Fortsatt starkt för skogen
28. september 2017
Sier nei til ulve-million: – Kan tolkes som at vi aksepterer å ha ulv
28. september 2017

Genetisk bakgrunn hos ulv i Norge og Skandinavia – rapport fra NORSKOG og UIO

Administrerende direktør i NORSKOG, Arne Rørå, opplyser at bakgrunnen for studien er at utseende og atferd hos dagens ulvestamme ofte avviker fra det som er forventet hos vill ulv. Karaktertrekk som heldekkende gul farge, runde øyne, spiss øreform, hvite klør og haletipp er tidligere kjent som indikasjon på hybridisering med tam hund.  NORSKOG ønsket å sette søkelys på dette og valgte universitetet i Oslo som sin samarbeidspartner pga deres høye genetiske kompetanse, unik teknologi og faglige integritet.

ulv

Analysene er basert på data fra helgenom-sekvensering av ulv, tsjekkisk ulvehund, samt primitive og moderne hunderaser. Dette er en metodikk som tidligere ikke er benyttet til genetiske undersøkelser av ulv i Norge. NORSKOGs studie påviser innslag av enkeltgen-varianter som er mest frekvente hos hund, og kun i liten grad har vært påvist hos ulv. Generelt ser det imidlertid ikke ut til å være mer innslag av hund i skandinavisk bestand enn hva som er funnet i andre populasjoner, inkludert en antatt upåvirket referanse-populasjon fra Jakutsk-området i Sibir. Nylig hybridisering mellom ulv og hund ble ikke påvist.

Vi registrerer at enkelte miljøer, basert på vår rapport, trekker konklusjonen at det ikke er hybridisering mellom ulv og hund i Norge. Studien gir ikke grunnlag for dette. Til det ble alt for få dyr undersøkt og rapporten viser at det fortsatt er uavklarte spørsmål rundt hva som forklarer det særegne utseendet som er observert i noen av dyrene i dagens skandinaviske bestand.

En viktig konklusjon

i rapporten er at ytterligere studier må undersøke ulike geografiske opphav som mulig forklaring på variabelt utseende. Nytt materiale fra flere regioner må samles inn til dette formål. Arne Rørå understreker at det på dette punkt er det diskrepans mellom NORSKOGs studie og den litteraturstudie norske myndigheter nettopp har publisert. Sistnevnte studie konkluderer med opphav i Finland og Vest-Sibir. NORSKOGs rapport påpeker det motsatte, at genetiske signaturer fra flertallet av de hanndyr som grunnlegger den skandinaviske stammen nettopp ikke lar seg gjenfinne i det materiale man pr i dag har fra Finland eller Russland.

En sentral tidligere publisert svensk studie om dette er dessverre utelatt fra Miljødirektoratets foreløpige undersøkelser.  For sikre konklusjoner vedrørende ulvens status som naturlig bestand er det følgelig behov for mer detaljerte og uavhengige undersøkelser slik Stortinget har vedtatt.

Ulvedebatten i Norge er preget av bastante påstander, uklart faggrunnlag, og mistillit til miljøforvaltningen. NORSKOG mener at det er svært viktig at det i dette spørsmålet søkes å fremskaffes faglig solid informasjon, fra kompetente og tillitsvekkende fagmiljøer slik at ulvepolitikken kan bygges på fakta.

 

For ytterligere informasjon:
Adm. direktør Arne Rørå, NORSKOG tlf 91335914

 

Rapport Genetisk bakgrunn hos ulv i Norge og Skandinavia