Sverige bygger verdens høyeste trehus
26. juni 2019
Skognæringen slår tilbake: Industrien trenger tømmer hele året
27. juni 2019

Svar fra Bollestad på hugst i hekketiden

Spørsmål

Une Bastholm (MDG):

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at skogbruksnæringen hugger mest skog i juni. På denne tiden er skogen full av egg og fugleunger. Norsk ornitologisk forening anslår at ca. 80 000 hekkinger ødelegges pr år. Selv om en relativt liten del av skogarealet berøres i året kan hogsten allikevel være svært skadelig for en fuglebestand hvis inngrepet skjer i områder med høy tetthet av hekkinger. 
Vil statsråden gå i dialog med næringen og vurdere nye tiltak som kan redusere negative virkninger av hogst i hekketiden?

Olaug V. Bollestad (KrF)

Svar

Olaug V. Bollestad: I spørsmålet fra Bastholm vises det til statistikk fra Landbruksdirektoratet. Denne statistikken er basert på tidspunkt for innmåling av tømmer og ikke hogststidspunkt. Ifølge Landbruksdirektoratet hogges det desidert mest i vintermånedene, og hogstnivået er betydelig lavere i månedene mai, juni og juli. Innmålingen og transporten av tømmer fram til industrien foregår normalt flere uker etter hogsten. Innmålingen i juni blir ofte ekstra stor fordi veiene er åpnet igjen etter telerestriksjoner i vårløsningen. I tillegg har næringa fokus på å få tømmeret ut av skogen før sommeren for å redusere risiko for oppformering av granbarkbiller, noe som også bidrar til en topp i innmålt tømmer i juni.

 

Landbruks- og miljømyndighetene har, både i fellesskap og hver for seg, utviklet lov- og forskriftsverk med rammer og retningslinjer som skal sikre at viktige natur- og miljøverdier ivaretas under skogsdrift. Skogbruksloven stiller krav om oversikt over miljøverdier på eiendommen og om at det tas hensyn til slike verdier. 

 

Dette er også nedfelt i forskrifter under skogbruksloven. Naturmangfoldloven har bestemmelser om hensyn til arter og deres leveområder, og stiller krav til å opptre aktsomt for å unngå skade på naturmangfold.

 

Skogbrukets organisasjoner og næringsutøvere har i tillegg systemer og rutiner for å sikre miljøhensyn under skjøtsel og uttak av den fornybare ressursen trevirke. Dette er nå samlet i Norsk PEFC Skogstandard, som gir en rekke retningslinjer for gjennomføring av dagens skogsdrift innenfor en sertifikatordning som er nødvendig for å kunne selge tømmer og hente inntekter fra skogen. 

 

Norsk PEFC Skogstandard har spesifikke bestemmelser om konkrete hensyn, spesielt i hekketida, til flere hensynskrevende fuglearter. I hekketida skal det blant annet ikke være forstyrrende skogsdrift nærmere enn 50 til 400 meter fra hekkeplassen for ulike rovfugler og ugler. Videre har PEFC nylig konkretisert skogstandarden med vekt på å unngå skogsdrift i perioden mai, juni og juli i skog av spesiell betydning for fuglelivet, som eldre sjiktet lauvtredominert skog. 

 

Skog er et fornybart råstoff som gir grunnlag for foredlingsindustri og lokal verdiskaping. For at denne verdikjeden skal være konkurransedyktig er den avhengig av kontinuerlig og effektiv tilgang på tømmer. Det er likevel avgjørende at skognæringa samtidig påser at skogsdrift skjer i tråd med gjeldende regler og retningslinjer. 

 

Skogen er også leveområde for mange fuglearter i Norge. Mitt inntrykk er at de norske skogeierne og deres organisasjoner viser ansvar og arbeider kunnskapsbasert. Jeg har god og løpende kontakt med skognæringa, også når det gjelder miljøhensyn. Jeg ser ikke behov for særlig kontakt med skognæringa angående dette temaet nå.