– Skogsamvirket er det eneste rette for norsk skogbruk
8. januar 2020
– Kommunen bør bære inntektstapet selv
8. januar 2020

Sivilombudsmannen: Verna skog kan ikke regnes som produktiv skog

Konsesjonsloven og dens anvendelse settes stadig på prøve. Nylig har sivilombudsmannen kommet med en innvending i en konsesjonssak i Agder som kan få betydning for nåværende praksis.

Norges lover. Foto: Lovdata

Tekst: Svein Harald Frøberg Skjerstad, skogkonsulent  NORSKOG

 

I 2012 overtok en mann i Bygland en landbrukseiendom konsesjonsfritt etter sin onkel. Mannen søkte da kommunen om konsesjon uten boplikt. Mannen ble innvilget konsesjon på vilkår om at han måtte bosette seg på eiendommen innen 5 år i januar 2013. Dersom en landbrukseiendom har mer enn 500 mål produktiv skog eller 35 mål dyrka mark følger boplikten direkte av konsesjonsloven. Eiendommen besto på dette tidspunktet av 1075,5 mål produktiv skog og 22,7 mål dyrka jord.

 

I 2017, da fristen for tilflytning nærmet seg, ble mesteparten av eiendommen vernet som en del av Bjoruvstøl Naturreservat. Dermed gjensto bare 480 mål av den produktive skogen. Mannen søkte da om fritak fra konsesjon og boplikten. Kommunen avslo søknaden og Fylkesmannen stadfestet avslaget i samråd med Landbruksdepartementet. Mannens advokat klaget saken inn til Sivilombudsmannen som nå konkluderer med at skog som er underlagt varig vern ikke lenger kan regnes som produktiv skog.

 

Sakens kjerne er ulike definisjoner av produktivt skogareal i henholdsvis odelsloven og konsesjonsloven. En høyesterettsdom (Rt. 2014 s. 303) fastslo at skogareal som var underlagt varig og absolutt vern, ikke var produktivt skogareal etter odelsloven § 2. I departementets svar til fylkesmannen fra januar 2019 het det blant annet at produktiv skog var definert i forskrift som skogmark med en tilvekst på minst 100 liter per dekar per år og at det ikke skulle tas hensyn til vernerestriksjoner på eiendommen når en skal ta stilling til om det oppstår boplikt etter konsesjonsloven § 5 annet ledd (FOR 2003-12-08-14354. I klagen til sivilombudsmannen anførte advokaten at fylkesmannens vedtak innebar en «ulik og uriktig praktisering av hva som er å anse som produktivt skogareal i odelsloven og konsesjonsloven».

 

Landbruksdepartementet mener at et rundskriv og en forskriftsendring er nødvendig for å avklare spørsmålet om anvendelsen av konsesjonsloven § 5 annet ledd. Ombudsmannen sier seg uenig i dette, og har kommet til at areal som er totalt og varig fredet ikke er produktiv skog etter nevnte paragraf. Fylkesmannen er bedt om å vurdere saken på nytt innen 17. februar 2020. 

Saken ble beskrevet i nærmere detalj på sivilombudsmannens hjemmeside 14. desember 2019.

 

Mer info finnes her:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/tolkningen-av-produktiv-skog-i-konsesjonsloven-%C2%A7-5-andre-ledd/