Dette må du vite om skrantesjuke når du skal jakte
15. september 2020
Skognæringen og Statsråden diskuterte FoU
16. september 2020

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2020

Ordningen forvaltes av kommunene, og det er to søknadsfrister, 1. august og 1. november.

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog , herunder

 

  • dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier
  • delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften
  • dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder»

 

Retningslinjene og prioritering av tilskudd utarbeides av kommunene i dialog med Fylkesmannen og de lokale næringsorganisasjonene i skogbruket. Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune for mer informasjon om hvilke tiltak som er prioritert, vilkår og tilskuddssatser.

 

Det skal søkes på egne søknadsskjema og enkelte kommuner opererer med søknadsfrist.

 

Les mer på Landbruksdirektoratets sider her.