John Are Lindstad tar over som administrerende direktør ved Skogkurs
2. november 2021
Nasjonal og internasjonal skogpolitikk på SKOGFORUM på Honne
4. november 2021

Stort engasjement rundt miljøregistreringer og vern på SKOGFORUM på Honne

Kampen om arealene

Administrerende direktør Arne Rørå var første foredragsholder og tok opp problemstillingen rundt handlingsrommet i skogbruket. – Det er en stadig økende interesse for skogbruk og skogprodukter, men handlingsrommet blir hele tiden begrenset. Hver gang et areal båndlegges, når mindre tømmer markedet – et marked som ønsker mer trevirke, forteller Rørå.

 

En annen problemstilling som ble tatt opp av Rørå, og som var gjennomgående for hele temaet, var kvaliteten av miljøregistreringer. Skogbruk må bygges på kunnskap, men det er viktig at det faglige grunnlaget for registreringene er godt.

 

Arealkampen i våre naboland

Terhi Koskela, forsker ved LUKE (Natural Resources Institute Finland) besøkte SKOGFORUM på Honne via Teams fra Finland, og kunne fortelle om verneprosjektet METSO i Finland. METSO fokuserer på permanent vern og tidsbestemt vern (vern med horisont på 10 eller 20 år), og økosystem-fokusert forvaltning av skog. To viktige prinsipp i METSO er frivillighet, og full kompensasjon for tapt inntekt. Koskela kunne fortelle at prosjektet hadde senket konfliktnivået, og stimulert til økt samarbeid.

 

Hans Djurberg, bærekrafts- og kommunikasjonssjef i SCA malte ikke et like idyllisk bilde av debatten om bruk og vern i Sverige. Han fortalte om et stort press både fra nasjonale myndigheter, EU og media. Vi har trolig den samme konflikten i vente i Norge.

 

Konfliktfylte miljøregistreringer

Bjarte Rambjør Heide, direktør i Artsdatabanken, tok temaet om miljøregisteringer videre. Heide fortalte om artsregistreringene til Artsdatabanken, og forsikret salen om kunnskapsbankens habilitet, og deres kvalitetssikring av observasjoner. Heide understrekte at Artsdatabanken ikke er tilpasset skogbruksplanlegging, og at en bør benytte seg av skjønn når en skal vurdere observasjonene som er registrert, blant annet med tanke på registreringsdato. Heide kunne fortelle om et samarbeid med skognæringen som bidrog til stadig utvikling av Artsdatabanken, og oppfordret til dialog, både for å rette opp i enkeltfeil, og for å videreutvikle systemet.

 

Jan Erik Ørnelund Nilsen, seniorrådgiver hos Landbruksdirektoratet, tok opp ulike utfordringer knyttet til kartlegging av miljøverdier. Feltregistreringer blir ulike selv med samme metodikk, men det er særlig når instrukser og opplæring er ulike, at registreringene blir signifikant forskjellige. – Dette svekker tillitten og kan bidra til feil forvaltningsbeslutninger, forteller Nilsen.

 

Han tar blant annet opp et eksempel fra Eiker, hvor to ulike registreringer kom til vilt forskjellige resultat, og overvurderer omfanget av sårbar natur. Les mer om tilfellet her. Forskjellene var dramatiske, og konsekvensene for skogbruk ville vært tilsvarende. Nilsen oppfordret til å gjøre flere lignende undersøkelser, for å kontrollere gamle registreringer. Han understrekte likevel at dette var et eksempel, og at det ikke var sikkert at det var en trend, eller et spesielt tilfelle.

 

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet stilte også spørsmål ved kvaliteten av miljøregistreringer, men rettet heller fokuset på MiS-figurene, og han kritiserte skogbruket for å overse mange MiS-figurer i registreringsarbeidet sitt.

 

Livlig diskusjon, og god stemning

Diskusjonen i etterkant gikk livlig for seg, og det var tydelig at dette var et tema som engasjerte. Når det er to år siden sist vi samlet oss på Honne, er kanskje ikke det så merkelig. Det var like fult god stemning. – Om vi begge hadde hatt samme mening, ville en vært overflødig, ble kommentert flere ganger i løpet av dagen.

 

Presentasjoner