliansen var arrangør av fakkeltog og stormøtet i etterkant.

NORSKOG svarer på FrP og Ap sine forslag til endringer i rovviltforvaltningen

18. mars 2020
Både FrP og Ap har nå kommet med forslag til endringer i dagens praksis. Disse forslagene er ute til høring, og NORSKOG har svart.

Høring på Stortinget om endringer i rovdyrforvaltningen. NORSKOG sterkt imot etablering av rovviltklagenemd.

12. mai 2020
NORSKOG er sterkt imot at det skal etableres en egen rovviltklagenemd som ikke er underlagt politisk styring.

Ulverettssaken slipper inn for Høyesterett

18. mai 2020
Høyesterett orienterte i dag om at ulverettssaken hvor Norges Bondelag, NORSKOG og Norges Skogeierforbund er partshjelpere, slipper inn for Høyesterett i sin helhet.

Endelig et reelt gjennomslag i rovdyrpolitikken for Distrikts-Norge.

27. mai 2020
Stortingsflertallet skrotet regjeringens forslag om å etablere en uavhengig klagenemd og redusere antall forvaltningsregioner fra 8 til 6.

Regjeringspartiene snudde og støttet Ap sitt forslag om at det skal bli enklere å ta ut ulv når bestanden er over bestandsmålet.

5. juni 2020
Ap sitt forslag til endring av Naturmangfoldslovens §18c lyder: Det skal ved vurdering av uttak av rovvilt etter første ledd bokstav c legges vekt på om bestandsmål som er vedtatt i Stortinget, er nådd.

Naturbruksalliansen ber rovviltnemdene vedta uttak av 3 helnorske flokker og 3 grenserevir.

27. august 2020
" Vi støtter dette fullt ut", sier Arne Rørå i NORSKOG. Rovviltnemdenes sekretariat har innstilt på å ta ut kun to flokker. Vi reagerer kraftig på at det enda en gang legges opp til et uttak som ikke bringer ulvebestanden ned på det nivået Stortinget har fastsatt. Nå må vi komme i gang med å forvalte grenseflokkene.

Rovviltnemndene besluttet å ta ut 5 revir innenfor ulvesonen

13. oktober 2020
Rovviltnemndene ønsker å bringe bestandsmålet innenfor det intervallet Stortinget har satt, og nemndene vil begynne å forvalte både flokkene innenfor ulvesona og grenserevirene.

Endringer i rovviltforskriften

21. oktober 2020
Den 12. oktober i år endret Klima- og miljødepartementet rovviltforskriften, som et resultat av den debatterte høringen om endringer i rovviltforvaltningen. Departementet har blant annet fastsatt at kommuner får mulighet til å klage på vedtak om kvoter for jakt og felling av rovvilt. Det skal også legges vekt på om bestandsmål er nådd når en vurderer uttak av rovvilt. I tillegg får Landbruksdirektoratet rett til å uttale seg til regionale forvaltningsplaner for rovvilt.

Naturbruksalliansen sender brev til Klima- og miljødepartementet hvor de støtter rovviltnemdenes vedtak om å ta ut 5 ulveflokker.

4. november 2020
Naturbruksalliansen representerer en stor bredde av organisasjoner innen landbruk og naturbruk. Det er viktig at disse organisasjonene gir et klart signal til KLD.

Vil Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv noen gang bli fulgt opp?

11. november 2020
I morgen møtes rovviltnemndene for å behandle klager på vedtaket om lisensjakt på ulv.

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i 2020-2021

26. november 2020
Lisensfelling av ulv utenfor ulvesona starter den 1. desember. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt vedtaket fra rovviltnemndene. Totalt for landet er kvota satt til 27 ulver utenfor ulvesona.

Manglende faglig diskusjon om ulvegenetikk

21. desember 2020
Den faglige og empiriske dokumentasjonen rundt konsekvensene av flytting av ulv holder ikke mål, sier leder i Naturbruksalliansen Erling Aas-Eng. – Naturbruksalliansen setter derfor store spørsmålstegn ved både nytten og ressursbruken knyttet til flyttingen av Deisjø-reviret.

Rotevatn og KLD vil ikke ta ut mer enn to ulveflokker innenfor ulvesonen.

22. desember 2020
Klima- og miljødepartementet (KLD) har nå fastsatt lisensfellingskvoten til åtte ulver i Kynna og to ulver i Aurskog.

Naturbruksalliansen inviterer til Bålaksjon for markering mot ulv

13. januar 2021
Naturbruksalliansen ønsker å markere sin støtte til de regionale rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt ulv i ulvesona gjennom en bålaksjon den 19. januar kl. 18.

Staten og grunneierorganisasjonen vant en knusende seier i ulverettsaken i Høyesterett.

26. mars 2021
En enstemmig Høyesterett sier at både vedtaket om uttak av streifulv og lisensfelling var gyldig. Resultatet var ikke uventet.

Naturbruksalliansens innspill til regjeringsforhandlingene: – Nå må bestandsmålet for ulv følges opp!

1. oktober 2021
I Naturbruksalliansens innspill til regjeringsforhandlingene understreker de behovet for følge opp bestandsmålet for ulv.

Naturbruksalliansen støtter Rovviltnemndenes vedtak om å felle fire revirer i ulvesona

11. oktober 2021
Naturbruksalliansen støtter Rovviltnemndene i region 4 og 5 endelige vedtak om uttak av alle ulvene i revirene Mangen, Rømskog, Hornmoen og Bograngen i lisensfelling på nyåret. Rovviltnemndene innstilte på Slettås-reviret i prøvevoteringen i august, men byttet Slettås med Bograngen- reviret i sitt endelige vedtak.

Miljødirektoratet vil sikte seg inn mot den øvre delen av bestandsmålet

25. november 2021
Miljødirektoratet den nedre delen av intervallmålet på 4-6 ynglinger vil nås om vedtakene fattet av rovviltnemndene blir stående. Men de er usikre på om delmålet om å ha tre helnorske ynglinger vil nås.

Rovviltnemndenes vedtak om linsensfelling utenfor ulvesona blir stående

26. november 2021
Inntil 26 ulver kan skytes utenfor ulvesona, fra og med 1. desember. NORSKOG er fornøyd med avgjørelsen.
A pack of wolves resting in the snow

Den norske ulven stammer fra Finland, viser ny studie

6. desember 2021
Rapporten avdekker at den norsk-svenske ulvebestanden trolig stammer fra Finland.

Regjeringen åpner for ulvejakt i Slettås, Hornmoen, Bograngen og Rømskog

24. desember 2021
Uttaket skal redusere ulvebestanden ned på Stortingets bestandsmål på fire til seks ynglinger.

Les Naturbruksalliansens høringssvar på den nye regionsplanen for rovvilt

27. desember 2021
Naturbruksalliansen synes at rovviltnemda burde dokumentere konsekvensene ved å ha ulv i norsk fauna bedre, blant annet med tanke på økonomiske konsekvenser, allmenn helse- og sikkerhetstilsyn, og psykososiale forhold rundt rovdyr.

Ulvejakten kan starte opp igjen fra neste uke

4. januar 2022
Ulvejakta som skulle starte 1. januar, ble i siste liten utsatt. Den 13. og 14. januar skal staten og Noah møtes i muntlige forhandlinger. Dersom forhandlingene går bra, åpnes det forhåpentligvis opp for jakt igjen.

Naturbruksalliansen krever rask avklaring om utvidelse av jakttida i ulvesona

13. januar 2022
Oslo tingrett stoppet lisensfelling i ulvesonen i påvente av muntlige forhandlinger med Staten, som nå er i gang. Rettsavklaringen er forventet om to uker og jakten står i fare for å bli ytterligere forsinket.

Oslo tingrett stanser ulvejakta. Staten anker.

30. januar 2022
Oslo tingrett ga organisasjonene NOAH, Foreningen Våre Rovdyr og WWF medhold i sin klage på vedtak om felling av ulv, og besluttet å stanse ulvejakta. Staten anker avgjørelsen.

Naturbruksalliansen støtter Statens anke av Oslo Tingretts forbud mot lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen

31. januar 2022
Staten ved Klima- og miljødepartementet anket i går Oslo Tingretts kjennelse om fortsatt forbud mot lisensfelling av ulv i fire revirer i ulvesonen. Naturbruksalliansen støtter fullt ut KLDs anke.
A pack of wolves resting in the snow

Staten fikk medhold i retten: 25 ulver kan felles

11. februar 2022
Borgarting lagmannsrett ga Staten medhold i retten, og det åpnes nå igjen for jakt.

SNO skal ta ut resten av ulvekvota innen første mars

16. februar 2022
– Regjeringens forslag om at SNO skal gjør resten av jobben er ikke en ideell løsning, men i praksis eneste farbare vei for å få ned ulvebestanden innenfor ulvesonen nå, mener Arne Rørå.

Kompensasjonsordningen for konfliktdempende tiltak er avviklet

30. mai 2022
Støre-regjeringen avviklet kompensasjonsordningen for konfliktdempende tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold i Statsbudsjettet 2022. Naturbruksalliansen etterlyser nye virkemidler, slik det ble lovet da de såkalte «ulvemillionene» ble fjernet.

Staten anker lagmannsrettens dom om felling av Letjennaflokken. NORSKOG erklærer partshjelp for staten.

15. september 2022
NORSKOG stiller seg bak statens vurdering av tema og konklusjon. Derfor har styret i NORSKOG besluttet at NORSKOG skal stille som partshjelp til inntekt for staten, sammen med Norges Bondelag, Skogeierforbundet og Utmarkskommunenes sammenslutning.

Naturbruksalliansen om statens anke: – En nødvendighet å få prøvet ulvesaken for Høyesterett

16. september 2022
Naturbruksalliansen forventer at Høyesterett kommer til en kjennelse som muliggjør forvaltning av ulvestammen i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål og intensjoner.

Naturbruksalliansen til KLD: Uttak av grenserevir må effektiviseres ved samordnet forvaltningspraksis

31. oktober 2022
Naturbruksalliansen mener det er svært viktig at det ved uttak av ulv i grenserevir mellom Norge og Sverige er lik forvaltningspraksis på begge sider av landegrensene.

Høyesterett skal behandle anken i ulvesaken

8. november 2022
NORSKOG stiller som partshjelp.

Vedtar felling av tre ulveflokker i grenserevir innenfor ulvesonen

20. desember 2022
Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak om felling av ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. Det åpnes ikke for ordinær lisensfelling av ulvene i Mangenreviret.

KLD anker beslutningen om stans i lisensfelling av ulv i ulvesona

13. januar 2023
Oslo tingrett har i dag opprettholdt sin kjennelse om at Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette sitt vedtak om felling av ulver på norsk side av grensen i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa. Klima- og miljødepartementet anker kjennelsen til lagmannsretten.