Riksrevisjonen svarer ikke på spørsmålet

30. september 2012
Riksrevisjonen har vurdert hvordan Landbruks- og matdepartementets (LMD) styring sikrer bærekraftig forvaltning og legger til rette for økt avvirkning. I drøftingsdelen berøres hovedutfordringene for næringen, men de avsluttende anbefalingene synes løsrevet fra dette.

Høringssvar om EUs tømmerforordning mot ulovlig hogst

17. januar 2013
NORSKOG mener det ikke er nødvendig med omfattende nye kontrollprosedyrer for tømmeromsetning og ber om en forsvarlig implementering av nye forskrifter.

Tofte i spill – kritisk for verdikjeden

20. februar 2013
Tofte er avtaker av 25% av den årlige norske avvirkningen. Hvis ingen ny eier er på plass i juni vil virksomheten avvikles. Dette er mer kritisk for hele verdikjeden i Norge enn mange erkjenner, mener Gaute Nøkleholm. Norge har råstoff, kunnskap og kapital - et strategisk godt utgangspunkt for å snu utviklingen. Nå må konkurransevilkårene for norsk industri på dagsorden, sier han.

Trenger strakstiltak

22. mars 2013
Skogen i Norge representerer store muligheter for verdiskaping og for å kunne produsere klimavennlige produkter basert på grønt karbon. Skogressursene vil kunne spille en viktig rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet og for å utvikle en bioøkonomi.

Arbeiderpartiet fronter skog- og trenæringen !

11. april 2013
Arbeiderpartiet (AP) har lagt frem dokumentet «Woods of Norway». Her foreslås tiltak for å utvikle og forsterke verdikjeden for fremtiden. Arbeidet omfatter hele verdikjeden og skisserer tiltak like fra råvareledd via industri til marked. NORSKOG berømmer i det store og hele det arbeidet som er lagt frem. AP viser med dette å ha forstått situasjonen og har klare meninger om hvordan verdikjeden skal komme igjennom en vanskelig periode.

750 millioner i tiltakspakke for skognæringen

29. april 2013
- Vi tror denne næringen har framtiden foran seg. Det er ikke ubegrensede skogressurser i verden, og vi kan bidra til at verden får råvarer og produkter fra norske skoger, sa Nærings og handelsminister Trond Giske under en pressekonferanse i dag, der Regjeringen presenterte sin tiltakspakke på 750 millioner kroner til skognæringen.

Er hun opptatt av skogen?

3. mai 2013
I dag startet Høyre sitt landsmøte. Skognæringen med sin samlede årlige verdiskaping på over 40 milliarder kroner og 30.000 sysselsatte har skarp fokus fra øvrige partier. Sjelden har forventningene fra skognæringen vært større for det partiet som først og fremst har et sunt næringsliv som ledestjerne.

Hvem vil satse på skogen?

5. september 2013
Skogen er en av landets fremste strategiske ressurser for fremtiden. Næringen mottar minimal statlig støtte og opererer i et marked uten tollbarrierer. Dette er verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser rettet mot et voksende marked. Men dessverre ikke til norske priser. Bransjen trenger politisk forpliktende løfter om at skognæringen skal gjøres til et nasjonalt, strategisk satsningsområde.

Verdikjedens innspill til regjeringsforhandlingene

23. september 2013
Hele verdikjeden skog og tre - fra arbeidstakerorganisasjoner til industrieiere, har spilt inn felles budskap til den kommende regjering.

Mattilsynet på villspor

27. september 2013
Et av de største viltmottakene i regionen fikk for noen uker siden beskjed om at Mattilsynet i Hedmark og Oppland ikke vil utføre kontroll av viltkjøtt i helgene i år. NORSKOG har henvendt seg til Mattilsynet og bedt om at de rydder opp.

Farten i skognæringen

17. desember 2013
Statsbudsjettet for 2014 er bare så vidt i havn før budsjettarbeidet for 2015 starter. Med en skognæring i krise er tiden inne for regjeringen Solberg å ta nødvendige strategiske grep som kan gi forutsigbare rammer for verdikjeden skog og tre.

NORSKOG takker nei til deltakelse i Skog Norge

5. november 2014
NORSKOG har i et medlemsmøte behandlet invitasjonen fra Norges Skogeierforbund om deltakelse i Skog Norge. NORSKOG er enig i at det er viktig å styrke arbeidet med å forbedre rammevilkårene for verdikjeden skog, men mener at i de fleste overordnede problemstillinger er Verdikjedesamarbeidet, som omfatter hele verdikjeden fra stubben til ferdig produkt, det beste verktøyet for å oppnå resultater.

Skog22-rapporten overlevert Regjeringen

26. januar 2015
Det regjeringsoppnevnte utvalget Skog22 overleverte i dag sin rapport til Regjeringen. Rapporten er utformet av representanter fra den skogbaserte verdikjeden og foreslår nå strategier for å firedoble verdiskapingen i skog- og tresektoren.

Skogeierne med felles innspill til Skogmeldingen

16. juni 2015
Statskog, Norges Skogeierforbund og NORSKOG har sendt felles innspill til Landbruks- og matdepartementet med sine felles ønsker i arbeidet med Skogmeldingen. Brevet omhandler en rekke temaer fra industriutvikling til eiendomsstruktur.

Det gjelder å holde hodet kaldt

8. september 2015
Arbeidsledigheten stiger, Norge trenger flere arbeidsplasser. Skogbruket har potensiale til å bli en viktig bidragsyter til dette slik som beskrevet i SKOG22. Høyres finanspolitiske talsmann på Stortinget Svein Flåtten beskriver her hvordan kampen mot ledigheten er en tofronts-krig hvor man må stimulere alle gode krefter til å etablere nye arbeidsplasser.

Verdikjeden Skog og Tre – innspill til regjeringsplattformen

4. oktober 2017
Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og NoBio utgjør samarbeidet «Verdikjeden Skog og Tre». Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Sagbrukenes markedssituasjon – høsten-17

11. oktober 2017
Sagtømmermarkedet i Norge har vært ganske hett de siste par årene med økende sagtømmerpriser. Normalt bruker det å være en sammenheng mellom trelastprisene i Norge og hva norske sagbruk kan ta seg råd til å betale for sagtømmeret. Øker trelastprisene så øker sagtømmerprisene – og motsatt.

Hovedtrekk i virkesmarkedet

11. oktober 2017
Arne Rørå, adm.dir. NORSKOG Det nordiske virkesmarkedet har vært igjennom en periode hvor det er […]
Arthur Buchardt

SKOGFORUM 2.og 3.november. Meld deg på i dag!

19. oktober 2017
Få med deg inspirerende og spennende foredrag. Arthur Buchardt mener mye om skog- og trenæringens satsing. Det vil ellers bli satt fokus på økonomien i skogbruket, hvordan få ut de siste kronene. Og som vanlig blir det god tid til diskusjoner. Meld deg på i dag!

Mange interessante foredrag på SKOGFORUM

7. november 2017
SKOGFORUM på Honne ble avviklet forrige uke, og et 20-talls foredrag ble holdt.

Aker og Oceanwood vil by på Norske Skog aksjene. – En spennende løsning, mener adm.dir Arne Rørå i NORSKOG

23. november 2017
Norske Skog er svært viktig for skognæringen i Norge. Vi er derfor veldig interessert i at det kan komme på plass en løsning i denne saken.

Norske Skog-styret: Begjærer trolig konkurs. Styret i Norske Skogindustrier svarer Aker og Oceanwood.

23. november 2017
https://e24.no/boers-og-finans/norske-skogindustrier/norske-skog-styret-begjaerer-trolig-konkurs/24194238   Styret i Norske Skogindustrier har vurdert situasjonen etter at Aker og kreditoren Oceanwood […]

Nærmer seg løsning for Norske Skog?

24. november 2017
«For norsk skognæring er det uansett aller viktigst at de to norske fabrikkene etter hvert får eiere som ønsker å satse videre og har de nødvendige ressurser og kompetanse til å videreutvikle disse to virksomhetene.»

LULUCF – regneregler for skog, bedre enn fryktet

14. desember 2017
Forhandlingen mellom EU-kommisjonen, EU-parlamentet og EUs ministerråd om regnereglene for opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk og skog (LULUCF) er avsluttet. Resultatet for skogbruket ble bedre enn fryktet.

EU säger ja till aktivt skogsbruk

15. desember 2017
Ja till aktivt skogsbruk och ja till tillväxt i EU:s bioekonomi.

Statkraft og Södra bygger demoanlegg for avansert biodrivstoff

15. desember 2017
Selskapet Silva Green Fuel AS som eies av Statkraft (51 %) og Södra (49 %) skal bygge et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert (2. generasjons) biodrivstoff basert på skogsråvare på Tofte i Hurum kommune. Investeringskostnaden er om lag 500 millioner kroner.

Enovastøtte på 116 millioner kroner til pilotanlegg for biodrivstoff

15. desember 2017
Enova går inn med 116,7 millioner kroner i støtte til et pilotanlegg som skal teste ut ny teknologi for produksjon av 2. generasjons flytende biodrivstoff fra trevirke. Statkraft og Södra er eiere av selskapet Silva Green Fuel, som skal bygge anlegget. Det fremtidige markedet for produktet er i første omgang tungtransport på vei.

Statkraft og Södra sin beslutning om bygging av demoanlegg for avansert biodrivstoff er en god nyhet for skogbruket.

15. desember 2017
Skal klimautfordringene løses må produksjon og forbruk innrettes mot løsninger som gir lave utslipp av klimagasser. Virkelig miljøvennlig blir det når produksjonen baserer seg på bruk av fornybare ressurser.

Gausdal Bruvoll og Gran Tre slår seg sammen

18. desember 2017
For å stille sterkere i et tøft marked med økt konkurranse, har Gausdal Bruvoll og Gran Tre slått seg sammen. De to bedriftene har begge vært på utkikk etter samarbeidspartnere i lengre tid.

Norske Skog melder oppbud

19. desember 2017
Papirprodusenten Norske Skog har i flere måneder kjempet for å unngå konkurs, og fristen for å bli enige om en redningsplan ble utsatt en rekke ganger.

Godt med en avklaring på Norske Skog!

19. desember 2017
NORSKOG synes det er trist at den tradisjonsrike treforedlingsbedriften Norske Skog nå går konkurs . «På den annen side kan det være godt for ansatte, kunder og leverandører at det nå har blitt en avklaring etter en lang og usikker periode», uttaler Christian Anker-Rasch, styreleder i NORSKOG.

Innspill til St.meld. 41 – Klimastrategi for 2030

7. februar 2018
For å nå nasjonale og internasjonale klimamål er vi både globalt og i Norge avhengig av å øke produksjonen, uttaket og bruken av trevirke. Det er nødvendig for å erstatte bruk av fossile ressurser og klimabelastende materialer/produkter. Dette viser tydelig både FNs klimapanels femte hovedrapport og diverse rapporter fra Miljødirektoratet. Norge er blant de landene som har størst muligheter til å bidra til dette innenfor bærekraftige rammer.

NORSKOG på høring i energi- og miljøkomitèen

13. februar 2018
Hovedbudskapet fra NORSKOG var: Når skogen er løsningen i klimasammenheng, ikke gjør den til et problem.

Regjeringen må hindre at EUs bokføringsregler begrenser skogens muligheter i klimasammenheng

22. februar 2018
Verdikjeden Skog og Tre med brev til klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Nytt regjeringskvartal i tre?

28. februar 2018
Sp, Ap, Krf og SV har lagt frem et representantforslag om at tre skal være hovedelementet i det nye regjeringskvartalet.

Presenterte rapport om tømmerhavn for drammensregionen

19. mars 2018
Ønsker tømmerhavn: Stig Hellerud, styreleder i Drammensregionens Virkesterminaler AS presenterte fem alternativer for fremtidig tømmerhavn i drammensregionen.

Ulltveit-Moe byr på Norske Skog

19. mars 2018
Investor Jens Ulltveit-Moe vil gjøre Norske Skog til et bioenergi-selskap, og har lagt inn bud på fire-fem milliarder kroner sammen med en internasjonal gruppering. Han venter endelig svar i løpet av få dager.

NORSKOG mener det er positivt at UMOE melder seg på i kampen om å kjøpe Norske Skog

19. mars 2018
Norske Skog er en viktig avtaker av norsk massevirke. Vi har behov for innenlands industri som kjøper og foredler norsk tømmer. Dette skaper trygghet for leveranse for skogeierne, sikrer aktivitet i alle ledd i verdikjeden skog og gir foredlingsgevinst og økt verdiskaping i Norge.

Røkke gir seg i kampen om Norske Skog

21. mars 2018
Aker ble ikke enige med hedgefondet Oceanwood om et felles bud på Norske Skog. Nå kjører Oceanwood videre uten Kjell Inge Røkke på laget.

Oceanwood kjøper Norske Skog

28. mars 2018
Investeringsselskapet Oceanwood er Norske Skogs nye eier, melder Halden Arbeiderblad.

Ansatte hevder Oceanwood kjøper Norske Skog – styreleder benekter at ny eier er på plass

28. mars 2018
Investeringsselskapet Oceanwood skal ha kjøpt Norske Skog, ifølge Halden Arbeiderblad. Mens styrelederen avviser at noen nye eiere er på plass.

Måleplassens vrak/utlegg ved lassmåling

18. april 2018
Siden det er et krav at måling utført av Norsk Virkesmåling skal pendle rundt null i avvik må derfor tømmermåleren ved lassmåling bruke erfaringstall for å vurdere utleggs- og vrakandeler, i tillegg til det en fysisk ser i lasset. Hvis ikke vil lassmålingen systematisk overvurdere kvaliteten i lassene.

Behandling av klimameldingen – Stortinget ber regjeringen utnytte handlingsrommet!

30. april 2018
Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har nå avgitt innstilling om "Klimastrategi for 2013". Et bredt flertall på Stortinget ber regjeringen om å utnytte det handlingsrommet som finnes i EU-regelverket.

Massevirkemarkedet

3. mai 2018
Ved avslutning av 2017/begynnelsen av 2018 opplevde vi en kraftig økning i massevirkeprisene i Norge. Andre land har opplevd en gradvis økning, mens prisen i Norge har vært holdt nede på grunn av at tilbudet har vært høyere enn etterspørselen.

Oceanwood kjøper Norske Skog

4. mai 2018
Oceanwood vant budkampen om Norske Skog og sikrer seg konsernets syv papirfabrikker.

Revidert nasjonalbudsjett med omtale av regnereglene for skog

15. mai 2018
Norge er i dialog med EU om en avtale. Parallelt fortsetter arbeidet med å utrede  konsekvensene for Norge av det endelige regelverket. Regjeringen vil orientere Stortinget på egnet måte underveis i prosessen. NORSKOG er i denne sammenheng opptatt av at vi fortsatt kan følge den norske skogpolitikken, der målet er økt avvirkning.

Nytt hefte om skogens rolle i klimasammenheng

6. juni 2018
I dag står verden overfor store klimautfordringer. Temperaturen på jorda øker som følge av menneskeskapte klimagassutslipp. Dersom utslippene fortsetter som før, kan situasjonen komme ut av kontroll. Det vil få store konsekvenser for livet på jorda.

Artsdatabanken erklærer krig mot sitka

7. juni 2018
Det å holde oversikt over fremmede arter og deres påvirkning og effekt på naturen, er en viktig oppgave. I Norge er denne oppgaven tillagt Artsdatabanken.

Kraftig angrep av rød furubarveps i Søndre deler av Østfold.

8. juni 2018
NORSKOG har fått varsel om kraftige angrep av rød furubarveps i søndre deler av Østfold, dvs. Halden, Aremark og Marker. Vi har hatt folk i området for å vurdere omfanget. Det ser ut til at angrepet strekker seg fra Halden området og til omlag 1 mil sør for Ørje. Det anslås at angrepet omfatter ca 150.000 dekar og at 15.000 dekar er hardt rammet.

Sagflis i solnedgang

14. juni 2018
Se, så vakker fjorden er i aften, kjære. Om bare den fabrikken kunne slutte å bråke!

Bonanza i skogen!

22. juni 2018
Replikk Gudmund Nordtun, adm.dir. Glommen Skog: «Det er bonanza i skogen. 100 kroner pr. kubikkmeter mer i pris på ett tømmerparti», sier skogeier Geir Aarbu i Halden Arbeiderblad.

Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 er klart.

4. juli 2018
Kongsvinger er et knutepunkt for skognæringen. Der ligger også landets største tømmerterminal, Norsenga. I planperioden skal kapasiteten på Kongsvingerbanen og tømmerterminalen på Kongsvinger økes, skriver Jernbanedirektoratet. "Norsenga er navet i tømmertransporten og må utvikles snarest slik at kapasiteten ikke begrenser hele verdikjeden", skriver NORSKOG.

Tømmer flere hundre liter vann i skogen

26. juli 2018
 HETEBØLGE PÅ HADELAND Tørke og tørre skogsområder kan gjøre at skogdriften må stanse helt opp. - Det er tungt økonomisk å stå stille i flere uker, så vi gjør dette for å forsøke å ha en mest mulig ansvarlig drift, sier skogsentreprenør Ole Arne Bjørlien fra Vestre Gran.

Verden og Norge trenger tømmer og skogprodukter

30. juli 2018
Unødvendige båndlegginger og restriksjoner i skogen kan avspore skognæringens bidrag til det grønne skiftet.

Vi må få flere skogeiere som er aktive forvaltere

21. august 2018
Ein fjerdedel av norske skogeigere er inaktive. Skogeigarorganisasjonane trur det kan ha samanheng med eigarskapsstrukturen.

Skogeierne takker for innsatsen i forhold til sommerens mange skogbranner!

24. august 2018
Sommeren 2018 ble den tørreste sommeren på over 70 år. Dette førte til en ekstrem stor skogbrannfare over store deler av landet. I perioder var det over 100 skogbranner samtidig. Til tross for dette store antall branner, klarte vi i Norge å unngå de store skogbrannene.

SKOGFORUM – Skogbrannsesongen 2018, Litteraturhuset i Oslo, 18. okt. kl. 12.30 – 15.30. Meld deg på!

20. september 2018
Norge klarte seg bra gjennom sommerens mange skogbranner. Var det bare flaks eller har vi en god organisert brannberedskap? Hva fungerte og hva kan den enkelte bli bedre på? Meld deg på Skogforum og debatten om dette viktige temaet for hele skognæringen!

Næringsminister med interesse for skogbruk!

2. oktober 2018
NORSKOG har i dag hatt møte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Skog - og trenæringen er en viktig næring for Norge, og således av stor interesse for ministeren.

Rasjonell eiendomsstruktur gir aktivt skogbruk!

5. oktober 2018
Hogsten i Norge skal økes. Potensialet er anslått til 15 millioner m3 årlig, mens dagens nivå er ca. 12 millioner m3. Gjennomsnittseiendommen i norsk skogbruk er på ca. 500 daa, ofte arrondert i spredte teiger, noe som gir grunnlag for en årsinntekt på om lag 20.000 kroner.

NYANSATT MARKEDSSJEF I PEFC NORGE

12. oktober 2018
Morten Haugerud er fra 1. oktober ansatt som markedssjef i PEFC Norge. Morten skal lede et 3-årig prosjekt hvor målet er å styrke posisjonen til PEFC, både i verdikjeden og mot allmennheten.

SKOGFORUM på Honne 1. og 2.november!

15. oktober 2018
Den 1. og 2. november går Skogforum på Honne av stabelen for 16. gang. Med dette ønsker vi velkommen til årets skogfaglige møteplass for bevisste og aktive skogeiere.

Niels Petter Wright blir ny Norske Skog-sjef

23. november 2018
Etter et turbulent år har styret i Norske Skog besluttet å ansette avtroppende Elopak-sjef Niels Petter Wright som ny konsernsjef....

Nordisk samarbeid om skogpolitikken

13. desember 2018
Norge må velge samme modell som Sverige og Finland når regjeringen skal sende inn referansebane for opptak og utslipp av klimagasser (LULUCF) til EU-kommisjonen, skriver Verdikjeden Skog og Tre i et brev til regjeringen.

Verdikjeden Skog og Tre ber Elvestuen sørge for muligheter for økt hogst i avtalen med EU

19. desember 2018
Det vises til Miljødirektoratets og NIBOs rapport «Alternative referansebaner for forvaltet skog», vårt brev datert 13. november der vi pekte på at Norge burde lære av Sveriges arbeid med å utarbeide en referansebane for skogopptak, samt vårt møte i KLD 26. november.

NORTØMMER omsatte 1.722.000 m3 og satte med det ny volumrekord i 2018.

15. januar 2019
2018 var et godt år for hele skogbruket. Vi er svært godt fornøyd med den utviklingen NORTØMMER har hatt i markedet.

Brutte målekjeder – kan vi redusere risikoen?

16. januar 2019
Jakob Sandven (NORSKOG) og Frans Kockum (tidl. Norsk Virkesmåling, nå NIBIO) har undersøkt om det er mulig å redusere risikoen for å oppleve økonomisk tap som følge av volumforskjell ved eksport av tømmer mellom Norge, Sverige, Latvia og Tyskland. Det viste seg at de ulike kuberingsmetodene, måten tømmeret måles på, i liten grad påvirker differansen i volum – det er forskjeller i avrundingsregler som gir størst utslag.

Regjeringen har besluttet en referansebane for skog i klimaavtalen med EU som gir rom for økt hogst.

22. februar 2019
Norge legger til grunn en metodikk som ligner på Finland når det gjelder utarbeidelse av referansebanen.  Gitt at vilkår er tilstede for kompensasjon i Norge og EU som helhet vil den norske avvirkningen kunne bli på 16,5 mill m3 rundvirke inkludert ved.

Villedende markedsføring fra Glommen Skog

29. mars 2019
Viken Skog er opptatt av at skogeierne skal få god og korrekt informasjon om priser og leveringsvilkår, og har derfor reagert på den senere tids markedsføring fra Glommen Skog og Mjøsen Skog, som begge blant annet hevdet at de hadde best tømmerpris. Begge har nå innrømmet at dette var villedende markedsføring og at de har brutt markedsføringsloven. Glommen Skog fortsetter imidlertid å spre prisinformasjon til skogeierne som ikke er etterprøvbar av andre enn dem selv.

Østmarka nasjonalpark – vi trenger smartere miljøhensyn!

10. april 2019
Debatten går om etablering av en nasjonalpark i Østmarka. Østmarkas venner, som er initiativtakere til verneforslaget, argumenterer for behovet for å sikre det biologiske mangfoldet i en samfunnets naturbank. Men, de biologisk viktige områdene i Østmarka er allerede vernet i to større naturreservat og det i en verneform som er langt strengere enn nasjonalpark.

Høy aktivitet i skogkultur, men skogeierne må drive mer ungskogpleie!

26. april 2019
SSB har sluppet statistikken over skogkultur for 2018.

«Tenk Tre» – norsk tre er fremtiden

10. mai 2019
«Tenk Tre» er skognæringens storsatsing på omdømme – både ut mot allmennheten og inn mot egne aktører. Hele verdikjeden har samlet seg bak å vise frem hvorfor norsk tre er fremtiden. NORSKOG er selvsagt med.  

Planter nesten dobbelt så mye

13. mai 2019
Fjorårets plantetall på 3,5 millioner vil nesten dobles i 2019,  blir det som skogkulturansvarlig i Nortømmer, Ole Harald Løvenskiold Kveseth vil.

NORSKOG på høring om EUs bokføringsregler for utslipp og opptak i skog2

25. mai 2019
Skal en lykkes med å nå nasjonale og internasjonale klimamål er vi både globalt og i Norge avhengig av å øke produksjonen, uttaket og bruken av trevirke for å kunne erstatte bruk av fossile ressurser og klimabelastende materialer/produkter.

Det brennhete markedet kjølner noe

28. mai 2019
Skognæringen har opplevd hogst- og avsetningsbonanza siste året. Og tallene som nylig kom fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) viste «eventyrlige» priser og volumøkning. Men nå fylles lagrene.

Nasjonalpark i Østmarka? – Mange løse tråder

9. juni 2019
Enebakk kommune holdt i går infomøte om mulige konsekvenser for den foreslåtte nasjonalparken i Østmarka. Norskog var invitert for å informere om konsekvenser for skogbruket. Møtet avslørte først og fremst generelt manglende fakta og beslutningsgrunnlag for politikerne.

Regjeringens klimaforslag til EU gir rom nok for skognæringen

10. juni 2019
NORSKOG mener forslaget til avtale om klimasamarbeid med EU vil gi nok rom for skognæringen, under forutsetning av at den gir en ramme for avvirkning på 16,5 millioner kubikkmeter årlig fram til 2030.

Program for utbedring av flaskehalser for tømmertransport

25. juni 2019
Høringsuttalelse fra Verdikjeden. Verdikjeden Skog og Tre er svært tilfreds med Statens Vegvesen sin oppfølging av bruprogrammet, og støtter forslaget som foreligger.

Svar fra Bollestad på hugst i hekketiden

27. juni 2019
I spørsmålet fra Bastholm vises det til statistikk fra Landbruksdirektoratet. Denne statistikken er basert på tidspunkt for innmåling av tømmer og ikke hogststidspunkt. Ifølge Landbruksdirektoratet hogges det desidert mest i vintermånedene, og hogstnivået er betydelig lavere i månedene mai, juni og juli. Innmålingen og transporten av tømmer fram til industrien foregår normalt flere uker etter hogsten. Innmålingen i juni blir ofte ekstra stor fordi veiene er åpnet igjen etter telerestriksjoner i vårløsningen.

Norske Skog Saugbrugs AS i Halden får CO2-kompensasjon

9. august 2019
Klima- og miljødepartementet har vedtatt at papirfabrikken Saugbrugs i Halden skal gis kompensasjon fullt ut, noe som betyr at selskapet vil få ekstra utbetalinger på omtrent 31 millioner kroner i 2019, 82,5 millioner kroner i 2020 og estimert 120 millioner kroner i 2021.

Tenk tre: Skyskraperen i Brumunddal

1. september 2019
Langs Mjøsa i Brumunddal står verdens høyeste trehus. Med en høyde på 85,4 meter er Mjøstårnet ingeniørkunst i verdensklasse – et bevis på at det er mulig å bygge både høyt og stort med et klimavennlig materiale.

Positiv start på Dialogforum – lyttende Landbruksminister

11. september 2019
NORSKOG har i mange år etterspurt et forum der skog- og trenæringen kan løfte spesielt viktige saker inn for LMD og andre aktuelle departement. Nå er forumet på plass med en godt fremoverlent Statsråd til stede.

Statsbudsjettet: Mer gods på bane

7. oktober 2019
Regjeringen fortsetter sin satsing på samferdsel og det å få mer gods over fra vei til bane. Dette er vi i tømmernæringen glade for. De nye krysningssporene som ligger inne i budsjettet er svært viktige for oss.

Statsbudsjettet: Blandet signal fra regjeringen når det gjelder biodrivstoff

7. oktober 2019
Regjeringen øker kravet til innblanding av avansert biodrivstoff fra 2,25% til 4% i 2020. Dette er et godt tiltak for å skape marked for en fremtidig norsk produksjon av biodrivstoff.

Norske Skog tilbake på børs

8. oktober 2019
– Nå ønsker vi oss langsiktige aksjonærer som kan utvikle selskapet og dets produktportefølje slik at det legges grunnlag for en stabil, fremtidsrettet og langsiktig drift . Norske Skog er viktig for skogbruket i Norge, uttaler Arne Rørå i NORSKOG.

Kampen om Moelven Industrier

30. desember 2019
På oppløpet mot jul og nyttår harViken Skog og AT Skog iverksatt et forsøk på å sikre seg aksjemajoritet i Moelven. Aksjonen kommuniseres som redningen for konsernet.

Glommen Mjøsen Skog SA benytter forkjøpsretten i Moelven

3. januar 2020
– Vår vurdering er at dersom en ny gruppering ledet av AT Skog SA og Viken Skog SA får aksjemajoriteten i Moelven Industrier ASA, er risikoen overhengende for at vi over tid mister kontroll over selskapets langsiktige og strategiske utvikling, melder Glommen Mjøsen etter styrevedtaket om å bruke forkjøpsretten.

NORSKOG på høring om Distriktsmeldingen

31. januar 2020
Regjeringen ønsker levende lokalsamfunn og vekst i hele landet. De vil legge til rette for at bærekraftig utnyttelse av naturressursene også gir positive ringvirkninger for lokalsamfunnene.

Klimakur 2030: Et aktivt skogbruk binder mer karbon

10. februar 2020
Selv om skogbruk ikke er i kvotepliktig sektor, fikk næringen stor omtale i Klimakur 2030. Det viser klimapotensialet i skogen, – der verdiskaping og karbonbinding henger tett sammen. NORSKOG ønsker å være med og øke karbonbinding i norsk skog, slik Klimakur foreslår det.

Lukket hogst og skogproduksjon – vi tar debatten på Litteraturhuset!

20. februar 2020
Kan man drive et skogbruk med fleraldret skog som kan gi god økonomi og binde like mye karbon som det vi gjør i dag?

Tyskland: 250.000 hektar skog er spist av biller – hva nå?

6. mars 2020
Verdiene i de tyske skogene synker som en stein, når barkbillene gjør sitt inntog. Nesten all kapasitet går nå med til å redde det som reddes kan. Og langs veiene ligger hauger av nedklassifisert sagtømmer. Samtidig tørker bøkeskogen. Tyskerne blir nå tvunget til å tenke nytt.

Skogbruket ber om tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten!

20. mars 2020
Skogbruket jobber nå i fellesskap sammen med myndighetene for å finne gode løsninger.

Skisse til tiltakspakke skogbruk

25. mars 2020
Overordnet sett er det viktigste nå at alle også innen skog- og trenæringen bidrar i den nasjonale dugnaden for å redusere konsekvensene av Korona-pandemien. Vi må holde hjulene i gang.

Ekstra midler til skogplanting!

27. mars 2020
Det har vært arbeidet på spreng fra både næring og myndigheter de siste dagene for å finne gode løsninger for skogbruket i disse utfordrene tider.

Skogsentreprenører kan også få kompensasjon fra krisepakker!

6. april 2020
NORSKOG er opptatt av at vi skal ha et intakt  entreprenørkorps når denne krisen er over. Dette er den gruppen i vår verdikjede som er mest utsatt og vi må jobbe for å sikre dem løsninger som kompenserer for tapte inntekter. Det viktigste er at vi klarer å holde hjulene i gang.

50 mill. til skogbruket for å holde hjulene i gang

5. mai 2020
"Skogminister" Olaug Bollestad skapte stor glede i skogen ved å lekke fra revidert nasjonalbudsjett som kommer 12. mai

Midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 er fastsatt

9. juni 2020
Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt en ny midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020.

Landsskogtakseringen, 2015-2019

28. august 2020
Det står 978 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre.

Stora legger ned produksjonen av disolvingmasse

13. april 2021
Selskapet retter fokus mot produkter som emballasje, trelast og biomaterialer fra lignin.

Investinor får samarbeide med private om investeringsfond i skogsektoren

11. mai 2021
Regjeringen vil åpne for at Investinors midler til skog- og trenæringene skal kunne inngå i felles fond med private aktører, og at Investinor skal kunne forvalte midlene, dersom det ikke finnes egnede private forvaltere. NORSKOG berømmer Regjeringen for å finne løsninger som stimulerer til økt investering i norsk skog- og treindustri.

Skogbruk gir klimagevinst på kort og lang sikt

14. juni 2021
En ny svensk rapport har undersøkt skognæringens helhetlige påvirkning på klimaet på kort og lang sikt. Rapporten kom frem til at skogbruket i Sverige har en positiv effekt på karbonmengden i atmosfæren.

Norske Skog har besluttet å konvertere avispapirmaskinen i Golbey

23. juni 2021
Styret for Norske Skog har besluttet å konvertere en avispapirmaskinen PM1 til produksjon av resirkulert emballasje ved fabrikken i Golbey i Frankrike. Det skal investeres ca 250 millioner euro

Statsministeren planter skog

4. august 2021
Som et ledd i valgkampturneen i Innlandet, besøkte Høyres førstekandidat Anna Molberg og statsminister Erna Solberg NORSKOG Innlands-skogbruket.

Norsk treinnovasjon får internasjonal annerkjennelse – staten bør satse mer på norsk treteknologi

26. august 2021
NORSKOG vil utfordre partiene til å komme med løfter om økt bruk av tre i offentlige bygg, og økt investeringsstøtte for videre innovasjon.

NORSKOG gratulerer med valget!

16. september 2021
NORSKOG forventer at en eventuell rødgrønn regjering vil sikre utvikling av ny, grønn industri i Norge og at skogen og skogressursene vil ha en naturlig plass i den utviklingen.

Verdikjeden Skog og Tre har sendt inn sitt innspill til regjeringsplattformen

5. oktober 2021
I sitt innspill til regjeringsplattformen, peker Verdikjeden Skog og Tre på nødvendigheten av å videreutvikle dagens industri, og utnytte investeringer som allerede er gjort.

Gode markedsforutseninger gir økt fortjeneste for Södra

22. oktober 2021
Stor etterspørsel og stor produksjon gir gode resultater for Södra.

Rekordpriser for tredje kvartal

2. november 2021
Prisøkningen skyldes rekordpriser for sagtømmer.

Råstoffbehovet og tømmermarkedet i fokus på SKOGFORUM på Honne

8. november 2021
Det er mange nye prosjekter i det grønne skiftet både i Norge og Norden som krever råstoff fra skogen, men er det råstoff nok til alle? Hva tenker industribyggerne om dette?

Storslått åpning av Hauerseter tømmerterminal

19. januar 2022
Tømmerterminal Hauerseter ble åpnet av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård onsdag 19. januar.

Les Verdikjeden Skog og Tre sitt innspill til statsbudsjettet

4. februar 2022
En aktiv skogpolitikk er en klimaløsning som Regjeringen vil satse på. For å få til dette, må Regjeringen satse på skog og tre også i statsbudsjettet sitt.

Webinar: Markedspraten med NORSKOG og NORTØMMER

16. februar 2022
NORSKOG og NORTØMMER inviterer til markedswebinar med gjester fra Moelven og Binderholz og BSW Group. Webinaret vil ta for seg tømmermarkedet, trelast- og papir/massemarkedet.

Ukrainakrigens effekt på virkesmarkedet

9. mars 2022
Krigen i Ukraina har allerede påvirket markedet, og vil fortsette å gjøre det. Les om effektene NORSKOG og NORTØMMER forventer fremover.

Bedre rammeverk for skogbruket vil redusere utslippet i prosessindustriene

7. april 2022
Biokarbon kan kutte Norges klimagassutslipp med 2 %, men da er det viktig at rammeverket for produksjon og skogbruk forbedres, påpeker stiftelsen Bellona i sin nye rapport.