Skogeiersamvirket og bygging av ny skogindustri
9. mars 2015
Kaupanger tømmerkai åpnet av Listhaug
23. mars 2015

Nytt vedrørende ligning av skogsveglag

Svaret fra Skatteetaten er som følger:

«Innledningsvis er det viktig for oss å presisere at det ikke foreligger et generelt fritak for skatteplikt for alle skogsveglag. Nedenfor følger noen veiledende retningslinjer for årets ligning.

Dersom skogsveglaget ikke tidligere har bedt skattekontoret om å vurdere om de er skattepliktig, må de sende inn årsregnskap og årsberetning for de siste tre årene og en nærmere beskrivelse av den faktiske virksomheten. Skattekontoret har tilgang til vedtektene som er sendt inn til Brønnøysundregistrene. Dette vil da kunne erstatte en førstegangsinnlevering av selvangivelsen for inntekståret 2014.
Dersom skogsveglaget tidligere har bedt skattekontoret om å vurdere om de er skattepliktige, og skattekontoret har konkludert med skatteplikt, må de sende inn selvangivelse for 2014.
Mener skogveglaget at det ikke er skattepliktig, må de i vedlegg til selvangivelsen gi en nærmere begrunnelse for hvorfor de ikke skal anses for å være skattepliktig. Eventuelt kan de sende inn klage på ligningen for 2014 etter at den er lagt ut.

Skattepliktvurderingen innebærer en individuell vurdering der et sett av momenter, herunder løpende overskuddsutdeling og fordeling av overskudd ved oppløsning, vektlegges.

Vurderingen er forankret i skatteloven § 2-32. Ordningen beskrevet over innebærer således ikke noe generelt unntak fra skatteplikt for skogsveglag. Imidlertid ønsker vi med løsningen som er skissert å legge til rette for at skogsveglag som klart ikke anses som skattepliktige, slipper å utarbeide ligningspapirer.

Vi tar sikte på å ha en uttalelse om tematikken klar på denne siden av sommeren.»

Se også:
http://skoginfo.no/artikkel.cfm?id=3103