Samlet næring gir innspill til tiltakspakke: – Viktig å få på plass tiltak for å holde hjulene i gang
23. mars 2020
Norsk skognæring hardt rammet av pandemien
26. mars 2020

Skisse til tiltakspakke skogbruk

Situasjonsbeskrivelse

 

Skogbruket opplever som de aller fleste næringer, stor usikkerhet og situasjonsbeskrivelsen endres drastisk fra dag til dag. De første sagbruksvirksomheter har nå varslet om redusert innkjøring og nedstenging av produksjon. Bolig- og forretningsbyggmarkedet har falt dramatisk de siste dagene og dette forplanter seg raskt bakover i verdikjeden. Markedet for treforedlingsprodukter som etterspør massevirke, er foreløpig stabil, men usikker.

 

Overordnet sett er det viktigste nå at alle også innen skog- og trenæringen bidrar i den nasjonale dugnaden for å redusere konsekvensene av Korona-pandemien. Vi må holde hjulene i gang. Dette er nødvendig for at Norge skal ha økonomisk handlingsrom til å håndtere utfordringene i de næringene der alt har stoppet opp. Skog- og verdikjeden tre har et stort antall selvstendig næringsdrivende knyttet til hogst og tømmertransport. Disse bedriftene har begrenset evne til å bære de løpende økonomiske forpliktelsene dersom oppdragene uteblir. De underliggende driverne for verdikjeden skog er på sikt meget gode. Det er nå viktig å sikre de mest utsatte bedriftene slik at det er en komplett verdikjede som kommer seg gjennom denne krevende situasjonen vi er oppe i.

 

Tiltakspakken som foreslås av skogbruket har følgende hovedformål:

 

  • Sikre utplanting av 25 millioner planter i vår.
  • Skape oppdragsvolum for entreprenørene på tross av redusert etterspørsel etter råvarer fra industrien.
  • Holde råvarestrømmen i gang.
  • Styrke industriens evne til å bygge tømmerlager slik at effekten av sviktende etterspørsel dempes og at det legges grunnlag for operativ drift oppstrøms i verdikjeden.
  • Redusere risiko for kvalitetstap på veikantlager av virke samt redusere risiko for barkbilleangrep.

 

Les hele saken her: 

Tiltakspakke skogbruk