NORSKOG på høring: Alle arealer har en verdi
22. oktober 2019
Omfattande virkesimport från Norge
23. oktober 2019

Tømmertransport tema i Stortingets transportkomite

Foto: Eirik Lingaas Marthinsen Eagle Productions

NOTAT fra NORSKOG til transport- og kommunikasjonskomitéen, Statsbudsjettet 2020.

 

SKOGBRUK – en strategisk næring for Norge!

Råvareleddets rolle i utviklingen av verdikjeden skog og tre er og blir å sikre en jevn og tilstrekkelig strøm av råstoff.

Regjeringens satsing på samferdsel er av stor betydning for skogbruket som håndterer store volumer og der transportkostnader er avgjørende for aktiviteten. Effektivt samspill mellom ulike transportbærere som veg, bane og båt er og blir stadig viktigere.

 

Vei

I NTP ligger det inne midler til flaskehalser i skogbruket (bruprogrammet), 300 mill fordelt over 6 år. Egne midler til å utbedre flaskehalser er nødvendig slik at vi kan utnytte de andre delene av veinettet som faktisk er bra.  Vi hadde imidlertid forventet at denne potten hadde vært adskillig høyere enn 25,8 millioner ut fra signalene som ble gitt i NTP og siden det i 2019 også kun var 25 mill.

Forslag om en tilskuddsordning på 100 millioner kroner til fylkesveier som er viktige for næringstransporten, er positivt for å håndtere et stadig økende vedlikeholdsetterslep på fylkesveger. 100 millioner er en god start, selv om det vil kreve mye mer å fjerne forfallet. Det er imidlertid viktig å understreke at denne bevilgningen ikke må gå på bekostning av andre tiltak som ligger inne i gjeldene NTP.

 

Jernbane

Det ligger inne planleggingsmidler til flere krysningsspor med stor betydning for tømmertransporten på bane, – dette er vi svært tilfreds med, forutsatt at det bevilges penger til bygging i 2021.

 

Hedmark og Oppland er de to største skogfylkene. Norsenga på Kongsvinger, som er Norges største tømmerterminal volummessig, men liten i areal, er sprengt. Terminalen fungerer optimalt med volum opp til 350.000 m3, – i dag går det ca. 740.000 m3 der.  Dette skaper store utfordringer og økte kostnader. Dette gjelder både virke som skal til Sverige, men ikke minst det som skal til Norske Skog og Borregaard i Halden. Ønsket kapasitet er 1.000.000 m3.

 

 

 

Norsenga spiller en viktigere rolle enn de øvrige terminalene, og har en nøkkelfunksjon for godsflyten i det samlede jernbanenettet. Derfor må det gjøres noe raskt her for at de andre tiltakene skal få ønsket effekt.  

Det er samtidig viktig å prioritere planleggingsmidler til tilsving i Kongsvinger, fra Solørbanen mot Sverige, som er en nøkkel for å utløse nytteeffektene for både skognæringen og industrien på Helgeland. Tilsvinger som den i Kongsvinger og Elverum underbygger kjernen i Jernbanedirektoratets godsstrategi om å ta hele nettverket i bruk.

Det skal i disse dager legges fram en rapport fra Jernbanedirektoratet om godstiltakene i og rundt Kongsvinger. Vi forventer da at Jernbanedirektoratet blir tilført planleggingsmidler slik at anbefalte tiltak kan følges opp umiddelbart. Det er her man finner skognæringens virkelige transportpropp.

 

I tillegg vil en ny terminal på Hauerseter bidra til å få mer tømmer fra vei til bane, da det i dette området kjøres mye på lastebil rett fra skogen til industrien.

Å ruste opp og legge til rette for jernbanetransport av tømmer er bra både for klima, trafikksikkerhet og muligheten for å drive lønnsomt i alle ledd av verdikjeden. Det er også viktig å huske at selv om vi nå er avhengig av å eksportere noe virke ut av landet, så kan den samme jernbanestrekningen brukes til import senere.

 

Kai

Det samme gjelder for kaier. Her er det ikke snakk om transportere mest mulig ut av landet, men like gjerne til f.eks. Norske Skog Skogn og annen norsk industri som ligger ved kai og som får mye av virket sjøveien. For kystskogbruket, der mye av skogen nå er på vei inn i hogstmoden alder, er tilgang til kai helt avgjørende.  

 

Et skarpere fokus på godstransporten langs vei, jernbane og sjø er helt avgjørende for verdikjeden, enten det dreier seg om råvare eller ferdige produkter. Verdikjeden må ha rammebetingelser som samlet kan måles med de land vi konkurrerer med.