Ulverettssak: Kampen om Stortingets egentlige, sanne, ekte vilje
17. januar 2022
Bruk av skogfond som skadeforebyggende tiltak mm for å dekke underskudd ved utdrift av vindfall
19. januar 2022

Tilskuddsatsen for gjødsling økes til 50 %

Kompenserer for økte kostnader

Tilskuddssatsene for 2022 er satt, og Landbruksdirektoratet har bestemt seg for å øke tilskuddet til gjødsling av skog. Tilskuddssatsen for gjødsling er nå 50 %.  Tilskuddssatsene for tettere planting og suppleringsplanting er uendret, og ligger på hhv. 60 og 30 %.

 

– Vi er glade for at tilskuddssatsen økes, sier Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG. –Gjødsling er et svært effektivt tiltak for å øke veksten  og dermed CO2-bindingenm. Gjødsling ble i Klimakur 2030 utpekt som en av de mest kostnadseffektive tiltakene for å bedre klimaet. 

 

Prisene for gjødsel har økt betraktelig i det siste, og kombinert med en lavere tilskuddssats ble det fort dyrere for skogeiere å gjødsle. Men med den økte tilskuddssatsen vil kostnadene for skogeier være på omtrent samme nivå som før.

 

Bra for klimaet

Regjeringen har uttrykt at de vil satse på skog som et klimatiltak, og gjødsling av skog er blant de mest effektive og samfunnsøkonomiske tiltakene Norge kan gjennomføre. Klimakur anerkjenner nitrogengjødsling som et av de tiltakene som gir størst effekt tidligst.

 

Tilskuddsordningen ble innført i 2016, og har vist seg å være en suksesshistorie for skogbruket. Før tilskuddsordningen for klimatiltaket kom til, ble mellom 5 000 – 10 0000 dekar gjødslet årlig. Siden 2016 har snittet ligget på 62 000 dekar.  – Dette viser at en tilskuddsordning er nødvendig for å utnytte karbonbindingspotensialet som er i norske skoger.

 

Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og NIBIO undersøkte nylig effekten at gjøslingsordningen, og kom frem til at tilskuddsordningen har økt karbonbindingen i norske skoger, uten å gå på bekostning av miløet. – En kan altså forvente et samlet meropptak på ca. 2,6 tonn CO2-ekvivalenter per dekar om en gjødsler et bestand 10 år før det er hogstmodent. Med dagens aktivitetsnivå vil en kunne få et anslått årlig økt opptak på ca. 160 000 tonn CO2, står det i rapporten.

 

Husk søknadsfrist

Tilskuddsatsene er fastsatt på grunnlag av tildelingen og forventet aktivitet. Dersom søknadsmengden blir større en tildelingen, kan satsene bli redusert. Det vil i tilfelle mest sannsynlig kunne skje i siste søknadsomgang. For seint innkomne søknader vil ikke bli tildelt tilskudd. Det er derfor viktig å søke om tilskudd tidlig, særlig om tilskudd for tettere planting og suppleringsplanting.

 

Tilskuddsatsene for 2022:

  • Gjødsling av skog: 50 %
  • Tettere planting ved nyplanting: 60 %
  • Suppleringsplanting: 30 %

 

Søknadsomganger og -frister:

  • Gjødsling av skog: 15. september
  • Tettere planting ved nyplanting: 1. september og 25. november
  • Suppleringsplanting: 1. september og 25. november

 

Forvaltning, forutsetninger og vilkår for ordningen:

  • Ordningen forvaltes av kommunene i tråd med reglene i NMSK-forskriften.
  • Faglige råd, forutsetninger og vilkår for tilskuddet er ikke endret fra tidligere år.