Vil Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv noen gang bli fulgt opp?
11. november 2020
Budsjettforhandlingene er i gang
15. november 2020

Stora Enso utreder muligheten for kapasitetsøkning på Skoghalls bruk

Foto: Stora Enso. Vil investere mellom 8,5-9 milliarder kroner i Skoghalls bruk.

Av Julie Bjøre Glesne, næringspolitisk rådgiver i NORSKOG.


 

Stora Enso skrev i en pressemelding i går at de planlegger å utvide og forbedre kapasiteten for produksjonen av masse og kartong på Skoghalls bruk, som ligger i Karlstad. Investeringen vil være fordelaktig for kunder over hele verden og styrke Stora Enso’s posisjon ytterligere som leverandør av fornybare emballasjematerialer av høy kvalitet.

 

 

Utvidelse

Pilotprosjektet som er satt i gang vil evaluere en mulig oppgradering og utvidelse av den eksisterende massekapasiteten fra ca. 2,4 til 5,2 millioner kubikkmeter massevirke og flis. Dette tilsvarer mer enn en dobling av virkesforbruket. I henhold til pressemeldingen vil dette realisere en ytterligere økning i konkurransedyktig kartongproduksjon. Prosjektet vil også redusere fossile karbondioksidutslipp fra produksjonen betydelig. Resultatene fra pilotprosjektet har vist at det er verdt å gå videre med prosessen.

 

 

Investering mellom 8,5 -9 milliarder kroner

Hvis alt går etter planen med godkjennelser, estimeres investeringen for økt kapasitet og oppgradering til å være mellom 8,5 -9 milliarder kroner. I henhold til pressemeldingen forventes pilotprosjektet å være ferdig innen utgangen av 2021. Produksjonen kan tidligst starte i 4. kvartal 2023.

 

 

Krever miljøtillatelse

Ifølge Hannu Kasurinen, konserndirektør i Stora Enso’s emballasjematerial divisjon, er Skoghall en av deres viktigste fabrikker for emballasjematerialer. Investeringen vil få positive effekter, både for skogsindustrikonsernet og deres kunder. Beslutningen om en mulig utvidelse av Skoghalls bruk er imidlertid avhengig av utfallet av søknaden om miljøtillatelse hos lokale myndigheter.

 

 

Kommentar fra markedssjefen i NORTØMMER

Knut Jacobsen Melum, Markedssjef i NORTØMMER mener nyheten er svært positiv, dersom prosjektet realiseres.

En produksjonsøkning som Stora Enso nå vurderer på Skoghall vil være svært viktig for norsk skogbruk ved at det vil bidra til økt etterspørsel etter massevirke fra Norge, sier Knut Jacobsen Melum, markedssjef i NORTØMMER. Det er positivt at svensk skogindustri satser på masse- og kartongsegmentene nå som det legges ned betydelig produksjonskapasitet på papir i Norden, sist med en papirmaskin ved Norske Skog Saugbrugs i Halden. De underliggende driverne for masse og kartong er svært positive og har store vekstpotensial.

Om Stora Enso gjennomfører denne investeringen, vil det være naturlig å se for seg at de legger ned ytterligere kapasitet for papirproduksjon, ved Kvarnsveden Bruk. Dette er en utvikling vi også ser hos annen svensk skogindustri, som f.eks. SCA som legger ned papirfabrikken Ortviken for å bygge om til masseproduksjon. Felles for satsingen på masse- og kartongsegmentene i Sverige og Finland er at den nye produksjonskapasiteten i hovedsak ikke vil være i drift før i 2023.

Som en følge av nedleggelsene i papirindustrien vil forbruket av massevirke i Norden samlet sett reduseres med ca. 2,5 – 3 mill. m3 fra 2021, noe som vil kunne gi begrenset avsetning for massevirke i perioden 2021-2023. Fra 2023 vil i midlertidig etterspørselen øke vesentlig som følge av en rekke nye prosjekter. Dette betyr at Stora Ensos satsing på Skoghall må basere seg på å ta markedsandeler i Sverige samt øke importen, avslutter Melum.

 

Pressemeldingen i sin helhet kan lese her.