Ulveforvaltning basert på følelser eller fakta?
22. november 2012
Markaloven – anlegg av stier og løyper
18. desember 2012

Kostprisregulering av landbrukseiendommer

For jord- og skogeiendommer som per 31. desember 2004 var omfattet av skattefritaket i sktl. § 9-3 (6), slik bestemmelsen da lød, er det fastsatt regler om oppregulering av kostpris. Etter dagjeldende bestemmelse forelå det skattefritak for gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk, når eieren hadde eid eiendommen i minst ti år før realisasjon/ salg, eller avtale om dette.
Overgangsregelen som ble gitt da gevinst ved salg av landbrukseiendommer ble skattepliktig fra 2005, innebærer at det skal foretas full oppregulering hvor eiendommen er ervervet i 1998 eller tidligere.
I Finansdepartementets forskrift ble det også lagt inn en frist for å fastslå historisk kostpris. Dvs. at eiere som ikke hadde realisert eiendommen før 2014, måtte kreve å få fastsatt historisk kostpris senest samtidig med innleveringen av selvangivelsen for inntektsåret 2014 hvis vedkommende senere skulle kunne kreve kostprisen oppregulert, jf. FSFIN §9-3-3 (2).

NORSKOG påpekte følgende problemstilling i høringsbrevet til Finanskomiteen i høst:
«Fristen for å kreve oppregulering av kostpris for eiendommer som per 31. desember 2004 kunne selges uten gevinstbeskatning, nærmer seg. Det er et svært høyt antall eiendommer i Norge som ikke har blitt realisert siden 2004, og som derfor vil be om å få fastsatt historisk kostpris. NORSKOG etterlyser Finansdepartementets planer mht. hvordan dette skal gjennomføres, ev. om man ser for seg en forlengelse av overgangsordningen.
NORSKOG oppfordrer finanskomiteen til å bidra til at skattereglene endres slik at de ikke er til hinder for omsetningstakten av landbrukseiendommer, herunder at potensielle skattefrie gevinster iht. oppreguleringsadgangen opprettholdes.»

NORSKOG er tilfreds med at Finansdepartementet har opphevet fristen, og at man ikke behøver å få fastsatt historisk kostpris utenom realisasjon. Noe oppsiktsvekkende er det imidlertid at Høyre foreslo – senest i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2013 – å oppheve bestemmelsen. Saken ble behandlet i Stortinget 27. november 2012. Dette ble nedstemt av regjeringspartiene. Brevet fra Finansdepartementet er datert 26. november 2012. Med andre ord så stemte regjeringspartiene ned et forslag som de dagen før hadde vedtatt. Forstå det den som vil.

Les Finansdepartementets brev her