Statsbudsjettet 2021: Regjeringen satser på å få mer gods over fra vei til bane
8. oktober 2020
Statsbudsjettet 2021: Regjeringen vil senke formueskatten ved å øke rabatten på verdien av arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent
8. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: Klimatiltak i skogbruk, og styrking av Landbruksdirektoratets budsjett

 

Regjeringen foreslår 35 millioner kroner til klimatiltak i skog med hovedvekt på skoggjødsling og skogplanting. Dette er en økning på 4,5 millioner kroner. Dette oppfatter NORSKOG som en målrettet satsing på å bygge opp det norske karbonlageret i skog gjennom skogstreforedling, gjødsling og tettere planting.

 

Regjeringen øker den samlede bevilgningen til forskning og utvikling i Norge. Et godt tiltak for å utvikle fremtidens næringer i fastlands Norge. Trenden innen forskning er at det blir større og større prosjekter av lang varighet med bred internasjonal deltakelse. Dette er positivt for å løse de store spørsmålene som klimakrisen og annet, men skogbrukets behov for å løse aktuelle problem faller lett utenfor slike satsinger, derfor er det positivt at Regjeringen vil øke tilskuddet til Skogbrukets utviklingsfond fra 3,5 millioner til 5 millioner kroner. Men, NORSKOG mener at dette tilskuddet burde vært økt til 10 millioner. 

 

Stor satsing fra regjeringen på CO2 fangst og lagring, men hva med skogen?

 

Regjeringen vil bidra til å utvikle teknologi for fangst, transport og lagring av CO2 og foreslår bevilgninger på til sammen 2,7 mrd kroner knyttet til CO2 håndtering, herunder 2,3 mrd til investering i prosjektet Langskip (fangst og lagring av CO2) bl.a. ved Norcems fabrikk i Brevik.

 

Skogbruket binder CO2 hver dag og akkurat slik man tilstreber å få til i Langskip så arbeider skogbruket allerede med CO2 lagring langs en hel verdikjede fra planta settes i bakken til CO2 lagres langsiktig i trebaserte sluttprodukter. I det perspektivet synes NORSKOG det er en grell kontrast mellom 2,7 mrd til CO2 lagring innenfor OED sitt budsjett og 4,5 millioner i økning til klimatiltak i skog som skal øke karbonlagring i skogen. Nå skal det sies at regjeringen er opptatt av økt bruk av tre, men likevel.

 

Regjeringen foreslår å styrke Nysnø Klimainvesteringer med ytterligere 700 mill. kroner

 

Nysnø kan investere i bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi, noe som er interessant for industriprosjekter innen verdikjeden skog . «Gjennom statsbudsjettet vil regjeringa leggje til rette for at næringslivet kan skape grøne jobbar og ei meir berekraftig framtid. Nysnø er førebels tilført 1 725 millionar kroner, og med ytterlegare 700 millionar kroner i 2021 vil forvaltingskapitalen auke til 2 425 millionar kroner». NORSKOG mener det er viktig å få frem kapital til å investere i ny grønn teknologi og virksomheter i tilknytning til verdikjeden skog. Vi kjenner ennå ikke detaljene knyttet til mandat for bevilgning, men det er viktig for skognæringen at dette er risikokapital uten krav til avkastning på linje med venture fond.

 

Landbruksdirektoratets budsjett styrkes med 6 millioner kroner.

 

Bevilgningen skal styrke direktoratets kontor i Steinkjer hvor bl.a. de som arbeider med skog holder til. Regjeringen vil øke kunnskapen om landbrukets arealbruk og direktoratets levering av kunnskap innen dette feltet. Dette er et positivt tiltak. Kampen om arealbruk spisser seg stadig til og den er ikke alltid kunnskapsbasert. Vi ser stadig oftere at Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet samarbeider om viktige utredninger som f.eks planting av skog som klimatiltak, bruk av fremmede treslag osv. Ofte har skog sektoren og miljøsektoren ulike interesser og syn i sakene. Det er derfor positivt at Landbruksdirektoratet tilføres ekstra ressurser. Vi vet ikke hvor disse vil bli benyttet, men ønsker oss en satsing for å styrke direktoratets utredningskapasitet på skog og miljøområdet sier Arne Rørå, adm. dir i NORSKOG.