Skogsmarkspriser på rekordnivå
25. januar 2019
Skogbruk har stor samfunnsmessig lønnsomhet
27. januar 2019

Sitter du som medarving i et langvarig dødsbo der dere ikke blir enige om en skifteløsning?

 

av Yngve Holth

 

 

Når arvingene har tatt et dødsbo til privat skifte, er dette fullstendig overlatt til arvingene og det eksisterer ingen frist for når boet må skiftes. De aller fleste dødsbo finner sin løsning etter en tid, men innimellom vil det oppstå situasjoner der arvingene ikke blir enige eller der partene har så liten kontakt at det virker håpløst å avslutte boet.

 

Hvis det har gått svært lang tid og du føler deg «innestengt» i et slikt bo, finnes det likevel noen verktøy som kan benyttes. Innenfor landbrukssektoren kan det jo f.eks. tenkes at det er en eiendom i boet der man ønsker å få løst denne ut av boet – enten for å få ut sitt arvelodd eller for å finne en løsning for eiendommen.

 

Eiendommer av en viss størrelse vil det ofte være knyttet åsetesrett til. Men mange er ikke klar over at sameielovens tvangsoppløsningsbestemmelse også kan være et aktuelt verktøy. Sameielovens § 15 har bestemmelser om oppløsning om et sameie og gjennom rettspraksis er det fastsatt et prinsipp om at det skal en del til for å sette tvangsoppløsningsmuligheten til side. Muligheten for tvangsoppløsning er en viktig rettighet for en sameier fordi man da har en sikkerhetsventil som kan forhindre at verdiene blir innelåst i et ikke konstruktivt sameie til evig tid.

 

Det fellesskapet arvingene har i et dødsbo vil normalt falle utenfor sameielovens rekkevidde. Dødsboet er i utgangspunktet et bundet sameie der enkeltarvingens rådighet er begrenset.

 

Et slikt bundet sameie kan likevel under visse omstendigheter gå over til et fritt sameie og da vil sameielovens bestemmelser gjelde. En slik vurdering må foretas konkret og det er ikke nedfelt noen spesiell regel rundt dette.

 

I en kjennelse i Eidsivating lagmannsrett i desember har retten behandlet en slik sak. I den konkrete saken kom man til at dødsboet hadde eksistert i 21 år og at det ikke var inngått noen avtale om fordeling av boets midler. Lagmannsretten kom derfor til at det «utvilsomt» var oppstått et ordinært sameie og at sameieloven derfor kom til anvendelse.

 

Dersom man sitter i litt kompliserte, eldre dødsbo, må man forsøke finne frem til alle arvingene. Det finner man ved å studere skifteattesten evt. flere skifteattester dersom også noen av de første arvingene har gått bort. I noen tilfeller er det vanskelig å få til varsling av medarvinger, men husk at tvangsfullbyrdelsesloven inneholder en bestemmelse som sier at ukjent adresse eller sågar ukjent person ikke trenger å forhindre tvangsgjennomføringen i seg selv (§ 5-14).

 

Dersom du sitter i en tilsvarende situasjon, bør du sjekke ut Eidsivating lagmannsretts kjennelse av 18.12.2018 (LE-2018-171785) https://lovdata.no/dokument/LESIV/avgjorelse/le-2018-171785

Husk at NORSKOG driver med mange typer eiendomsfaglige råd og har god tilgang på eksterne ressurser dersom du står fast med et eiendomsfaglig problem.