Jegerne frustrerte over stans i ulvejakta
2. desember 2019
Ny markedsdirektør i Moelven Timber
2. desember 2019

Vellykket villsvinseminar: Presentasjoner og foredrag

Tirsdag 26. november arrangerte NORSKOG sammen med Norges Bondelag, Glommen Mjøsen Skog og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold et villsvinseminar i Askim kulturhus. Villsvinseminaret ble arrangert i forbindelse med prosjektet «Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge» og var rettet mot grunneiere og offentlig forvaltning.

Villsvinbestanden i Danmark er nå på under 5 individer.

Tekst av Ola Aamodt

 

Tirsdag 26. november arrangerte NORSKOG sammen med Norges Bondelag, Glommen Mjøsen Skog og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold et villsvinseminar i Askim kulturhus. Villsvinseminaret ble arrangert i forbindelse med prosjektet «Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge» og var rettet mot grunneiere og offentlig forvaltning.

Fra venstre: Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, Erik Lund, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Arne Rørå, administrerende direktør i Norskog, Carl Andreas Grøntvet, Veterinærinstituttet, Ole Herman Tronerud, Mattilsynet og Gunnar Gundersen, næringspolitisk sjef Glommen Mjøsen Skog

 

Gunnar Gundersen, næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen skog var møteleder for kvelden. Han innledet møte med å spøke til de rundt 175 fremmøtte at det eneste som trakk flere mennesker til seminar var møte om ulv. Oppmøtet viser at interessen for villsvin er stor.

 

Det er afrikansk svinepest som man i stor grad frykter i forbindelse med villsvin. Afrikans svinepest er en veldig alvorlig virussykdom som rammer både tamsvin og villsvin og som nå sprer seg i høyt tempo i Europa. Sykdommen er svært smittsom. Carl Andreas Grøntvedt fra Veterinærinstituttet var første foredragsholder og orienterte forsamlingen om status for afrikansk svinepest i Europa og konsekvenser hvis afrikansk svinepest blir påvist i Norge.
 
Foredraget kan du lese her: ASP alvorlig smittsvin svinesjukdom til Grunneierbasert villsvinforvaltning 261119 CA Delbar versjon

 

Neste foredragsholder for kvelden var seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Erik Lund. Han presenterte innholdet i handlingsplanen mot villsvin. I tillegg snakket han om det pågående arbeidet med ulike endringer i jaktforskriften som vil effektivisere villsvinjakta, som bl.a. bruk av kunstig lys, hund og feller.
 
Foredraget kan du lese her: handlingsplan mot villsvin Erik Lund

 

Leder i Norge Bondelag, Lars Petter Bartnes, holdt et innlegg til forsamlingen hvor han understreket forståelse for at folk kan ha ulikt syn på villsvinet. Med tanke på trusselbilde rundt afrikansk svinepest så anmodet han forsamlingen om å tenke på samfunnsansvaret vi som grunneiere har til å gjøre det vi kan for å hindre utbrudd og spredning av afrikansk svinepest i Norge. Administrerende direktør i NORSKOG, Arne Rørå, fulgte opp som neste foredragsholder og anmodet grunneier til å gå aktivt inn i forvaltningen av villsvinet. Han understreket trusselbilde ved afrikansk svinepest som kan ha store konsekvenser for bl.a. skogbruket. Handlingsplan mot villsvin legger opp til at Mattilsynet ved et utbrudd vil regulere all aktivitet i utbruddsområdet, inkludert skogsdrift og menneskelig ferdsel. Rørå understreket at dette vil ha enorme konsekvenser for vår virksomhet i områder med villsvin.

 

Finn Erlend Ødegård, styringsgruppeleder for prosjektet «Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge» orienterte forsamlingen om hva prosjektet skal utrette og hvordan prosjektet skal arbeide fremover. Prosjektet har en bred forankring av grunneierorganisasjoner i områder hvor vi har villsvin i dag.
 
Foredraget kan du lese her: Villsvinprosjektet-26Nov2019-Askim-FEO

 

Åsmund Fjeldbakk hos Fylkesammen i Oslo og Viken snakket om lokale og regionale utfordringer knyttet til villsvinet. I tillegg hadde han blitt utfordret på hva som vil være suksesskriterier for at prosjektet «Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge» skal lykkes.
 
Foredraget kan du lese her: Askim 26.11.2019 fjellbakk

 

Siste foredragsholder for kvelden var Leder i Aremark Bondelag, Per Ola Haartveit. Han hadde blitt utfordret på å snakke om grunneierorganisering i praksis. I Aremark har grunneierne allerede begynt å organisere seg for å skyte villsvin. Haartveit snakket om erfaringer fra det lokale arbeidet med å organisere grunneiere.
 
Foredraget kan du lese her: Villsvin Aremark Bondelag

 

Mer fra villsvinseminaret på Østfold Bondlag sine nettsider: https://www.bondelaget.no/ostfold/nyheter/enighet-om-minst-mulig-villsvin