Store feil funnet i italiensk studie: Det er mindre hogst i Norden enn tidligere antatt
25. februar 2022
NORSKOG-webinar: Skog som investeringsobjekt
7. mars 2022

Søk på tilskudd til miljøtiltak i skog

Det kan gis inntil 70 % tilskudd av medgåtte kostnader til enkelte tiltak.

 

Rundt 6 millioner kroner skal fordeles til grunneiere som ønsker å gjennomføre miljøtiltak i skog. Midlene er overført fra 2022.

 

Det er bare grunneier som kan søke på midlene. Du kan søke om tilskudd både digitalt og over brev. Digitalt gjøres dette fra egen skogfondskonto i «skogfond på nett», via Altinn. Dersom du ikke har mulighet til å søke digtalt kan du bruke følgende skjema, og søke via brev eller e-post.

 

Søknadsfrist for ordningen er 1. oktober.

 

Les mer om søknadsprosessen her.

 

Det kan gis tilskudd til:

  • Dekning av merkostnad eller tap knyttet til skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier i nøkkelbiotoper.
  • Friluftslivstiltak og ivaretakelse og synliggjøring av kulturminner.
  • Fjerning av frøformerte utenlandske treslag utenfor produksjonsbestand av slike.

Det kan gis inntil 70 % tilskudd av medgåtte kostnader til disse tiltakene.

  • Dekning av tap for skogeiere som tar vare på nøkkelbiotoper i et større omfang enn det som forventes av næringa.

Det kan gis inntil 30 % tilskudd, fratrukket en arealavhengig egenandel til dette tiltaket.

  • Dekning av merkostnader for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder».

 

Flere tilskudd:

Skogeiere kan også søke på tilskudd til klimatiltak i skog, og opprydding av vindfall. 

  • Informasjon om tilskudd til klimatiltak finner du her.
  • Informasjon om tilskudd til opprydding av vindfall finner du her.