Bedre betingelser for suppleringsplanting i 2019
21. februar 2019
Regjeringen har besluttet en referansebane for skog i klimaavtalen med EU som gir rom for økt hogst.
22. februar 2019

Tilskudd til suppleringsplanting og tettere planting 2019

Landbruksdirektoratet bevilger et generelt tilskudd på 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019.

Landbruksdirektoratet bevilger et generelt tilskudd på 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019. Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene.

 

Det er et godt klimatiltak å holde skogarealene i hevd gjennom aktiv og intensiv skogskjøtsel. Det er derfor viktig å etablere ny skogbestand etter hogst ved å plante med tilstrekkelig tetthet. Av ulike årsaker kan vi få avgang av planter etter at de er satt ut. Det kan skyldes ugunstige værforhold eller skadegjørere som mus og snutebiller. Dersom avgangen blir for stor er det behov for å supplere inn nye planter og erstatte avgangen. Tørkesommeren i 2018 kan ha forsterket behovet for suppleringsplanting.
Skogeiere kan i 2019 søke om 50 prosent tilskudd til kostnaden ved supplering. Pengene gis fra nasjonal ramme til tettere planting som klimatiltak. Tidligere var tilskuddet begrenset til 50 planter pr dekar. Betingelsen er fortsatt at antall planter pr dekar etter supplering tilfredsstiller et minimumskrav til plantetetthet.

 

Les mer om suppleringsplanting og hvordan man søker om tilskuddet her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting

Krav til minimum plantetetthet etter supplering (gjelder alle treslag):