Tilskuddsmidler over LUF (Landbrukets utviklingsfond)
18. november 2022
Kurs for regnskapsførere om problemstillinger rundt stormskader
24. november 2022

Skogrestaurering i Etiopia (fase 1)

4 år gammel Silkeeik-plantasje ved Rib Dam, Sør-Gondar sonen, Amhara, Etiopia.

4 år gammel Silkeeik-plantasje ved Rib Dam, Sør-Gondar sonen, Amhara, Etiopia.

NORSKOG er ledende partner i NFG og utfører alle oppgaver knyttet til administrasjon og ledelse, samt regnskap for prosjektet. De andre eierne av NFG; NIBIO, Skogkurs og Det norske Skogselskap, har hatt deloppgaver knyttet til faglige oppgaver. Fra NORSKOG er Terje Hoel og Øystein Aasaaren prosjektansvarlige.

 

Den første fasen i programmet, 2017 til 2022, er nå gjennomført og NORSKOG har gjennom NFG også vært sterkt delaktige i å få til en avtale med ambassaden om en fase 2, frem til april 2025. Totalt er prosjektet bevilget 81 millioner kroner.

 

FLR-prosjektet, både fase 1 og 2, har som mål om å gjenopprette svært forringede skoglandskap i høyereliggende områder i nordvestlige Etiopia, til produktive jordbruks- og skoglandskap. Prosjektet tar i bruk en landskapstilnærming til skogrestaurering, som vil se på områdene fra et multifunksjonelt perspektiv, og kombinere naturressursforvaltning med miljømessige og sosioøkonomiske tiltak.

 

FLR programmet fase 1

Fase 1 av prosjektet har hatt 5 arbeidspakker, dvs. 1) landskapsplanlegging og etablering av områder med begrenset aktivitet i samarbeid med lokale aktører, 2) styrke skogplanteskoler og produksjon av trær med høy kvalitet, 3) skogrestaurering på landsbynivå, 4) planting av vedskog/plantasjer og 5) kurs og kapasitetsbygging. Fase 1 ble ferdigstilt som planlagt våren 2022.

 

De viktigste resultatene for programmet er særlig knyttet til utvikling av ulike arealbruksplaner som omfatter 245 000 hektar, hvorav 166 646 hektar er planer som identifiserer arealer egnet for restaurering. Sistnevnte områder har potensiale som områder for «frivillig avståelse» og er områder som har hatt et svært sterkt beitepress og der den opprinnelige vegetasjon er satt sterkt tilbake. Det er på 137 184 hektar av disse arealene signert 1035 avtale. Hele 81 693 personer har signert avtaler om redusert beitebruk i områdene. Intensjonen med restriksjonene er at vegetasjonen på sikt kommer tilbake og at landskapet blir restaurert.

 

En annen hovedkomponent i prosjektet har vært å etablere 8 «Grønne Landsbyer » som modell-landsbyer. I tilknytning til disse landsbyene er det blant annet etablert 51 demonstrasjonsområder for ulike landbruksproduksjoner, bygd/restaurert 8 kurssenter for landbruk og 8 lokaler for videreforedling av landbruksprodukter og gitt andre intensiver for bønder. Intensjonen er å styrke landbruksproduksjonen i/nær landsbyene slik at trykket på å bruke skogarealene blir redusert.

 

Programmet har ellers etablert støttefunksjoner gjennom å styrke 9 lokale planteskoler og styrket laboratorier for vegetativ formering av forbedret plantemateriale. Til sammen er det produsert og distribuert ca. 4,2 mill skogplanter og tilplantet 1151 hektar energiskog. En rekke ulike treslag er benyttet, også foredlede frukttrær. Det er ellers utviklet materiell for 33 kursserier og utført kurs for 288 utviklingsagenter, 50 øvingslærere, 7 738 bønder og 8 668 skolebarn.

 

Mer informasjon om fase 2 kommer.