Naturbruksalliansen sender brev til Klima- og miljødepartementet hvor de støtter rovviltnemdenes vedtak om å ta ut 5 ulveflokker.
4. november 2020
Norsk skog privatiseres ikke
9. november 2020

Trenger vi en «eierskapsmelding» for skogbruket?

Med utgangspunkt i salget av flere aksjeselskap som eier skog i Namdalen har de fremmet dette forslaget:

 

1. Stortinget ber regjeringa koma attende med forslag til innstrammingar i konsesjonsloven og anna lovverk med eit mål om å styrka det lokale norske eigarskapet til skog og grunn i Noreg.

2. Stortinget ber regjeringa koma attende med forslag til, ei lovendring som inneber at også sal av aksjeselskap som eig konsesjonspliktig areal, krev konsesjon.

 

Du kan lese hele forslaget her

 

NORSKOG er ikke enig i forslaget slik det ligger, men vil heller ha en bredere  og mer helhetlig gjennomgang.

 

Selskapene som kjøpte Norske Skogs eiendommer i Trøndelag, fikk konsesjon etter at konsesjonsplikten for omsetning av aksjer var opphevet. Det at senere omsetning av aksjene ville kunne skje uten konsesjonsplikt, var derfor kjent for kommuner og Staten på dette tidspunktet. NORSKOG kan derfor ikke se at salget av aksjer Namdal Bruk m.fl. i seg selv bør utløse en debatt om en lovendring.

 

Siden den første rendyrkede konsesjonsloven av 1909, har lovverket vært justert, endret og tilpasset en mengde ganger. Som en følge av dette inneholder loven (og praksisen) en rekke ulogiske konstruksjoner og til dels uhensiktsmessige løsninger. Det kan derfor være at tiden nå er inne for å foreta en samlet gjennomgang av konsesjonsloven og tilgrensende lover for å se på hensiktsmessigheten i reguleringen. En slik «eierskapsmelding» over norske arealressurser, kan muligvis være en god ide.

 

 

På denne bakgrunn ber vi om at Stortinget avviser representantforslaget om å innføre nok en fragmentarisk endring av konsesjonsloven når det gjelder aksjer. Det å bestille en «eierskapsmelding» eller tilsvarende over konsesjonslovens virkninger, kan derimot synes som en bedre ide.

 

 

Du kan lese hele NORSKOGs innspill her:Innspill fra NORSKOG