INON og skogsveier
2. mai 2014
Ny landbruksveiforskrift – nye utfordringer
13. juni 2014

Innspill til Finanskomiteen

«Regjeringen vil gjennomgå landbruksbeskatningen med sikte på å gjøre regelverket enklere og mer oversiktlig. Gjennomgangen legges opp slik at endringer i landbruksbeskatningen kan knyttes opp mot oppfølgingen av Scheel-utvalget.»

NORSKOG ser positivt på en forenkling av skattesystemet i den grad det også blir en forbedring for skatteyterne.

For skogbrukets del kan dette løses ved:

• Gjeninnføre muligheten for kapitalbeskatning av skoginntekter. Da slipper man å etablere en fondsordning for enkeltpersonforetak slik at disse får samme investeringsevne som aksjeselskaper (jfr. Sveriges ordning med expansionsfond).

Mål: Holde tømmerleveransene og dermed andre ledd i verdikjeden i gang ved å ta skattemessige grep på råvareleverandørens hånd.

• Fjerne gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendommer ut av familien, slik situasjonen var før 2005, evt. begrenset til en kortere periode for deretter å innføre kapitalbeskatning på gevinst ved salg.

Mål: Bidra til at rasjonelle og riktige salg av skogeiendommer blir påskyndet og gjennomført, samt hindre at eiere opprettholder et passivt eierskap, motivert av muligheten for å spare skatt ved et eventuelt framtidig salg til familie.

benthe.lovenskiold@norskog.dev.indexportal.no