Gjødsling av skog med klimatilskudd
8. januar 2021
Lite skogskader i året som gikk
11. januar 2021

Skogbruk, – en viktig brikke i Regjeringens klimaplan!

Sveinung Rotevatn (V) Foto: Martin Lerberg Fossum/KLD

Regjeringen ønsker å legge til rette for økt bruk av skogen i klimakampen framover. Det er gode nyheter for skogbruket.

 

Det pekes i planen på spesifikke tiltak som blant annet: 

 

  • Tiltak for å styrke skogproduksjon, blant annet gjennom ungskogpleie.
  • Mål om å redusere nedbyggingen av skogarealer.
  • Det skal legges til rette for skogplanting på gjengroingsarealer.
  • En videreføre av satsingen på biodrivstoff, nærmere bestemt ved at innblandingskravet økes over tid slik at volumet opprettholdes.

 

«Norsk landbruk skal produsere det forbrukarane etterspør på ein klimasmart måte. Eit levande jordbruk i heile landet og eit aktivt skogbruk er naturlege og heilt sentrale delar av det grøne skiftet og framtidas grøne næringsliv», sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

 

Skog som veks tek opp CO2

Skogen har ei heilt sentral rolle for å løyse klimaproblema vi står overfor. Skog i vekst bidreg med eit høgt CO2-opptak.

– Skogen er naturens eige mekanisme for karbonfangst og -lagring. Regjeringa legg fram forslag til ei rekke tiltak som kan bidra til å auke CO2-opptaket i skog, og som tek vare på karbonlagera i skog og andre grøne areal. Dette er viktig for å nå klimamåla for 2030, men i enda større grad for å nå våre langsiktige klimamål, seier landbruks- og matminister Bollestad (KrF).

Frå skogen kan vi få råstoff og fornybar energi som gir reduserte utslepp i andre sektorar. Levande tre, skogsjord og andre areal lagrar store mengder karbon. For å nå klimamåla er det nødvendig å oppretthalde eller auke desse karbonlagra.

 

Hele planen kan du lese her