Rotevatn og KLD vil ikke ta ut mer enn to ulveflokker innenfor ulvesonen.
22. desember 2020
KLP går inn på eiersiden i Moelven Industrier
23. desember 2020

Skogeierorganisasjonene overtar ansvaret for Skogtiltaksfondet

Skogtiltaksfondet er finansiert gjennom en årlig FoU-avgift som belastes hver virkesleverandør med 1 kr/m3 solgt virke. Skogtiltaksfondet bidrar årlig med 12 – 14 mill. kr. til finansiering av forsknings- og utviklingsoppgaver til nytte for skogbruket. Fram til og med 31. desember 2020 har innkreving av FoU-avgiften vært gjort med hjemmel i forskrift (Forskrift til fremme av fellestiltak i skogbruket).

 

Endring fra 01.01.2021

For å sikre skognæringens styring av innkrevede midler og sikre at midlene anses som privat forskningsfinansiering, er forskriften 21. desember 2020 besluttet opphevet, og ansvaret for videreføring overført til skognæringen. Norges Skogeierforbund og NORSKOG har i dag (23.12.20), etablert Stiftelsen Skogtiltaksfondet., som vil videreføre arbeidet med finansiering av FoU-oppgaver. Plikten til å innbetale FoU-avgift består uendret, men hjemmelen for innkreving er overført fra forskrift til Norsk PEFC skogstandard for bærekraftig skogbruk. Endringen trer i kraft fra 1. januar 2021.