Planlegger vi oss ut av et problem – eller inn i en myriade av regler og intensjoner?
2. mars 2021
Flere oppkjøp vil følge – formuesskatten gir utlendinger et fortrinn
8. mars 2021

Verden trenger grønne nordiske løsninger

Ylva Berg, CEO Business Sweden
Nina Kopola, CEO Business Finland
Håkon Haugli, administrerende direktør Innovasjon Norge
 

SYNSPUNKT.

Pandemien har endret den geopolitiske situasjonen og vi ser fremvekst av økt proteksjonisme og blokkdannelser. Det gir næringslivet i små land i kanten av Europa noen ekstra utfordringer. Samtidig har pandemien synliggjort vår gjensidige avhengighet – også i arbeidet med møte verdens store klima- og miljøutfordringer. Det har bragt oss nærmere sammen i Norden, hvor vi deler forståelsen av utfordringene, store ambisjoner og et næringsliv som allerede bidrar aktivt med løsninger verden trenger.

 

Norden som utgangspunkt

 

Hver for oss er vi små, men sammen er Norden verdens tiende største økonomi. Vi er alle blant de mest innovative landene i verden. Vi er hverandres største handelspartnere, og mange bedrifter er nordiske eller globale med Norden som utgangspunkt. I mange av de store markedene kan det være vanskelig for folk å holde finsk, svensk og norsk fra hverandre, mens det “nordiske” er kjent, forbindes med kvalitet og er en felles merkevare. Landene har ulike styrker og svakheter. Det er gjennom å finne områder der vi kan komplettere hverandre vi kan gjøre hverandre bedre.

 

Vilje til nordisk innovasjons- og eksportsamarbeid

 

Det har alltid vært sterk vilje til samarbeid blant de nordiske landene. Nå må viljen omsettes til handling, var budskapet fra de nordiske nærings- og handelsministrene på et webinar om økt nordisk eksport i regi av det finsk-svenske handelskammeret i oktober i 2020. Vi må posisjonere den nordiske merkevarens fortrinn og markedsføre den bedre.  Innovasjon og eksport henger nøye sammen. Vi kan bare eksportere det vi har, og det gir liten mening å drive næringsutvikling og innovasjon dersom det ikke dekker reelle, internasjonale behov. Å lykkes med grønn eksport handler om å omsette utenlandske behov til utvikling av verdensledende innovasjonsøkosystemer hjemme. Og om å ta løsningene effektivt ut i verden. Innovasjonen og eksport begynner hjemme. I Norden.

 

Den nordiske innovasjonsmodellen

 

Selv om det er enkelte forskjeller mellom de nordiske landene, har vi en rekke fellesnevnere. Alle landene er tillitsbaserte samfunn med relativt jevn inntektsfordeling og gode velferdsordninger. Historien har vist at dette gir gode forutsetninger for innovasjon. De verdiene våre velferdssamfunn bygger på, deler vi. Ambisjonene om et bærekraftig og utadvendt næringsliv, også.

 

Komplementær styrke

 

Med ulike næringsstrukturer, og komplementære styrker kan vi bygge “superklynger” og mer helhetlige verdikjeder sammen. Om vi retter innsatsen mot noen få kompetanseområder der vi kan utfylle hverandre, er det mulig å bygge flere sterke næringsmiljøer sammen, som innen medisin, skog- og treindustrien og smarte byer. Et eksempel er Medicon Valley Alliance, som strekker seg fra Skåne i Sverige til Københavnregionen Danmark.

 

Gjør mye og vil gjøre mer

 

De nordiske landene samarbeider allerede om fem Nordic Innovation House rundt om i verden. I Silicon Valley, New York, Singapore, Hong Kong og Tokyo fungerer disse som døråpnere for nordiske entreprenører til internasjonale økosystemer og som arenaer for å skape koplinger mellom kunder, investorer og bedrifter. Vi samarbeider om en felles nordisk kunnskapsplattform, der vi sammen med våre kollegaer i de andre landenes eksportråd utreder og vurderer nye muligheter sammen.

Arbeidet med smarte byer er et eksempel på dette. Et nordisk smart city-initiativ er en del av vinter-OL i Kina i 2022, mens nordiske paviljonger er planlagt under Smart City World Expo i Barcelona høsten 2021 og ved ITS World Congress om mobilitet i Hamburg høsten 2021. Nordiske smart city-løsninger fremmes for byene i det globale C40-nettverket som har behov for bærekraftige løsninger.

De norske næringsklyngene innen skog- og trenæringen arbeider også spesielt mot mulighetene i Norden med grenseoverskridende aktører i sine klynger. Vi ser for eksempel verdiskapingsmuligheter i et felles nordisk samarbeid om utnyttelse av skogressurser. Sammen har vi tatt nordiske helseteknologibedrifter til Singapore, og i forbindelse med Covid-19-pandemien har Innovasjon Norge, Business Sweden og Business Finland i fellesskap utviklet et «market entry»-program for nordiske helseteknologiselskaper i Singapore.

 

Fra Norden til Europa

 

EUs Green Deal er en invitasjon til Norden og nordisk næringsliv om å utnytte våre komplementære styrker. Den invitasjonen ønsker vi å bidra til at næringslivet får og griper, og at den gir resultater i form av økt samarbeid og eksport. Vår oppgave er å utvikle nye innovative bedrifter, klynger og næringer. Viktige verktøy for å lykkes med dette er å samarbeide om store nye internasjonale samfunnsutfordringer og markedsmuligheter, som EUs missions. På områder som batterier og hydrogen, innen sirkulær- og bioøkonomi er vi gode hver for oss og enda bedre sammen. 

 

“Nordic Green Valley”

 

Det finnes allerede mange initiativ og lovende samarbeidsprosjekter i Norden. Mange av dem er direkte knyttet til nye markedsmuligheter innen det grønne skiftet. Et utgangspunkt er en felles forståelse av at Norden kan spille den samme rollen for grønn omstilling som Silicon Valley har spilt for digital omstilling. Men et godt utgangspunkt er kun det: Vi er innstilte på å gjøre vårt. Sammen.